دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:18:30 AM 1398 / 07 / 22
 


 آئین نامه دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری

     
 تعاریف

الف) جشنواره آموزشی: به مجموعه اقداماتی که در پی بررسی و ارزیابی فعالیتها، برنامه، فرآیندها و دستاوردهای آموزشی معرفی شده توسط گروههای آموزشی و یا وسایل آموزشی و کمک آموزشی تولید شده توسط بخش خصوصی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دانشگاه گفتهمی شود که منجر به معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب جهت شرکت در جشنواره آموزشی کشوری میگردد.

ب) فرآیندها یا فعالیتهای آموزشی برتر: به آن دسته از اقدامات مرتبط با آموزش علوم پزشکی در عرصه ها و حیطه های گوناگون اطلاق می گردد که در زمینه برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه ها، انجام طرحهای پژوهش در آموزش و سایر دستاوردهای مرتبط با علوم و فناوری آموزش علوم پزشکی حائز امتیاز مطلوب دانشگاهی  باشد.

ج) دستاوردهای آموزشی برتر: به آن دسته از نتایج فعالیتهای آموزشی اطلاق می شود که منجر به ارتقای دانش، نگرش، مهارت، و عملکرد موسسات آموزشی، دانشجویان و اعضای هیات علمی و سایر کارکنان مرتبط با آموزش شده و یا به تولید منابع آموزشی، یا علم و فناوری جدید آموزشی و یا سایر محصولات نرم افزاری مورد نیاز آموزش شده و بر اساس ارزشیابی حائز رتبه مطلوب کشوری یا دانشگاهی گردد.

د) عرصه یا موقعیت آموزشی

 به کلیه موقعیتها و فعالیتهای آموزشی زیر در علوم پزشکی اطلاق می شود

    - کلاسهای درسی
    - کارگاههای آموزشی
    - آزمایشگاههای گوناگون علوم پایه و بالینی
    - آزمایشگاه یا مراکز مهارتهای بالینیSkill Lab
    - گزارش صبحگاهی
    - کنفرانسهای آموزشی مانند کنفرانسهای آموزش درون گروهی، و یا دانشگاهی و کشوری و کنفرانسهای آموزش مداوم، آموزش مدرسین، کنفرانسهای ابتلا و مرگ درون بیمارستان، Journal Club و ...
    - راند بخشهای بالینی
    - آموزش سرپایی
    -آموزش در عرصه های مختلف نظام ارائه خدمات، و جامعه مانند آموزش در فیلدهای بهداشتی، کارخانه ها، اماکن بهداشتی، مدارس و...
    - فعالیتهای آموزش الکترونیکی و سایر انواع آموزشهای حضوری و غیر حضوری
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر