دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

9:20:36 AM 1398 / 08 / 01
 

لیست اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1382

نام ونام خانوادگی: دکتراحمد خورشیدی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/2/19
گروه آموزشی : میکرب شناسی
نام ونام خانوادگی: دکترحسن افضلی
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/10/9
گروه آموزشی :عفونی
نام ونام خانوادگی: دکترسید علی مسعود
ارتقاء به مرتبه: دانشیاری
تاریخ ارتقاء : 1382/7/29
گروه آموزشی : داخلی - مغز واعصاب
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر