دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:09:24 PM 1398 / 07 / 29
 

مصوبات شورای آموزشی دانشگاه سال 1392

فروردین ماه 1392

1-    مقرر گردید اعضاء محترم EDOبه اتفاق سرپرست جدید جلسه ایی در قالب بررسی خواسته ها و راهکارهای نیل به اهداف پیشگفت تشکیل و ماحصل آن را به جلسه ایی که اختصاصا در شورای آموزشی به آن پرداخته می شود مطرح و بعد از تدوین و تائید نهایی به شورای دانشگاه ارائه گردد.

2-    عطف به دومین مصوبه ششمین جلسه کمیته انطباق امور اداری و دفاتر و موسسات پزشکی و موازین شرع مقدس اسلام مورخ 7/12/91، در خصوص آموزش احکام شرعی مرتبط به دانشجویان پزشکی جهت رعایت آن در بخش های بالینی، مقرر گردید حداکثر تا 4 جلسه در این خصوص در کاریکلوم درس اخلاق پزشکی گنجانده و از طرف مدرسین واجد شرایط در گروه معارف تدریس گردد. . مقرر شد جزوء احکام در جشن روپوش سفید از طرف دانشکده ها به دانشجویان جهت ورود به کار آموزشی و کارورزی ارائه گردد. مسئولیت اجرای این مصوبه با دانشکده پزشکی بوده و استفاده از تجربیات گروه آموزش مامایی در این خصوص توصیه گردید.

3-    عطف به مصوبات کمیته صدرالذکر، حداکثر سعی و تلاش در خصوص رعایت همجنس بودن دانشجویانی که در گروههای کارآموزی دسته بندی می شوند بعمل آید ضمنا در خصوص پرهیز از هر گونه شائبه ، مقرر شد اهمیت موضوع انطباق در آموزش پزشکی و تاکید بر رعایت هر چه بیشتر آن بخصوص در
بخش های مثل اورولوژی، در جلسه مشترک اعضاء هیئت علمی این بخش با دانشکده پزشکی تاکید گردد

4-    مقرر گردید در شهریه دانشجویان خارجی(اعم از تکمیلی ، تبصره ح بند17) در تمام رشته ها بازنگری و بر اساس قیمت تمام شده از طرف دانشکده ها پیشنهاد ارائه گردد.

5-    با درخواست های ذیل موافقت گردید.

-         آقای دکتر صفایی، متخصص رادیولوژی فک ودهان و دندان جهت دانشکده دندانپزشکی

-         خانم دکتر زهرا هاشم زاده، متخصص پاتولوژی فک و دهان و دندان جهت دانشکده دندانپزشکی

-         سه روز ماموریت بدون اخذ مرخصی از این دانشگاه جهت آقای دکتر موحدیان (نامه شماره 5345 مورخ 19/12/91 دانشکده). اخذ مرخصی فقط از دانشگاه مقصد مجاز است.

-         پذیرش آزاد در رشته پزشکی خانم فاطمه رحیمی از نیمسال دوم 92/91 تبعه افغانستان (نامه 5407 مورخ 21/12/91 دانشکده)

-         تمدید تعهدات خانم دکتر فرزانه فیروزه برای یکسال و بورس آقای حسین صداقت دانشجوی مقطع دکتری باکتری شناسی (نامه شماره 4893 مورخ 30/11/91 دانشکده پزشکی)

-         بورسیه آقای امیر عبدلی دانشجوی دکتری انگل شناسی (نامه شماره 4891 مورخ 30/11/91 دانشکده)

-         جذب آقای دکتر رضا شرافتی چالشتری متخصص بهداشت مواد غذایی در قالب سرباز هیئت علمی (4894 مورخ 30/11/91 دانشکده)

-         درخواست خانم دکتر نوشین سادات موسوی جهت شرکت در دوره تکمیل جراحی پستان به مدت 6 ماه (نامه شماره 5424 مورخ 23/12/91 دانشکده)

-         بورس تحصیلی آقای اسماعیل عزیزی فینی در مقطع PhDپرستاری (نامه شماره 2444 مورخ 5/12/91 دانشکده)

اردیبهشت ماه

1-    عطف به نامه شماره 100/10 مورخ 27/1/92 دانشکده پرستاری، با ارائه واحد کار آموزی در تابستان مشروط به قبول کلیه مسئولیت های آن مورد موافقت قرار گرفت.

2-    عطف به نامه شماره 10/1 مورخ 20/1/92 دانشکده پزشکی، با بورسیه نمودن آقایان دکتر علیرضا عابد و دکتر حسین امینی خویی دانشجویان PhDفارماکولوژی موافقت بعمل آمد.

3-    عطف به نامه شماره 281/1/ مورخ 7/2/92 دانشکده پیراپزشکی ، با حذف پزشکی دروس قید شده در نامه فوق الذکر در نیمسال دوم سالتحصیلی 87/86 موافقت بعمل آمد.

4-    عطف به نامه شماره 280 مورخ 7/2/92 ، در خصوص وضعیت آقای حسین شعبانی زاده لتحری دانشجوی رشته هوشبری، ورودی مهر 89 با نظر موافق به کمیته منطقه ایی ارسال گردد.

5-    عطف به نامه شماره 444 مورخ 8/2/92 دانشکده پزشکی، با تمدید تعهدات قانونی آقای دکتر مهاجری فوق تخصص نفرولوژی به مدت یکسال موافقت گردید.

6-     مقرر گردید جهت درخواست جذب هیئت علمی برای هر گروه آموزشی و با طرح آن در شوراها و
کمیته های معاونت آموزشی، فرمی تهیه گردد که در آن کلیه وظایف و مسئولیتهای جاری گروه بعلاوه واحدهای تدریس آن گروه و تخصص های مربوطه ارائه گردیده باشد. (مسئولیت تهیه فرم به عهده آقای مهندس صباحی از دانشکده بهداشت می باشد.)

7-    جهت فعال نمودن پزشک پاسخگو و آموزش آن، مقرر شد که گروههای آموزشی بالینی و پرستاری کاریکولوم آن را ارائه و اجرا نمایند. (پیگیری آن بر عهده EDCمی باشد.)

خرداد ماه

1-    عطف به نامه شماره 51/518/5 مورخ 30/2/92 دبیر شورای آموزشی پزشکی عمومی در خصوص الحاق مبحث درمان سوختگی در آموزش های جاری رشته پزشکی، موضوع جهت اجراء به دانشکده پزشکی ارجاع گردید.

2-    با عنایت به لزوم برنامه ریزی و هماهنگی برای جذب دانشجوی دندانپزشکی مقرر شد درخواست جذب کارشناسی خدمات آموزشی برای این منظور مورد تاکید قرار گیرد.

3-    عطف به نامه شماره 779/1/8/29/پ مورخ 1/3/92 دانشکده پزشکی با تبدیل وضعیت استخدامی آقای دکتر حاج جعفری متخصص بیهوشی به هیات علمی موافقت گردید.

4-    مقرر گردید سردبیری نشریه Nursing and midwifery studieجهت معادل سازی ، معادل سردبیری مجله تروما محاسبه گردد.

5-    عطف به نامه شماره 127/10 مورخ 1/2/92 سرپرست محترم دانشکده پرستاری ، با جذب خانم مریم هوشمند جهت گذراندن تعهدات خدمت خود بعنوان هیئت علمی موافقت شد.

6-    عطف به صورتجلسه مورخ 18/3/92 جلسه معاونت آموزشی دانشگاه با مسئولین دانشکده پزشکی و پیراپزشکی مدیران گروه علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی در خصوص اجرایی کردن مصوبه صورتجلسه 30/3/90 نشست گروههای آموزشی و ریاست محترم دانشگاه ، مقرر گردید بخش ایمونولوژی از گروه میکروب شناسی و ویروس دانشکده پزشکی منفک و با توجه به زمینه کاری مشترک ، در گروه هماتولوژی ادغام و گروه مذکور به نام ایمونولوژی و هماتولوژی تشکیل گردد.

7-    عطف به نامه مدیر محترم گروه فارماکولوژی، با جذب آقای دکتر مصطفی صفاری متخصص فارماسیوتیکس جهت گذراندن تعهدات قانونی به صورت هیئت علمی موافقت بعمل آمد.

8-    با جذب آقای دکتر مهدی دانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی جهت گذراندن تعهدات قانونی موافقت بعمل آمد.

 

9-    تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 93/92 بدین شرح قابل اجرا می باشد.

 

ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد

شروع کلاسها

حذف و اضافه

حذف اضطراری

پایان کلاسها

امتحانات

نیمسال اول

15/6/92 لغایت 28/6/92

30/6/92

13/7/92لغایت 15/7/92

18/9/92لغایت 19/9/92

18/10/92

21/10/92لغایت 5/11/92

نیمسال دوم

5/11/92 لغایت 10/11/92

12/11/92

28/11/92لغایت 29/11/92

15/2/93لغایت 16/2/93

22/3/93

28/3/93لغایت 14/4/93

 

10-     درخواست مرضیه حسین زارع دانشجوی کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی شبانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد مبنی بر تقاضای میهمانی در این دانشگاه مطرح و با توجه به شرایط خاص دانشجو جهت نیمسال اول 93/92 مورد موافقت قرار گرفت.

11-     درخواست خانم دکتر آزاده شجاعی متخصص ژنتیک مبنی بر انجام تعهدات جهت اظهار نظر به دانشکده پزشکی ارجاع شد.

12-     عطف به نامه شماره 1444 مورخ 15/4/92 دانشکده پزشکی با تبدیل وضعیت خانم دکتر زیلوچیان متخصص داخلی از درمانی به آموزشی مشروط به ارائه گواهی کارگاههای روش تحقیق و تدریس موافقت شد.

13-     عطف به نامه شماره 1061 مورخ 20/3/92 دانشکده پزشکی، با ادامه فعالیت آقای دکتر تشکر فلوشیپ بیهوشی بعنوان هیئت علمی موافقت گردید.

14-      عطف به نامه شماره 105 مورخ 28/3/92 سرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ، مقرر گردید متناسب با شرح وظایف و عملکرد و میزان فعالیت مدیران دفاتر توسعه آموزش دانشکده های تابعه، تا 3 واحد با تائید سرپرست مرکز مطالعات دانشگاه در معادل سازی در هر نیمسال لحاظ گردد.

15-     حسب درخواست آقای دکتر حسنی هیئت علمی گروه آناتومی ، مقرر شد میزان امتیاز جهت راه اندازی مرکز ISPدانشگاه ، معادل 4 امتیاز لحاظ گردد.

16-     با عنایت به پذیرش دانشجوی کار درمانی در مهر 92، مقرر شد دانشکده بهداشتی از نظر در اختیار قراردادن فضای فیزیکی کلاس و استقرار هیئت علمی همکاری لازم را بنماید.

17-     عطف به نامه شماره 1403 مورخ 12/4/92، با بکارگیری آقای محمد جواد میرخباز کارشناس ارشد زبان انگلیسی مبنی بر گذراندن مدت سربازی خود در این دانشگاه موافقت بعمل آمد.

شهریور ماه

1-   با عنایت به وضعیت پذیرش دانشجو در سال 92 و جهت تسهیل در  نقل و انتقال دانشجویان ، مقرر گردید دانشکده ها بر اساس اولویت حداکثر مساعدت را در این زمینه بعمل آورند.

2-   عطف به نامه شماره 1629 مورخ 1/5/92 دانشکده پزشکی ، با دو روز در هفته ماموریت آقای دکتر حسین محمودی متخصص اورولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت شش ماه موافقت گردید.

3-   با استناد به گزارش دانشکده پیراپزشکی، راه اندازی آزمایشگاه فیزیک عمومی معادل 3 واحد و آزمایشگاه دزیمتری معادل 3 واحد برای مجریان آن محاسبه و موافقت گردید.

4-   عطف به نامه شماره 158 مورخ 14/5/92 سرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، میزان فعالیت سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه معادل تا دو واحد حسب میزان فعالیت با تایید مرکز فوق ، جهت معادل سازی مورد موافقت قرار گرفت.

5-   عطف به نامه شماره 3861 مورخ 3/6/92 ریاست محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع موضوع انتقال خانم فرحناز کلانتر مهرجردی دانشجوی رشته پزشکی 86، موضوع جهت رعایت سلسه مراتب بررسی و تسهیل، به دانشکده پزشکی ارجاع و مقرر شد نتیجه در اسرع وقت با نظر مساعد اعلام گردد.

6-    عطف بنامه شماره 1947/500/د مورخ 27/6/92 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع مبنی بر جایگزینی درس (دانش خانواده و جمعیت) به ارزش 2 واحد با جمعیت و تنظیم خانواده، مقرر گردید از نیمسال دوم 93/92 عملیاتی گردد.

ضمنا کلیه فارغ التحصیلان از این تاریخ به بعد حداقل باید یکی از دروس فوق را اخذ و پاس نموده باشند ارزیابی درس مذکور از طریق EDCو EDOنیز انجام و بازخورد آن گزارش شود.

7-    عطف به نامه شماره 2612 مورخ 4/7/92 دانشکده پزشکی ، مقرر شد هماهنگیهای لازم جهت حضور دانشجویان فوریتهای پزشکی در گروه طب اورژانس از طرف دانشکده پرستاری صورت پذیرد.

8-    با عنایت به بند 10 صورتجلسه هیئت امناء مورخ 1/3/92، مقرر شد ادامه تحصیل کارکنان غیر هیئت علمی بر اساس احراز پستهای تشکیلاتی مورد تصدی و بر اساس اعلام قبلی و نیازسنجی انجام شده باشد. در غیر اینصورت معاونت آموزشی تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

9-    در خواست خانم هانیه مظاهری پذیرفته شده دندانپزشکی بهمن 92، مطرح و با عنایت به وضعیت نامبرده ، با انتقال ایشان به دانشگاه علوم پزشکی قم موافقت گردید.

10-    در خواست آقای دکتر پیروزمند مبنی بر راه اندازی RT_PCR در بیمارستان شهید بهشتی مطرح و با اختصاص امتیاز راه اندازی معادل یک تست آزمایشگاهی به ایشان و همکارانشان موافقت گردید.

آبان ماه

1-    عطف بنامه شماره 735 مورخ 13/5/92 دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص درخواست خانم فلاحی کارشناس ارشد پرستاری با گرایش بهداشت جامعه جهت گذراندن طرح نیروی انسانی بصورت هیئت علمی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-    درخواست خانم زهرا قیومی انارکی دانشجوی دکتری گفتار درمانی مطرح و با عنایت به  اخذ مجوز رشته کاردرمانی و جذب دانشجو در سنوات آتی، با صدور حکم بورسیه ایشان موافقت بعمل آمد.

3-    عطف به نامه شماره 1662 مورخ 22/7/92 دانشکده بهداشت ، با ماموریت آموزشی آقای عباس       بهرامی موافقت گردید.

4-    با عنایت به اهمیت ثبت و ضبط نامه های اداری و تسهیل در استفاده از آن  و همچنین بازخورد عالی بایگانی الکترونیکی اداره کل آموزش ، مقرر گردید سیستم بایگانی الکترونیکی جهت امور آموزشی دانشکده ها نیز از طرف دانشکده ها پیگیری و انجام شود.

5-    با توجه به تغییرات انجام گرفته در چینش دروس فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی، مقرر گردید طرح بررسی و بازنگری و بازخورد تغییرات صورت گرفته انجام و گزارش گردد.

6-    با توجه اهمیت پوشش و رفتار حرفه ای و فراگیری استانداردهای لازم در این خصوص توسط دانشجویان گروههای مختلف پزشکی و با عنایت به تاکید آن از طرف وزارت متبوع ، مقرر شد محتوای آموزشی لازم به صورت تخصصی از طرف گروهها در بدو ورود دانشجو به بخش یا کارآموزی و کارورزی آموزش داده شود. ضمنا نصب پمفلت و تراکت شامل نکات مهم آموزشی در این خصوص نیز توصیه می شود. مسئولیت پی گیری این موارد بر عهده دانشکده های مربوطه و مدیران گروههای آموزشی است.

7-    با عنایت به اهمیت  رعایت احکام اسلامی در بخش های بالینی و لزوم آموزش آن به دانشجویان و با توجه به مصوبات قبلی (موضوع بند 2 و 3 دویست و نود و ششمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه) مبنی بر احتساب چهار جلسه تدریس در طرح درس اخلاق پزشکی، ارزیابی آن از طرف دانشکده پزشکی پی گیری و گزارش گردد.

8-    با توجه به اینکه از بهمن 1392 درس دانش خانواده و جمعیت جایگزین درس کنترل و تنظیم جمعیت خانواده می گردد مقرر شد جهت تدوین طرح درس طبق آئین نامه، کمیته ایی با مسئولیت آقای مهندس صباحی تشکیل و پی گیری و گزارش گردد.

9-    عطف به نامه شماره 3356 مورخ 16/8/92 دانشکده پزشکی، در خصوص درخواست آقای دکتر موحدیان فوق تخصص قلب اطفال، مطرح و با توجه به فقدان جایگزین و نیاز مبرم مقرر شد در ابتدای سال 93 مجددا مطرح گردد.

10-    درخواست هانیه مقدسی دانشجوی پزشکی بهمن 87 مبنی بر تغییر رشته به دندانپزشکی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

آذر ماه

1- با عنایت به اهمیت معادل سازی فعالیت اعضاء محترم هیئت علمی در ارتقاء و حق تمام وقت، با
درخواست های مطروحه ذیل از طرف مدیر محترم مرکز امور هیئت علمی موافقت شد:

* داوری هر مقاله تائید شده از طرف معاونت پژوهشی معادل 10 ساعت

* مشاوره آزمایشگاهی آقای محمد علی اسدی عضو هیئت علمی دانشگاه جهت عفونتهای قارچی در بیمارستان شهید بهشتی معادل 2/1 واحد فقط برای یک نیمسال مربوطه

* راه اندازی بخشهای رادیولوژی معادل هر تکنیک دو واحد توسط آقای دکتر طالاری و همکاران

* راه اندازی بخش آنژیوگرافی توسط آقای دکتر مازوچی معادل چهارواحد

* راه اندازی بخش لاپاراسکوپی توسط آقای دکتر عیدی و همکاران معادل 5/2 واحد

2- با توجه به توضیحات مدیر مرکز امور هیئت علمی مقرر گردید امتیاز متعلقه به مقالات در معادل سازی فعالیتها جهت حق تمام وقت مطابق آئین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی محاسبه و در نظر گرفته شود.

3- مقرر شد من بعد پذیرش دانشجویان اتباع (بند 17 تبصره ح برنامه توسعه پنجم)، در رشته های دایر شده بین المللی غیر متمرکز نسبت به دوره های روزانه سراسری متمرکز در اولویت باشد.

در رشته هایی که دوره بین المللی آنها دایر نمی باشد کمافی السابق طبق مقررات پذیرش دانشجوی اتباع ادامه خواهد یافت.

1-    با عنایت به جدیدالتاسیس بودن رشته دندانپزشکی در دانشگاه ، مقرر گردید کمیته سیاستگذاری آموزشی این رشته با حضور ریاست دانشکده، معاونت محترم آموزشی دانشکده ، مدیر کل آموزش دانشگاه و کارشناس آموزشی دانشکده تشکیل گردد.

2-    عطف به حکم ماموریت بدون فوق العاده روزانه آقای دکتر علی کبریایی به شماره 3120 مورخ 13/9/92 با ماموریت ایشان به مدت شش ماه از تاریخ اجرایی حکم موافقت گردید. ضمنا مقرر گردید ادامه خدمت ایشان منوط به انتقال دائم به این دانشگاه باشد.

دی ماه

1-    عطف بنامه شماره 3985 مورخ 7/10/92 معاونت محترم دانشجوی مبنی بر تائید صحت و سلامتی روحی و روانی دانشجویان متقاضی انتقال به این دانشگاه، مقرر گردید باعنایت به مشروط بودن انتقالی متقاضیان با یک ترم مهمانی در این دانشگاه، پس از مهمانی ، با مرکز مشاوره در این خصوص هماهنگی لازم از طرف دانشکده ها انجام پذیرد.

2-    عطف بنامه شماره 3376 مورخ 27/8/92، معاونت محترم فرهنگی، در خصوص پیشنهاد برگزاری کارگاههای مهارت زندگی در قالب واحد درسی، مقرر گردید در کلیه دانشکده ها با برگزاری کارگاه با محتوای فوق در ابتدای ورود دانشجو موافقت گردید.

3-    عطف بنامه شماره 212 مورخ 11/9/92 گروه زنان، با تمدید ضریب kخانم دکتر طیبه هاشمی متخصص زنان و زایمان موافقت گردید.

4-    درخواست آقای دکتر موحدیان فوق تخصص قلب کودکان مبنی بر درخواست انتقالی به تهران، با عنایت به مذاکرات صورت پذیرفته در خصوص جایگزینی نامبرده با انتقال ایشان موافقت گردید.

5-    درخواست سرپرست محترم مرکز امور هیئت علمی در خصوص معادل سازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی بشرح ذیل موافقت گردید.

* دبیر شورای پژوهشی دانشکده پزشکی معادل یک واحد در هر نیمسال

* دبیر شورای معین پژوهشی علوم پایه و بالینی هر کدام 7/. واحد در هر نیمسال

* راه اندازی آنژیوگرافی جهت آقای دکتر مازوچی معادل 4 امتیاز

* راه اندازی ماموگرافی، سیتی اسکن اسپیرال-سونوگرافی داپلر و فرآیند آموزش MRI، برای هر کدام 2 امتیاز

* مدیر داخلی مرکز تحقیقات علوم تشریح ، 5/1 امتیاز

* سرپرست آزمایشگاه مرجع سلامت و آزمایشگاه کنترل غذا، 5/1واحد

بهمن ماه

1-     عطف به نامه شماره 2506 مورخ 16/10/92 سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی ، با ماموریت آموزشی سرکار خانم اعظم صامعی برای مدت یکسال موافقت بعمل آمد.

2-     عطف بنامه شماره 2599 مورخ 30/10/92 سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی، با ماموریت آموزشی سرکار خانم فخرالسادات میرحسینی برای مدت شش ماه موافقت بعمل آمد.

3-     پیرو جلسات برگزار شده جهت بازنگری فرآیند عقد قرارداد مدرسین حق التدریس، با موارد ذیل موافقت بعمل آمد:

الف- در خصوص دروس واگذار شده از هر یک از گروههای آموزشی دانشکده های تابعه به دانشکده دیگر، هر گونه کنترل، جبران خدمات و پرداخت حق التدریس آن به عهده دانشکده گیرنده خدمات (مبداء) خواهد بود.

ب- تائید گواهی مدرسین توسط دانشکده ارائه دهنده خدمات انجام پذیرد و کلیه مکاتبات نیز از طریق معاونین آموزشی دانشکده ها صورت پذیرد.

ج- تائید گواهی تدریس از طرف دانشکده گیرنده خدمات برای دانشکده محل خدمت مدرس، صورت پذیرفته و کسر اضافه کار کارشناسان مدرس لحاظ گردد.

د- گواهی حق التدریس کارشناسان شاغل در بیمارستان از طرف دانشکده های گیرنده خدمات، به بیمارستان محل خدمت آنها منعکس گردد.

ه- کلیه واحد های حق التدریس ارائه شده توسط دانشکده ارائه دهنده خدمت، بعد از تائید مدیر گروه توسط معاون آموزشی دانشکده بررسی و تائید و به دانشکده گیرنده خدمت گزارش شود.

ز- کلیه موارد فوق از مهر 1392 لازم الاجرا می باشد.

4-     پیرو برگزاری جلسه جهت درس دانش خانواده و جمعیت، موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت:

الف- طراحی طرح درس و همکاری گروه معارف اسلامی و دانشکده بهداشت طبق سرفصل مصوب انجام پذیرد.

ب- ارائه شش جلسه اول درس توسط دانشکده بهداشت و مابقی جلسات توسط اساتید گروه معارف انجام پذیرد.

ج-مسئولیت درس بر عهده گروه معارف اسلامی می باشد.

د- ارائه طرح درس در شورای آموزشی دانشگاه و تصویب نهایی آن

5-     عطف به نامه شماره 3592 مورخ 7/9/92 معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی ، با انجام تعهدات آقای مهدی ناظری دکتری قارچ شناسی به صورت هیئت علمی موافقت بعمل آمد.

6-      عطف به نامه شماره 3591 مورخ 7/9/92 معاون محترم آموزش بالینی دانشکده پزشکی، با تغییر وضعیت آقای دکتر حسین طاهری نساج از درمانی به آموزشی منوط به همکاری با گروه طب اورژانس موافقت بعمل آمد.

7-     با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط معاونت محترم آموزشی و معاونین محترم دانشکده پزشکی، و ضرورت تدوین آموزشی آن، با تشکیل گروه طب اورژانس موافقت گردید. 

8- عطف به نامه شماره 4599 مورخ 17/11/92 دانشکده پزشکی،  در خصوص جذب عضو هیئت  علمی و راه انداری آزمایشگاه روان سنجی ، در گروه روانشناسی بالینی ، مقرر گردید لیست کاملی از نیازها مکتوب و  تائید شده از دانشکده پزشکی  به این حوزه ارسال و پیگیری گردد.

9- عطف به نامه شماره 1666 مورخ 16/11/92 سرپرست محترم مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه مبنی بر لزوم ارجاع دانشجویان به نماینده فن آوری اطلاعات دانشکده ها جهت حذف اکانت در زمان  فارغ التحصیلی و فرم تسویه حساب ، مقرر شد این موضوع در فرم تسویه نهایی دانشکده ها درج  گردد.

10-عطف به نامه شماره 3568 مورخ 16/11/92 رئیس محترم مرکز امور هیات علمی ، مقرر گردید درس دانش جمعیت و  خانواده جهت اعلام به رشته های کارشناسی و کاردانی بعنوان درس عمومی در ترکیب و روس رشته های پزشکی و دندانپزشکی از ورودیهای بهمن 1392  به بعد طبق قوانین و مقررات ارائه گردد .

11- عطف به نامه شماره 4502 مورخ 14/11/92 سرپرست محترم معاونت پژوهشی در خصوص طرح درس روش تحقیق جهت دانشجویان رشته های دایر ، مقرر شد موضوع در دانشکده ها بررسی و نتیجه آن در جلسات بعدی ارائه گردد.

12 - با درخواست خانم مرضیه حسین زارع دانشجوی رشته بهداشت عمومی شبانه  ورودی بهمن 91 ، مطابق نامه 2491 مورخ 24/11/92 دانشکده بهداشت و همچنین مهرداد صباغیان رشته بهداشت حرفه ای  شبانه ورودی بهمن 91 مطابق نامه شماره 2492 مورخ 24/11/92 موافقت بعمل آمد.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر