6:01:08 PM 1402 / 01 / 03
 

 

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی ودانشجویان عزیز می­رساند ،

هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت ماه سال 1393 در سطوح دانشگاهی و کشوری

 با شعار توسعه کیفی آموزش - کلید عدالت آموزشی همزمان با پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می گردد .

 دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

فرمت ارسال اطلاعات و گواهی اجراء فرایند

جدول امتیازدهی فرایندها

  برنامه زمان‌بندی هفتمین جشنواره

  نحوه انتخاب فرایندهای برتر هفتمین دوره

 

 محورهای جشنواره:

1) روشها و فنون آموزشی               2) برنامه ریزی آموزشی                  3) ارزشیابی در آموزش

4) مشاوره و راهنمایی تحصیلی       5) ساختار آموزشی                        6) اخلاق در آموزش 

7) قوانین و مقررات آموزشی                        8) تولیدات آموزشی

  حیطه های جشنواره:

1) تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 3 فرآیند)

2) روش ها و تکنیک های آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 3 فرآیند)

3) سنجش ، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

4) مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

5) مشاوره و راهنمایی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

6) فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

7) قوانین ، مقررات و ساختارهای آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

8) محصولات آموزشی : ( دانشگاه های تیپ یک ، 2 فرآیند)

فرآیندهایی در مرحله کشوری به عنوان فرآیند برتر دانشگاهی منتخب می شوند که حدنصاب لازم حداقل 50% کل امتیاز براساس جدول امتیاز دهی را کسب نمایند.

  شرایط پذیرش فرآیندهای دانشگاهی در جشنواره کشوری:

1) فرآیندها و محصولات ارسالی بایستی در یکی از حیطه های مورد اشاره باشد.

2) از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی منتخب کمیته علمی هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی باشد.

3) هر فرآیند حداقل دو نیم سال تحصیلی اجرا‌ء‌ و مورد ارزشیابی و مورد تائید قرار گرفته باشد.به عبارتی شش ماه از پایان اجراء اولیه آن گذشته و مورد ارزشیابی قرار گرفته باشد.

4) از ارسال فرآیندهای برتر کشوری جشنواره های شش دوره گذشته خودداری گردد.

  نحوه ارسال فرآیندها به دبیرخانه دائمی جشنواره دانشگاهی :

ازاعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان درخواست می شود فرآیندهای مورد نظر را در قالب فرمت Wordقابل Editوضمائم مربوطه را اسکن و به صورت چاپ شده و CD،ترجیحاّ به همراه  فیلم 5 دقیقه­ای که کلیه مراحل اجراء را در برگیرد برای انجام داوری به دبیرخانه جشنواره واقع درمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی حداکثر تاتاریخ 2/9/1392 تحویل نمایند. فرآیندهای برتر حداکثر تاتاریخ 12/2/1392 توسط کمیته علمی دانشگاهی انتخاب وبرای بررسی به دبیرخانه جشنواره کشوری ارسال خواهد شد. داوری فرآیندهای مطلوب ارسال شده از تاریخ 20/11/92 لغایت 20/12/92 انجام می شود.

  اعضای کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

کتر محمد حسین اعرابی رئیس کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر رضا رزاقی دبیر کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر محسن اربابی مسئول دبیرخانه کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر فریبا رایگان عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر منصوره مومن هروی عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
خانم فخرالسادات میرحسینی عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر بابک سلطانی عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
دکتر زریچهر وکیلی عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه
خانم پرستو پور نقشبند(دانشجوی فرآیند برتر) عضو کمیته علمی جشنواره شهید مطهری دانشگاه

 

فرمت ارسال خلاصه فرآیندها

1- عنوان فرآیند: ..............................................................................................................................................................

2- صاحبان فرآیند و همکاران: ............................................................................................................................

3- محل اجرای فرآیند:.....................................................................................................................................................

4- نام دانشگاه: ................................................................................................................................................................

5- گروه فرآیندی: ............................................................................................................................................................

6- تاریخ اجراء (مدت اجرای فرِآیند):...............................................................................................................................

7- مقدمه و بیان مسئله: (بیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی های انجام شده) : ........

8 –هدف و اهداف اختصاصی: ..........................................................................................................................................

9- روش اجراء:...................................................................................................................................................................

10- نتایج : پیامدهای اجرا و محصول یا بروندادهای فرآیند: ..........................................................................................

11- سطح اثر گذاری ( دانشگاه ، کشوری ، بین المللی): ...............................................................................................

12 –انطباق سیاست های بالادستی (فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند.)

13- نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکلات اجرائی فرآیند: .........................................................................................

14- معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی: ..............................................................................

15 –تائیدیه های مربوطه و ارزشیابی فرآیند: ................................................................................................................

16- قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی : .......................................................................................................

17 –استمرار (استمرار اجرای فرآیند در برنامه های جاری آموزشی : ..........................................................................

نکته : خلاصه فرآیند حداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت Wordقابل Edit‌ باشد.

 

                                                                                                                  دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری

تماس با مرکز:   

کاشان – بلوار قطب راوندی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان – معاونت آموزشی دانشگاه – مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی – کد پستی : 81151-87159

تلفن : 5 – 55540021  داخلی  262   

دورنگار : 55578009- 031

Website:edu.kaums.ac.ir

E.mail :edc.@kaumas.ac.ir
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر