دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:07:56 PM 1398 / 03 / 06
 

لیست اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1380

نام ونام خانوادگی: دکترابراهیم رضی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1380/5/16
گروه آموزشی : داخلی
نام ونام خانوادگی: دکتراحمد طالبیان
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1380/5/16
گروه آموزشی : اطفال
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر