دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:07:07 AM 1398 / 08 / 01
 

اساتید نمونه  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال88

آقای دکتر سید علی متولی- آقای دکتر سید علیرضا عبادی- خانم دکتر زهره طبسی دانشکده پزشکی
خانم فاطمه سادات ایزدی دانشکده پرستاری ومامایی
خانم مهندس میترا حنانی دانشکده بهداشت
آقای مهرداد مهدیان دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر