دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:15:26 AM 1398 / 08 / 01
 
اساتید نمونه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1389
 
آقای دکتر امیر حسین موحدیان- آقای دکتر همایون نادریان- آقای دکتر حسین هوشیار- خانم دکتر زریچهر وکیلی دانشکده پزشکی
خانم فرزانه صابری- خانم معصومه حسینیان دانشکده پرستاری ومامایی
آقای مهندس مسعود مطلبی دانشکده بهداشت
آقای دکتر مهرداد فرزندی پور دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر