دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:23:41 AM 1398 / 07 / 28
 

اهم مصوبات شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  در سال 1392

فروردین ماه:

در این جلسه معاونت محترم آموزشی ضمن تقدیر و تشکر از سرکار خانم دکتر وکیلی در طول تصدی مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و با آرزوی موفقیت برای ایشان ، آقای دکتر اربابی را به عنوان سرپرست جدید این حوزه معرفی و ضمن بیان اهمیت وظایف این مرکز ، بر تقویت EDOدر دانشکده ها تاکید نمودند.

در این جلسه ضمن تشکر از حضور مسئولین EDOدانشکده های تابعه ، پیگیری مواردی از جمله برنامه ریزی دقیق، تشکیلات منظم، نظارت و تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی، ارائه گزارش منظم به مسئولین مورد تاکید قرار گرفت.

پایش منظم  آموزش بالینی،تعامل و همکاری همه گروهها، داشتن برنامه مشخص آموزشی از جمله اهداف مهمی بود که سرپرست جدید آنها را به عنوان اولویت مهم تبیین نمودند.

در ادامه موارد ذیل به تصویب رسید:

1-    مقرر گردید اعضاء محترم EDOبه اتفاق سرپرست جدید جلسه ایی در قالب بررسی خواسته ها و راهکارهای نیل به اهداف پیشگفت تشکیل و ماحصل آن را به جلسه ایی که اختصاصا در شورای آموزشی به آن پرداخته می شود مطرح و بعد از تدوین و تائید نهایی به شورای دانشگاه ارائه گردد.

2-    عطف به دومین مصوبه ششمین جلسه کمیته انطباق امور اداری و دفاتر و موسسات پزشکی و موازین شرع مقدس اسلام مورخ 7/12/91، در خصوص آموزش احکام شرعی مرتبط به دانشجویان پزشکی جهت رعایت آن در بخش های بالینی، مقرر گردید حداکثر تا 4 جلسه در این خصوص در کاریکلوم درس اخلاق پزشکی گنجانده و از طرف مدرسین واجد شرایط در گروه معارف تدریس گردد. . مقرر شد جزوه احکام در جشن روپوش سفید از طرف دانشکده ها به دانشجویان جهت ورود به کار آموزشی و کارورزی ارائه گردد. مسئولیت اجرای این مصوبه با دانشکده پزشکی بوده و استفاده از تجربیات گروه آموزش مامایی در این خصوص توصیه گردید.

3-    عطف به مصوبات کمیته صدرالذکر، حداکثر سعی و تلاش در خصوص رعایت همجنس بودن دانشجویانی که در گروههای کارآموزی دسته بندی می شوند بعمل آید ضمنا در خصوص پرهیز از هر گونه شائبه ، مقرر شد اهمیت موضوع انطباق در آموزش پزشکی و تاکید بر رعایت هر چه بیشتر آن بخصوص دربخش های مثل اورولوژی، در جلسه مشترک اعضاء هیئت علمی این بخش با دانشکده پزشکی تاکید گردد.

4-    مقرر گردید در شهریه دانشجویان خارجی(اعم از تکمیلی ، تبصره ح بند17) در تمام رشته ها بازنگری و بر اساس قیمت تمام شده از طرف دانشکده ها پیشنهاد ارائه گردد.

اردیبهشت ماه:

1-    عطف به نامه شماره 100/10 مورخ 27/1/92 دانشکده پرستاری، با ارائه واحد کار آموزی در تابستان مشروط به قبول کلیه مسئولیت های آن مورد موافقت قرار گرفت.

2-    مقرر گردید جهت درخواست جذب هیئت علمی برای هر گروه آموزشی و با طرح آن در شوراها وکمیته های معاونت آموزشی، فرمی تهیه گردد که در آن کلیه وظایف و مسئولیتهای جاری گروه بعلاوه واحدهای تدریس آن گروه و تخصص های مربوطه ارائه گردیده باشد. (مسئولیت تهیه فرم به عهده آقای مهندس صباحی از دانشکده بهداشت می باشد.)

3-    جهت فعال نمودن پزشک پاسخگو و آموزش آن، مقرر شد که گروههای آموزشی بالینی و پرستاری کاریکولوم آن را ارائه و اجرا نمایند. (پیگیری آن بر عهده EDCمی باشد.)

خردادماه:

1-    عطف به نامه شماره 51/518/5 مورخ 30/2/92 دبیر شورای آموزشی پزشکی عمومی در خصوص الحاق مبحث درمان سوختگی در آموزش های جاری رشته پزشکی، موضوع جهت اجراء به دانشکده پزشکی ارجاع گردید.

2-    با عنایت به لزوم برنامه ریزی و هماهنگی برای جذب دانشجوی دندانپزشکی مقرر شد درخواست جذب کارشناسی خدمات آموزشی برای این منظور مورد تاکید قرار گیرد.

3-    مقرر گردید سردبیری نشریه Nursing and midwifery studieجهت معادل سازی ، معادل سردبیری مجله تروما محاسبه گردد.

4-    عطف به صورتجلسه مورخ 18/3/92 جلسه معاونت آموزشی دانشگاه با مسئولین دانشکده پزشکی و پیراپزشکی مدیران گروه علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی در خصوص اجرایی کردن مصوبه صورتجلسه 30/3/90 نشست گروههای آموزشی و ریاست محترم دانشگاه ، مقرر گردید بخش ایمونولوژی از گروه میکروب شناسی و ویروس دانشکده پزشکی منفک و با توجه به زمینه کاری مشترک ، در گروه هماتولوژی ادغام و گروه مذکور به نام ایمونولوژی و هماتولوژی تشکیل گردد.

5-    تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 92/93 بدین شرح قابل اجرا می باشد.

نیسمال

ثبت نام اینترنتی و انتخاب واحد

شروع کلاسها

حذف و اضافه

حذف اضطراری

پایان کلاسها

امتحانات

نیمسال اول

15/6/92 لغایت 28/6/92

30/6/92

13/7/92لغایت 15/7/92

18/9/92لغایت 19/9/92

18/10/92

21/10/92لغایت 5/11/92

نیمسال دوم

5/11/92 لغایت 10/11/92

12/11/92

28/11/92لغایت 29/11/92

15/2/93لغایت 16/2/93

22/3/93

28/3/93لغایت 14/4/93

 

6-     عطف به نامه شماره 105 مورخ 28/3/92 سرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ، مقرر گردید متناسب با شرح وظایف و عملکرد و میزان فعالیت مدیران دفاتر توسعه آموزش دانشکده های تابعه، تا 3 واحد با تائید سرپرست مرکز مطالعات دانشگاه در معادل سازی در هر نیمسال لحاظ گردد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر