دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:44:24 PM 1397 / 10 / 28
 

اساتید برتر دانشگاه در سال 1394

دانشکده پزشکی

دکتر اژدر حیدری

دانشکده بهداشت

دکتر داورخواه ربانی

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر محمد افشار

دانشکده پیراپزشکی

دکتر فاطمه رنگرز جدی

دانشکده دندانپزشکی

دکتر زهرا هاشم زاده

اساتید برتر اخلاق حرفه ای و آموزشی از نگاه دانشجویان مبنی بر نظرسنجی

اخلاق حرفه ای

آموزشی

دکتر علیرضا شریف

دکتر فریبا رایگان

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر