دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:44:20 PM 1397 / 10 / 28
 

اساتید نمونه  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال88

آقای دکتر سید علی متولی- آقای دکتر سید علیرضا عبادی- خانم دکتر زهره طبسی دانشکده پزشکی
خانم فاطمه سادات ایزدی دانشکده پرستاری ومامایی
خانم مهندس میترا حنانی دانشکده بهداشت
آقای مهرداد مهدیان دانشکده پیراپزشکی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر