6:40:29 PM 1398 / 12 / 02
 

اردیبهشت 93

1-  عطف به نامه شماره 5391 مورخ 29/12/92 سرپرست محترم دانشکده پزشکی ، در خصوص سرکار خانم دکتر محمدزاده ، متخصص گروه داخلی مطرح و با تبدیل وضعیت نامبرده از درمانی به آموزشی موافقت بعمل آمد .

2-  عطف به نامه شماره 113 مورخ 18/1/93 دانشکده پزشکی ، در خصوص تقاضای آقای دکتر امیرقاسمی دکتری باکتری شناسی پزشکی مبنی بر گذراندن دوره تعهد نامبرده به مدت یکسال موافقت بعمل آمد . تمدید این دوره منوط به نتایج ارزیابی EDOدانشکده مربوطه  می باشد .

3-  عطف به نامه شماره 2/19/1/29 مورخ 19/1/93 مسئول محترم دفتر کارآفرینی در خصوص ضرورت آشنایی دانشجویان با مباحث کارآفرینی ، مطرح و با ارائه مطالب در قالب کارگاه پیشنهاد گردید و همچنین بررسی بیشتر موضوع در صورت لزوم به عهده EDCو معاونت پژوهشی محول گردید .

4-عطف به نامه شماره 117 مورخ 30/1/93 دانشکده پرستاری در خصوص درخواست خانم مهدیه صابری کارشناسی ارشد پرستاری مطرح و با عنایت به اینکه استخدام بخش درمان دانشگاه می باشد با انتقال ایشان به معاونت آموزشی –دانشکده پرستاری و مامایی موافقت بعمل آمد . در ضمن با توجه به پذیرش ایشان در مقطع Ph.D   ، با ادامه تحصیل ایشان مشروط به عدم تعهد دانشگاه مبنی بر پذیرش ایشان در کادر هیئت علمی ، موافقت بعمل آمد .

5- درخواست شفاهی معاونت محترم آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی مبنی بر ارائه درس کارآموزی و کارورزی جهت دانشجویان اتاق عمل و مامایی مطرح و با تقبل مسئولیت کامل همه امور توسط دانشکده موافقت بعمل آمد .

6 –عطف به نامه شماره 44/21/29/پ مورخ 9/2/93 سرپرست محترم شعبه بین الملل در خصوص آقای علیرضا زارع رشته پزشکی ورودی بهمن 92 ، با توجه به مستندات ارائه شده با انتقال ایشان از مهر 93 به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت شد .

7 –با عنایت به توضیحات شفاهی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و محدودیت های موجود و همچنین گسترش تحصیلات تکمیلی ، با پذیرش دانشجوی کاردانی به کارشناسی در سال 93 موافقت بعمل نیامد .

8 –عطف به نامه شماره 2075/29/پ مورخ 28/11/92 سرپرست محترم دفتر ریاست دانشگاه در خصوص اجرایی شدن آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان ، مقرر شد از طریق دانشکده های مربوطه ، اقدامات لازم در بدو ورود دانشجویان به بخش بالینی از طریق مربیان و کارشناسان و اعضای هیئت علمی مرتبط صورت پذیرد . مسئولیت هماهنگی های لازم در این خصوص معاونین آموزشی دانشکده های مربوطه می باشند .

9–عطف به نامه شماره 42/21/29/پ مورخ 9/2/93 معاون محترم شعبه بین الملل، مبنی بر قبول واحدهای گذرانده شده دانشجویان آن شعبه در رشته قبلی خود طبق ضوابط ، مقرر شد حداکثر 2 درس عمومی که از مجموعه دروس گذرانده شده که نمرات آنان بالای هفده باشد با درخواست و انتخاب خود دانشجو پذیرفته  شوند .  

9-  عطف به نامه شماره 2264 مورخ 22/12/1392 دانشکده پیراپزشکی با عنوان گروه فیزیک پزشکی –رادیولوژی موافقت بعمل آمد .

10-  با توجه به شروع فصل امتحانات پایان ترم ، مقرر شد در خصوص امنیت تکثیر اوراق امتحانی جلسه ایی با حضور معاونین دانشکده ها و حراست و مسئول انتشارات برگزار گردد .

11-     تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94/93 به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت :

عنوان

نیمسال اول 94/93

نیمسال دوم  94/93

ثبت نام و انتخاب واحد اینترنت

15/6/93 الی 21/6/93

5/11/93 الی 10/11/93

شروع کلاسها

22/6/93

11/11/93

حذف و اضافه

7/7/93 الی 8/7/93

28/11/93 الی 30/11/93

حذف اضطراری

12/9/93 الی 13/9/93

16/2/94 الی 17/2/94

پایان کلاسها

10/10/93

12/3/94

امتحانات پایان ترم

20/10/93 الی 6/11/93

20/3/94 الی 7/4/94

 
خرداد 93

1-  با عنایت به وضعیت آب و هوایی منطقه ، صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره وری ، مقرر گردید از 10/4/93 الی 31/5/93 روزهای پنجشنبه دانشکده های تابعه تعطیل باشد . در صورت ضرورت در ستاد معاونت آموزشی دانشگاه ، جهت پاسخگویی یک کارشناس بصورت شیفتی بعنوان مسئول معرفی گردد .

2-  مقرر گردید جهت هماهنگی و برنامه ریزی طرح راد ، جلسه ایی باحضور اعضای کمیته مربوطه ،  در تاریخ 18/3/93 برگزار گردد .

3-  درخواست خانم دکتر شیما شفق متخصص جراحی عمومی دانشگاه مبنی بر تغییر وضعیت از درمانی به آموزشی و عضویت در هیئت علمی مطرح و با عنایت به نامه شماره 3591 مورخ 7/9/92 دانشکده پزشکی ، برای مدت دو سال مورد موافقت قرار گرفت . تمدید این دوره منوط به نتیجه ارزیابی EDOدانشکده خواهد بود .

4-  درخواست سرکار خانم محبوبه کفایی عطریان عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مبنی بر تقاضای ماموریت آموزشی جهت شرکت در دوره ph.Dآموزش بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح و با توجه به موافقت مدیر گروه و دانشکده مربوطه در توشیح  آن، از مهر 1393 مورد موافقت قرار گرفت .

5-  عطف به توضیحات شفاهی سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه در خصوص بازنگری دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای آموزشی پژوهشی و اجرایی اعضاء هیئت علمی ( لیست پیوست ) مطرح و موارد مشروحه آن مورد موافقت قرارگرفت .

6-  درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم و ایجاد بستری لازم برای برگزاری آنها بخصوص امنیت سوالات تکثیری و سایر موارد با حضور مسئول انتشارات و نماینده حراست مطرح و تضمین های لازم از طرف مجریان انتشارات ارائه گردید .

تیر 93

1 –توضیحات شفاهی سرپرست محترم مرکز هیئت علمی بشرح ضمیمه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

2 –با عنایت به اهمیت آموزش ، مقرر گردید جهت سال تحصیلی 94/93 کلیه نیازهای کادر آموزشی ، همچنین نیازهای سخت افزاری گروهها از طرف دانشکده های تابعه به معاونت آموزشی اعلام گردد .

3 –عطف به نامه شماره 604/14/29/پ مورخ 17/3/93 مسئول محترم دفتر پیشگیری درمان و سوء مصرف مواد و داروها ، مقرر گردید سرفصل های ارائه شده در قالب کارگاه مهارتهای زندگی با هماهنگی گروه اعتیاد و روانپزشکی و روانشناسی بالینی ، از طرف دانشکده ها جهت ورودیهای 93 به بعد در ابتدای ورود و یا تا پایان سال اول تحصیلی اجرا گردد .

4 –با عنایت به پیشنهاد معاونت محترم دانشجویی فرهنگی ، مقرر گردید جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بصورت دانشکده ایی و در صورت امکان با مساعدت دانشکده ها برگزار گردد .

5 مقرر گردید کلیه قرار دادهای حق التدریس قبل از انعقاد ، به تائید معاونت آموزشی برسد . جهت نیمسال اول 94/93 ، لیست مدرسین منتخب تا آخر مردادماه 93 ارسال و پس از تائید اقدام به انعقاد قرار داد گردد .

6 –عطف به نامه 656/1/16/29/پ مورخ 25/3/93 دانشکده پیراپزشکی ، با گذراندن دوره تعهدات عام خانم مهتاب کرمی دانش آموخته دکتری مدیریت اطلاعات سلامت به عنوان عضو هیئت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدت هیجده ماه موافقت شد . تمدید این مدت منوط به ارزیابی EDOدانشکده مربوطه و نظریه آن دانشکده می باشد .

7 –جهت هماهنگی و برنامه ریزی و بازنگری شهریه دانشجویان اتباع ، بین الملل ، شبانه و غیره ، مقرر شد جلسه ایی با دانشکده های ذیربط با حضور کارشناسان مربوطه دانشکده ها و اداره کل برگزار گردد .

8 –مقرر گردید جهت تسریع امور و تکریم متقاضیان ادامه تحصیل اتباع خارجی ، کلیه مقررات وضوابط داخلی دانشکده ها تدوین و پس از ارائه از طرف دانشکده ها و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه ، از طریق وب سایت اطلاع رسانی گردد .

9 –عطف بنامه 2054 مورخ 24/3/93 رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ، با توجه به مستندات ارائه شده با انتقال خانم پگاه ابراهیمی دانشجوی پزشکی 90 این دانشگاه مشروط به موافقت دانشکده مربوطه موافقت گردید .

10–عطف به نامه شماره 95/21/29/پ مورخ 24/4/93 شعبه بین الملل دانشگاه ، با حذف پزشکی نیمسال دوم 93/92 خانم عاطفه قاسمی دانشجوی پزشکی ورودی 92 با عنایت به مستندات ارائه شده موافقت گردید .

11 –با عنایت به توضیحات شفاهی آقای دکتر رضوی زاده سرپرست محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ، مقرر شد دانشکده های تابعه جهت حضور فعال اعضاء هیئت علمی دربرنامه ریزی های آن مرکز و ایجاد انگیزه های لازم در این خصوص برنامه ریزی نمایند . ضمناً حضور درکارگاهها توسط اعضاء هیئت علمی و اساتید جدید  الورود الزامی می باشد .

مرداد 93

بیان دیدگاههای مسئولین دانشکده ها در سیصد و پانزدهمین شورای آموزش دانشگاه:

آقای افاضل سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی- مهمترین مشکلات دانشکده مربوطه را به این شرح بیان داشتند :

-         کمبود کادر آموزشی

-         افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-         رفع موانع بودجه ایی در صورت جذب دانشجویان PH.Dبخصوص در زمینه پژوهشی

-         هماهنگی و رفع ابهامات شهریه دانشجویان اتباع

-         کمبود مانکن های آموزشی

-         نیاز به کارشناس مجرب Edo

آقای دکتر مطلبی –سرپرست دانشکده بهداشت :

-         تامین هزینه خدمات پشتیبانی از امکانات موجود در دانشکده در خصوص دستگاههای آموزشی

-         تامین امکانات آزمایشگاهی مربوط به آزمایشات آلودگی هوا

-         تامین و تجهیز بیشتر دانشکده ها به سیستم اعلان حریق

-         تامین هزینه های آموزشی در زمینه کارآموزی و کارورزی ها

-         کمبود کادر آموزشی

-         پیشنهاد تشکیل کمیته ارتقاء منفک از دانشکده پزشکی جهت سایر دانشکده ها

-         تدوین فرآیند جشن های دانشجویی

-         استقلال  بیشتر شورای آموزشی دانشگاه در خصوص تصمیم گیری های مربوط به حوزه آموزش

              آقای دکتر اصغر زاده - سرپرست دانشکده پیراپزشکی :

-         به روز بودن مطالبات پرسنل دانشگاه و حق الزحمه مدرسان حق التدریس

-         همکاری بیشتر متخصصین بالینی در برنامه های آموزشی دانشجویان رشته های پیراپزشکی به خصوص کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

        خانم دکتر هاشم زاده –معاون آموزشی پژوهشی دانشکده دندانپزشکی :

-         بذل عنایت بیشتر کلیه مسئولین دانشگاه به دانشکده با توجه به نوپا بودن آن در همه زمینه ها

خانم دکتر فیروزه –معاونت آموزشی پژوهشی پردیس خود گردان :

- امکانات ایاب و ذهاب دانشجویان به دانشگاه و بازگشت آنها

- تشکر از سیستم آموزشی دانشگاه جهت مساعدت وهماهنگی بعمل آمده جهت رفع مشکلات

- مساعدت بیشتر جهت راه اندازی سریعتر آزمایشگاه عمومی در شعبه پردیس خود گردان

آقای دکتر میرهاشمی : معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده پزشکی :

-         همکاری و هماهنگی بیشتر جهت ارائه برنامه ریفرم علوم پایه

-         نیاز به حداقل دو کلاس درس جهت دانشجویان

-          تجهیز بیشتر آزمایشگاههای تخصصی گروه های آموزشی جهت بستر سازی بهینه برای راه اندازی رشته های Ph.D

        خانم دکتر سادات -  سرپرست مرکز امور هیات علمی:

-         بیان مشکلات اداری فرآیند ارتقاء اعضای هیات علمی و مساعدت بیشتر جهت رفع آنها

        خانم دکتر مازوچی - معاوت محترم فرهنگی دانشجویی دانشگاه :

-         تبریک مقام ششم المپیاد ورزشی دانشگاه در مسابقات اخیر

-         اجرای جشن های دانشجویی به صورت دانشکده ایی

-         صدور کارت دانشجویی جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-         بیان پاره ایی از قوانین رفاهی دانشجویان

-         عملیاتی شدن سایت فرهنگی و تسریع اجرای آن از طرف دانشکده ها

-         برگزاری تست های سنجش سلامت دانشجویان جدیدالورود در طول سال تحصیلی اول دانشجویان

        آقای دکتر رضوی زاده -  سرپرست مرکز توسعه آموزش دانشگاه :

-درخواست توجه و مساعدت بیشتر مسئولین به EDCبه خصوص در ارزیابی های کیفی و استفاده از نظرات کارشناسی این مرکز بخصوص در بحث تغییرات و روتیشن ها

آقای دکتر فرزندی پور- معاونت محترم توسعه نیروی انسانی :

-         توضیح و شفاف سازی در خصوص عملکردهای هزینه ایی جاری و تغییرات آن از سال 89 تا 92

بیان مشکلات در خصوص اعتبارات بودجه ایی آموزشی

در پایان ریاست محترم دانشگاه ضمن بیان حدیثی از امام جعفرصادق (ع) همگان را بر پیگیری و توجه بیشتر و جدی تر در امر آموزش خواستار و اهتمام مسئولین را جهت رفع  چالش و موانع موجود گوشزد نمودند وتوجه به ارتقاء کیفی و ارائه طرح های جدید آموزشی جهت پیشرفت دانشگاه که یکی از خواستهای مردم منطقه و مسئولین بوده و اینکه در انجام امورات اول باید رضای خداوند را مد نظر قرار داد و تلاش و کوشش در این راه از جمله نعمتهایی است که صرفاً نصیب بندگان خاص خداوند می شود را بیان نمودند و برای همه مدیران و مسئولین آرزوی موفقیت نمودند.

       شهریور 93      

1- مقرر گردید جهت کلیه دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه ، نظریه کمیته انضباطی دانشگاه مبداء و جهت دانشجویان مهمانی نیز نظریه مراکز مشاوره مبداء استعلام گردد. این فرآیند پس از شش ماه مجدداً ارزیابی گردد.

2- عطف به نامه شماره 1334 مورخ 5/6/93 دانشکده پیراپزشکی ، با درخواست ماموریت آموزشی خانم فخرالسادات میرحسینی به مدت شش ماه از تاریخ 9/6/1393 موافقت بعمل آمد.

3- عطف به نامه شماره 1842 مورخ 25/4/93 دانشکده پزشکی با درخواست آقای دکترسید امیر حسین متینی( طرح ضریب k) مبنی بر تبدیل وضعیت به آموزشی هیات عملی موافقت بعمل آمد.

4- عطف به نامه شماره 1160 مورخ 18/06/93 دانشکده پرستاری با انتقال آقای مهدی وطنخواه پذیرفته شده  کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشکده توانبخشی بهزیستی تهران از مهر 93  موافقت بعمل آمد .

5-عطف به نامه شماره 1894 مورخ 22/06/93 دانشکده پرستاری با انتقال خانم بهناز مهدوی نژاد دانشجوی  کارشناسی ارشد پرستاری  موافقت بعمل آمد .

6- درخواست آقای دکتر علی فخری مامور آموزشی دانشگاه در رشته Ph.Dرشته سیاستگذاری سلامت ،  مبنی بر انتقال به دانشکده بهداشت مطرح و مقرر گردید با نظر موافق به معاونت بهداشتی منعکس شود .

7-درخواست خانم دکتر اکرم سادات رضوی زاده متخصص طب اورژانس جهت عضویت در کادر هیات علمی مطرح و جهت بررسی و اظهار نظر به دانشکده پزشکی ارسال گردید .

8-عطف به نامه شماره 1006 مورخ 26/5/93 دانشکده پرستاری در خصوص جذب خانم ها فرزانه مقامی و طیبه مرادی با عنایت به حجم بالای دروس گروه داخلی جراحی ، مقرر گردید با نظر موافق به معاونت توسعه نیروی انسانی منعکس گردد.

9- با عنایت به نتایج امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی گزارشی از روند برگزاری امتحان و همچنین آنالیز نتایج توسط آقای دکتر سلیمانی ارائه گردید.

مهر 93

1–با میهمانی خانم بهناز توکل دانشجوی پز شکی ورودی بهمن 86 تا پایان دوره انترنی در دانشگاه تهران موافقت بعمل آمد.

2- جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در دریافت شهریه دانشجویان مطابق مصوبه هیئت امناء 29/02/93 و همچنین بخشنامه های واصله از معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ، کلیه مصوبات صورتجلسه معاونین آموزشی دانشکده های تابعه دانشگاه و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی (لیست تصویر پیوست )مورد تصویب قرار گرفت.

3- مقرر گردید جهت ایجا د تسهیلات برای ادامه تحصیل کارشناسان استخدامی دانشگاه که در دوره شبانه دانشگاه قبول میشوند تا سقف 50% شهریه جهت تخفیف با نظر موافق به هیئت امناء ارسال گردد.

4-عطف به نامه شماره 3266 مورخ 09/07/93 دانشکده پزشکی در خصوص آقای محمد رضا شیعه دانشجوی Ph.Dانگل شناسی مقرر کردید بعد از مشخص شدن وضعیت بورسیه آقای دکتر عبدلی ،مجدداً مطرح گردد.

5-عطف به نامه شماره 3265 مورخ 09/07/93 دانشکده پزشکی ، در خصوص آقای دکتر سیاح ،مقرر گردید نظریه گروه آموزشی مربوطه ودانشکده بانضمام صورتجلسات مربوطه استعلام گردد.

6-عطف به نامه شماره 1619 مورخ 09/07/93 دانشکده پیراپزشکی ،درخصوص آقای هادی موذنی دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 88 ،مقرر گردید تا حصول نتیجه کمیسیون پزشکی اصفهان در خصوص تعیین وضعیت تحصیلی ایشان از ادامه تحصیل نامبرده ممانعت گردد.

7-عطف به نامه شماره 903/510/د مورخ 02/07/93 مدیر کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت متبوع ، در خصوص شهریه دانشجویان شاهد وایثار گر ، مقرر گردید مابه التفاوت شهریه واحدهای خود گردان دانشگاه توسط دانشجو پرداخت گردد.

8-     عطف به نامه شماره 141/17/8/مورخ 28/05/93 گروه پاتولوژی درخصوص تمدید میهمانی خانم دکترسارا صفی دستیار سال سوم پاتولوژی مطرح وبا تمدید میهمانی ایشان موافقت نگردید.

9-     عطف به نامه شماره 903/510/د مورخ 02/07/93 مدیر کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت متبوع ، در خصوص شهریه دانشجویان شاهد وایثار گر ، مقرر گردید مابه التفاوت شهریه واحدهای خود گردان دانشگاه توسط دانشجو پرداخت گردد.

10- عطف به بند صورتجلسه مورخ 29/06/93 گروه پاتولوژی وبافت شناسی در خصوص خانم دکتر الهام نظر دستیار سال دوم پاتولوژی ، مقرر گردید پس از حصول نتیجه قطعی کمیسیون پزشکی ، در صورت احراز بیماری ایشان ، با انتقال نامبرده موافقت بعمل آمد .

11-عطف به نامه شماره 1842 مورخ 31/06/93 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع ،در خصوص درس دانش خانواده وجمعیت مقرر گردید با عنایت به مصوبات قبلی شورای آموزشی وتاکید بر حفظ چهار چوب طرح درسی مصوب مباحث تخصصی در حوزه علوم پزشکی وجمعیت شناسی درس مزبور توسط مدرسین متخصص دانشکده بهداشت(6 جلسه از 16 جلسه ) تدریس گردد.

12-عطف به نامه شماره 103 مورخ 11/06/93 سرپرست محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه مقرر گردید سرپرستان EDOدانشکده ها در شورای آموزشی دانشکده ها حضور فعال داشته باشند.

13-عطف به نامه شماره 2971مورخ 26/06/93 دانشکده پزشکی ،در خصوص خانم دکتر فاطمه کرمی ،متخصص پزشکی هسته ای ،مقرر شد نظریه شورای آموزشی گروه و دانشکده مربوطه استعلام گردد.

14-عطف به نامه شماره 1408 مورخ 02/07/93 دانشکده بهداشت ،با تمدید بورسیه خانم فاطمه عطوف دانشجوی Ph.Dرشته آمار حیاتی ، به مدت یکسال موافقت بعمل آمد

در سر فصل های مربوطه آموزشی آن را اضافه نمایند .

15- با عنایت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی شبانه درسال 93 این دانشگاه و با توجه به اینکه تعداد ثبت نام شدگان کمتر از حد لازم جهت تشکیل یک کلاس مستقل می باشد مقرر گردید با اخذ شهریه طبق مقررات جاری این دانشجویان با دانشجویان دورهای روزانه ادغام گردند.

16- عطف به نامه شماره 1863 مورخ 01/07/93 معاونت محترم وزارت متبوع ،در خصوص ظرفیت مازاد واحدهای پردیس رشته پزشکی با عنایت به گزارش شفاهی سرپرست واحد مربوطه با اعلام ظرفیت مازاد برای این واحد موافقت نگردید.

17-عطف به نامه شماره 3222 مورخ 07/07/93 دانشکده پزشکی ،با ماموریت آقای دکتر تقوی فوق تخصص گوارش اطفال به مدت 3روز هفته برای یکسال موافقت بعمل آمد .

آبان 93

1- عطف بنامه شماره 7119/1/2/29/پ مورخ 2/8/93 دانشکده پرستاری با عنایت به پذیرش دانشجو در مهرماه و تائید دانشکده مبنی بر حضور فعال دانشجو در کلاسهای درسی مطابق مقررات موجود ، با شروع به تحصیل خانم فاطمه احمدزاده از مهرماه 93 موافقت میگردد .

2-  عطف بنامه شماره 186/21/29/پ مورخ 20/7/93 سرپرست محترم واحد پردیس دانشگاه در خصوص تقاضای خانم بهاره صادقی با میهمانی ایشان بمدت یکسال موافقت گردید .

3-  با عنایت به درخواستهای تعدادی از کارمندان دانشگاه مبنی بر تعدیل شهریه دوره های آموزشی که ملزم به پرداخت آن می باشند ، مقرر گردید جهت فرزندان ، همسر و یا هر یک از پرسنل که در رشته و یا دوره هایی که ملزم به پرداخت شهریه هستند ( انتقالی ، میهمانی ، پردیس ، شبانه ، تکمیلی و .... ) 50% از شهریه بعنوان تخفیف پیشنهاد و به هیات رئیسه ارجاع گردد .

4-  با توجه به مشکلات عدیده ای که در کارت تایمکس دستیاران و اعضای هیات علمی در مورد ثبت زمان ورود و خروج به ترتیب قبل از ساعت 24 و بعد از آن از طریق دانشگاه تایمکس محاسبه می گردد . مقرر گردید موضوع به معاونت توسعه ارجاع و در مورد رفع آن با شرکت های پشتیبان اقدام گردد .

آذر93

1-  د ر خصوص معادل سازی واحدهای درسی دانشجویا ن پزشکی که از مقطع دوم به بعد به این دانشگاه انتقال یابند با عنایت به تفاوت سیلابس های درسی در دانشگاههای مبداء ومقصد و عدم امکان معادل سازی آنها وهمچنین مشکلات در ثبت نمرات با کد جدید در نرم افزار سما ء  مقرر گردید لیست کلیه دروس پاس شده در دانشگاه مبداء بدون تغییر از طرف دانشکده پزشکی به صورت منظم تایپ بعنوان کارنامه  مقطع مورد نظر تایید و جهت فارغ التحصیلی دانشجو در پایان دوران تحصیل به اداره کل ارسال گردد.

2- عطف به نامه شماره 3967 مورخ 02/09/93 دانشکده پزشکی با گذراندن طرح خانم دکتر
الهه میانه ساز متخصص رشته طب فیزیکی با نظر موافق به معاونت درمان منعکس گردد.       

3- در خصوص اخذ شهریه قبل از ثبت نام دانشجویان واحد پردیس خودگردان، مقرر شد از طرف اداره کل با شرکت پشتیبان سماء مکاتبه گردد.

4-  درخواست آقای اصغر الهی کارشناس ارشد هماتولوژی در خصوص تمدید طرح  تعهد با عنایت به نیاز مبرم و موافقت دانشکده مربوطه ، مورد موافقت قرار گرفت .

5-  درخواست خانم دکتر فاطمه کرمی متخصص طب هسته ایی مطرح و با تبدیل وضعیت به آموزشی موافقت گردید .

6-  بازگشت بنامه 3971/1/9/29/پ مورخ 2/9/93 سرپرست دانشکده پزشکی در خصوص درخواست سرکار خانم دکتر نسرین شریفی دکتری تخصصی ( phd)  علوم تغذیه بصورت هیئت علمی به مدت یکسال موافقت گردید .

دی 93

 

1- موارد مطروحه  توسط سر کار خانم دکتر سادات سرپرست مرکز هیات علمی به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت :

الف : مقرر گردید  پاره ای از مستندات مربوط به فعالیتهای اعضای هیات علمی دانشگاه توسط کارشناسان گروههای آموزشی یا رابط آموزشی دانشکده در بانک اطلاعات ثبت گردد . لازم بذکر است موارد قابل ثبت توسط کارشناسان به  سرپرستان محترم دانشکده ها ابلاغ خواهد شد .

ب :  مقرر گردید واحد معادل مدیر امور آموزشی دانشگاه با عنایت به تغییر شرح وظایف از 7 واحد به 8 واحد در هر نیمسال افزایش یابد

ج :  طرح راه اندازی توراکوسکوپی پیشرفته توسط آقای دکتر عیدی و آقای دکتر داود آبادی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان معادل 2 واحد مورد تائید قرار گرفت .

2-  مقرر گردید ظرفیت های پذیرش کنکور سراسری94 به شرح ذیل اعلام گردد :

دانشکده

نام رشته

مقطع

دوره

مرد

زن

نیمسال اول

نیمسال دوم

پزشکی

پزشکی

دکتری عمومی

روزانه

*

*

60

 

تغدیه

کارشناسی

روزانه

*

*

30

 

پردیس

پزشکی مازاد

دکتری عمومی

روزانه

*

*

 

35

دندانپزشکی

دندانپزشکی

دکتری عمومی

روزانه

*

*

 

24

پرستاری و مامایی

پرستاری

کارشناسی

روزانه

*

*

30

30

مامایی

کارشناسی

روزانه

 

*

20

 

اتاق عمل

کارشناسی

روزانه

*

*

15

 

پیراپزشکی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

روزانه

*

*

20

 

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته

شبانه

*

*

 

25

رادیولوژی

کارشناسی

روزانه

*

*

20

 

هوشبری

کارشناسی

روزانه

*

*

15

 

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی

روزانه

*

*

18

 

بهداشت

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی

روزانه

*

*

25

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی

روزانه

*

*

25

 

بهداشت عمومی

کارشناسی

روزانه

*

*

25

 

 

3 –در مورد ظرفیت کارشناسی ناپیوسته سایر رشته ها مقرر گردید دانشکده ها در جلسه آتی نتیجه را اعلام نمایند .

4- با توجه به لزوم ارتقاء دانش فردی کارشناسان در حوزه معاونت  آموزشی ودانشکده های تابعه ، مقرر گردید  کارگاههای آموزشی لازم برنامه ریزی و برگزار گردد وجناب آقای مهندس صباحی بعنوان مسئول برنامه ریزی در این مورد قبول زحمت فرمودند .

5 - عطف به نامه شماره 8922 مورخ 27/09/93 معاونت آموزشی  در خصوص فرایند نحوه انتخاب مدیران گروههای آموزشی مطرح  ومقرر شد از طرف دانشکده ها بررسی ودر جلسه آتی مطرح گردد.

6 -عطف به نامه شماره226 مورخ 15/09/93 واحد پردیس خود گردان ، با انتقال دانشجو آقای علیر ضا زارع پزشکی 92 موافقت بعمل آمد.

7- عطف به نامه شماره3968 مورخ 02/090/1393 با انجام تعهدات قانونی آقای دکتر بهرنگ علنی دکتری تخصصی phdرشته پزشکی به مدت یکسال  موافقت بعمل آمد .

8–عطف به نامه شماره 553/16/1/29/پ مورخ 16/09/93 با انجام تعهدات آقای دکتر مهدی حسن پور فارغ التحصیل ارتوندسی مبنی بر گذراندن تعهدات ضریب K  موافقت بعمل آمد .

9 –بنابه درخواست خانم زهرا قیومی بورسیه رشته گفتار درمانی در خصوص عدم نیاز دانشگاه به ایشان بعلت نبودن رشته مورد نظر با عدم نیاز دانشگاه به ایشان مورد موافقت قرار گرفت .

10- بازگشت بنامه شماره 4872/1/8/29/پ مورخ 24/10/93در خصوص درخواست آقای دکتر بنایی متخصص ارولوژی برای حضور در فلوشیپ اندوارولوژی در دانشگاه ایران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .

11-بازگشت بنامه شماره 2118/15/29/پ مورخ 15/10/93 دانشکده بهداشت در خصوص درخواست آقای حمیدرضا گیلاسی دانش آموخته رشته اپیدمیولوژی در مقطع دکترای تخصصی با انجام تعهدات قانونی مشارالیه در قالب انجام طرح تعهدات هیئت علمی مشروط به همکاری با EDCو حضور تمام وقت در حوزه آموزشی دانشگاه موافقت گردید .

12- بازگشت بنامه شماره 4881/1/8/29/پ مورخ 24/10/93 در خصوص آقای دکتر حمیدرضا
آرزه گر متخصص اورلوژی در خصوص تغییر وضعیت از درمانی به آموزشی مطرح و مقرر شد با نظر EDOو مشروط به همکاری در برنامه های آموزشی بیمارستان شبیه خوانی موافقت گردد .

13- حسب درخواست خانم منیره عسگرنژاد فارغ التحصیل مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جهت همکاری بعنوان مدرس موافقت نگردید .

14- با مرخصی دانشجو خانم رضوی رشته پزشکی ورودی بهمن 93 واحد پردیس در نیمسال دوم 94/93 با اخذ تعهد مبنی بر قبول تبعات آن موافقت گردید .

15- با پذیرش دانشجویان کارشناسی ناپیوسته شبانه در رشته هوشبری و رادیولوژی موافقت گردید .

16-بازگشت بنامه شماره 1536/1/29/پ مورخ 24/9/93 در خصوص پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر مورخ 11/9/93 ( صورتجلسه پیوست ) مقرر گردید در قالب کارگاههای مهارت های زندگی در دانشکده ها انجام شود .

بهمن 93

1-  مقرر شد بر روی امتیازات محورهای میزان حضور اساتید، کمیت تدریس و کیفیت تدریس اصلاحاتی بعمل آید.

2-  مقرر شد معیارهای پیشنهادی در سال های آتی با تاکید بر کیفیت آموزش ارتقاء یابد.

3-  مقرر شد از شیوه نامه مذکور برای تعیین استاد نمونه سال 94 در  هر دانشکده استفاده شود.

4= مقرر شد هر دانشکده حداکثر تا تاریخ 27/12/93 مطابق با شیوه نامه مذکور اطلاعات اعضای هیات علمی خود را به  دفتر معاونت آموزشی ارسال فرمایند.

روش کار تصویب طرح تحقیقاتی با محوریت آموزش (پژوهش در آموزش) برای بررسی و تصویب نهایی در شورای پژوهشی مورد تایید قرار گرفت.

 

5- با عنایت به شماره 8922 مورخ 27/9/93 مبنی بر بررسی فرآیند انتخاب مدیران گروهها ، مقرر گردید انتخاب مدیر گروه حداقل سه ماه قبل از انقضای اتمام مدیریت ، موضوع در جلسه شورای گروه با حضور معاون آموزشی دانشکده مطرح و پس از رای گیری 2 نفر به سرپرست دانشکده مربوطه معرفی گردند . سرپرست دانشکده پس از بررسی های لازم و صلاحدید یکی از اعضای هیئت علمی معرفی شده را  بعنوان مدیر گروه به معاون آموزشی دانشگاه معرفی نمایند .

تبصره الف : در صورت عدم اقدام به موقع گروه در خصوص تعیین و معرفی مدیر گروه ، دانشکده مربوطه راساً  اقدام به معرفی مدیر گروه به معاونت آموزشی خواهد نمود .

تبصره ب : هر یک از اعضاء هیئت علمی گروه  ، بیش از دو دوره متوالی نمی توانند مدیر گروه گردند .

6 –بازگشت بنامه شماره 4669 مورخ 13/10/93 دانشکده پزشکی در خصوص آقای دکتر کیان راد مقرر گردید گزارش EDOدانشکده و صورتجلسه شورای گروه مربوطه ضمیمه و مجدداً ارسال  گردد .

7 –در خصوص وحدت رویه برای نقل و انتقال دانشجویان ، مقرر گردید فرآیند مذکور با حضور معاونین دانشکده های متبوع و یا نمایندگان آنان در جلسه ای با حضور مدیر آموزش و کارشناسان مربوطه بازنگری گردد .

اسفند 93

1- پیرو صورتجلسه نقل و انتقالات دانشگاه مورخ 27/11/93 در خصوص ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر بین دانشکده ها ، موارد زیر مورد موافقت قرار گرفت :

الف : مقرر گردید دانشکده ها در جهت طراحی سامانه فراگیر در سطح دانشگاه در وب سایت خود اقدام نمایند .

ب : تعیین بازه زمانی و ضوابط پذیرش و یا عدم پذیرش به عهده دانشکده مربوطه می باشد .

ج : مقرر گردید جهت افزایش بهره وری ، فرآیند تایپ نامه های نقل و انتقالات از دانشکده مربوطه صورت پذیرفته و پس از تائید نامه به اداره کل جهت امضاء و صدور ارسال گردد .

2-بازگشت بنامه شماره 685/523/د مورخ 12/11/93 در خصوص درخواست دانشجو خانم مریم باقری پذیرفته شده دوره دکتری عمومی پزشکی سال 93 مقرر گردید کلیه دروس عمومی وی پذیرفته شود .ضمناً مقرر گردید منبعد کلیه دانشجویان مشابه اعم از اتباع و غیره نیز واحدهای عمومی آنها پذیرفته گردد .

3- بازگشت بنامه شماره 5281 مورخ 25/11/93 در خصوص تمدید خدمت آقای دکتر مصطفی صفاری بمدت یکسال موافقت گردید .

4 - بازگشت بنامه شماره 2967 مورخ 4/12/93 در خصوص درخواست خانم فهیمه سلامت دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر 91 با مرخصی تحصیلی ایشان موافقت گردید .

5- بازگشت بنامه شماره 10323 مورخ 11/12/93 در خصوص وضعیت آموزشی آقای حمید سهرابی جهت اظهار نظر به دانشکده مربوطه ارسال گردید .

6 - در خصوص درخواست خانم مناعباسی ورودی بهمن 92 در خصوص مرخصی با درخواست ایشان موافقت گردید .

7- عطف بنامه شماره 11561 مورخ 9/12/93 مقرر گردید با تمدید بورس خانم مرضیه پور جواد بمدت 6 ماه موافقت گردد .

8-  با عنایت به پذیریش دانشجویان اتباع مستقیماً از دیپلم مطابق ضوابط دانشگاه طبق تبصره ج بند 17 قانون توسعه پنجم مقرر گردید در صورتی که نمره کتبی دیپلم درس زبان دانشجو از 15 به بالا باشد از گذراندن درس پیش دانشگاهی زبان معاف گردد .

9- با عنایت به بند دوم سیصد و بیست و سومین (323) جلسه دانشگاه در خصوص آقای دکتر کیان راد و گزارش واصله از EDCو گروه مربوطه با تبدیل وضعیت از درمانی به آموزشی از تاریخ 1/1/94 تا تاریخ 29/12/94 موافقت بعمل آمد . شایان ذکر است تمدید وضعیت فوق الذکر منوط به ارزیابی و گزارش EDO  دانشکده می باشد .

10- عطف بنامه شماره 255/2/17 مورخ 11/12/93 معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان بهشتی مقرر گردید از تاریخ 1/1/94 حقوق کلیه دستیاران و دانشجویان Ph.D  بر اساس تایمکس و تایید دانشکده مربوطه پرداخت گردد .

11- عطف به نامه 5251 مورخ 23/11/93 درخواست دانشجویان مقطع استاجری ورودی 90 رشته پزشکی جهت تغییر در برنامه آموزشی بخش جراحی مقرر گردید نظریه دانشکده و گروه مربوطه استعلام گردد .

12-عطف به مصوبه صورتجلسه سیصد و بیست و یکمین (321) مورخ 8/10/93شورای آموزشی دانشکده در خصوص خانم زهرا قیومی مقطع Ph.D  گفتار درمانی مقرر گردید با توجه به شرایط موجود دانشگاه بصورت موقت یکسال عدم نیاز به ایشان اعطاء گردد .

13-  عطف بنامه شماره 2276 مورخ 11/12/93 در خصوص خانمها فاطمه حسن شیری پشت مشهدی و افسانه کجایی ماموریت آموزشی آنها با نظر معاونت آموزشی بلامانع اعلام گردید . تصمیم در خصوص محل خدمت آنها با نظر ریاست محترم دانشگاه صورت پذیر خواهد بود .

به روزرسانی 94/4/1

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر