دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:42:32 PM 1398 / 07 / 29
 

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1389

اردیبهشت ماه:

1- مقرر شد کلیه دستیاران موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقا سال 2 به 3 تعیین و به ثبت رسانده باشند.لازم به ذکر است کلیه دستیاران مشمول مورد فوق حداکثر تا تاریخ 31/3/89 نسبت به تعیین و ثبت موضوع پایان نامه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت به آزمون کتبی ارتقا مورخ 31/4/89 معرفی نخواهند گردید. در ضمن دستیاران سال آخر باید تا قبل از معرفی به آزمون بورد، دفاعیه پایان نامه خود را انجام داده باشند در غیر اینصورت به آزمون بورد معرفی نخواهند شد.

4- مقرر شد نحوه طراحی سوالات آزمون کتبی ارتقا به این صورت باشد :

الف) در فرم شناسنامه سوالات وارد شود همراه با مهر و امضا و خوانا نوشته شود
 ب) حداقل 80%  سوالات تاکسونومی IIو IIIباشد3- سوالات حداکثر تا تاریخ 30/2/89 توسط شخص هیئت علمی و بدون واسطه تحویل واحد امتحانات دستیاری گردد.

5- مقرر شد کلیه دستیاران از تاریخ 1/3/89 نسبت به ثبت ورود و خروج خود توسط کارتهای تحویلی اقدام نمایند. در غیر این صورت  مشمول پرداخت اضافه کاری نخواهند گردید.  

6- کلیه دستیاران سال آخری که در فرجه امتحانات هستند مشمول دریافت اضافه کاری نمی باشند.

7- هیچگونه مستنداتی مبنی بر پرداخت کشیک اضافه کاری دستیاران در ایام عید نوروز موجود نمی باشد لذا مکاتبه و درخواستی در این رابطه صورت نپذیرد.  

8- به استناد نامه شماره 38 مورخ 30/1/89 از گروه جراحی عمومی درخواست گردید که لوگ بوک های دستیاران سال آخر طبق کوریکولوم آموزشی تکمیل و تا مورخ   20/2/89 به این مدیریت ارسال نمایند تا متعاقباً به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارسال گردد.
 ولی متأسفانه تا این لحظه پاسخی دریافت نگردیده که عواقب ناشی از عدم ارسال آن به عهده گروه مربوطه خواهد بود.

9- به استناد نامه شماره 6129/3/آ مورخ 8/7/85 دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی مقتضی است بند الف کارنامه های ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران که هر سه ماه یکبار تکمیل می گردد بصورت آزمون OSCEمورد ارزیابی قرار گیرد.

10- به استناد بند 7 شصت و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 29/10/88 مقرر گردید آزمون OSCE10- گروه جراحی عمومی یکشنبه مورخ 12/2/89 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردد که  همکاری لازم از طرف گروه مربوطه انجام نشد و آزمون برگزار نگردید.

مهرماه:

توضیحاتی درباره شرح وظایف کمیته پشتیبانی برنامه ریزی راهبردی بحث و بررسی شد که به شرح زیر می باشد.

  • طراحی پروژه های عملیاتی مصوب در برنامه های راهبردی مرتبط با هر رشته، دایر کردن رشته های دستیاری.
  • ارسال برنامه های عملیاتی تنظیم شده به وزارتخانه
  • برآورد بودجه و ارائه برنامه های اجرایی برای تصویب در هیئت امنای دانشگاه
  • تعیین مدیر اجرایی و سایر مسئولین هر پروژه عملیاتی
  • توجیه مدیران اجرایی و مسئولین پروژه ها
  • پایش نحوه اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به هیئت امنا و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی

2-  مقرر شد مرحله اول آزمون ارتقاء (60 نمره)  به صورت متمرکز توسط تحصیلات تکمیلی در تاریخ 21/11/89 برای همه گروههای دستیاری برگزار گردد. و مرحله دوم ( 90نمره ) به صورت سراسری در تاریخ مقرر شده توسط دبیرخانه شورای تخصصی برگزار خواهد شد.

3- بحث و بررسی لیست قبولی گروههای دستیاری در آزمون گواهینامه و دانشنامه در شهریور ماه

4- با عنایت به بند یک مصوبات شصت و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 20/2/88 مقرر شد دستیاران ورودی مهر 1386 و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 1387 به بعد جهت فارغ التحصیلی یک مقاله چاپ شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی کاشان و یا حداقل پذیرش یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی داشته باشند.

5- مقرر شد آزمون OSCEگروه روانپزشکی /کودکان / زنان و زایمان / عفونی / رادیولوژی /جراحی عمومی / داخلی / بیهوشی راس ساعت 9صبح به ترتیب مورخ های 8/8/89 ، 11/8/89 ، 13/8/89، 15/8/89،  17/8/89 ،  18/8/89 ، 20/8/89 و 22/8/89  برگزار گردد.

6- کلیه دستیاران موظفند موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقا سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقا سال 2 به 3 تعیین و به ثبت رسانده باشند.در ضمن دستیاران سال آخر باید تا قبل از معرفی به آزمون بورد، دفاعیه پایان نامه خود را انجام داده باشند در غیر اینصورت به آزمون بورد معرفی نخواهند شد

7- اعمال تغییرات در کارنامه های سه ماهه ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران و ارسال آن به گروههای دستیاری

دیماه:

مقرر شد ظرفیت پیشنهادی رشته های تخصصی آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان جهت سی و هشتمین  دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی در سال تحصیلی91-90 به شرح زیر باشد:

نام رشته تخصصی

حداقل ظرفیت

ظرفیت پذیرش مازاد استعدادهای درخشان

ظرفیت پذیرش مازاد جهت پوشش مناطق محروم

حداکثر ظرفیت با احتساب ظرفیتهای مازاد پذیرش

بیماریهای داخلی

4

-

-

4

بیماریهای کودکان

4

-

-

4

جراحی عمومی

4

-

-

4

زنان و زایمان

4

-

1

5

بیهوشی

3

-

1

4

روانپزشکی

3

-

-

3

بیماریهای عفونی و گرمسیری

2

-

-

2

رادیولوژِی

2

-

-

2

پاتولوژی

3

-

-

3

 

بهمن ماه:

مقرر شد با توجه به مقررات و آیین نامه های دوره های آموزش دستیاری تخصصی در هر سال دو ابلاغ با اعمال افزایش حقوق و ارتقاء سالیانه برای دستیاران محترم صادر گردد و با عنایت به نامه شماره 505/968 مورخ 11/11/89 قائم مقام محترم معاونت آموزشی وزارت متبوع از معاون محترم آموزشی این دانشگاه به همراه همکاران محترم در تحصیلات تکمیلی موارد پیش گفته مورد تایید قرار گرفته طبق جدول زیر اقدام شود

کمک هزینه تحصیلی دستیاران تمام رشته های با اعمال ضریب افزایش حقوق و ارتقاء سالیانه 5%     1/6/89 و 1/7/89 

سنوات تحصیلی

میزان کمک هزینه تحصیلی ماهیانه ارقام به ریال

مجردین

متاهلین

سال اول

500/266/4 ریال

500/485/5 ریال

سال دوم

825/479/4 ریال

775/759/5 ریال

سال سوم

150/693/4 ریال

050/034/6 ریال

سال چهارم

475/906/4 ریال

325/308/6 ریال

 

2-برای تامین نیروهای تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ جهت برآورده شدن نیازهای آموزشی و درمانی دانشگاه، مقتضی است مدیران محترم گروهها ضمن مطرح کردن موضوع در گروه های آ»وزشی آموزشی ، نوع و تعداد رشته ها در شاخه های مرتبط را حداکثر تا تاریخ 25/11/89 به معاونت آموزشی اعلام نمایید.

3- با توجه به ورود  سایر رشته های تخصصی به بیمارستان  زنان و زایمان شبیه خوانی و تاکید وزارت بهداشت و با توجه به اضافه شدن سایر تخصصها و توصیه کارشناسان بورد زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نام زایشگاه شبیه خوانی به بیمارستان شبیه خوانی تغییر یابد 

4-  انجام تعمیرات ضروری در بیمارستان شبیه خوانی با پیگیریهای سرکار خانم دکتر مصداقی نیا و کمک ریاست محترم دانشگاه همگام با تعامل منطقی تر با اداره تامین اجتماعی کاشان،

5-  احداث ICUو NICUدو تخته در بیمارستان شبیه خوانی

6-  استقرار متخصصین خانم در رشته های اورولوژی، داخلی، جراحی عمومی و اطفال در بیمارستان بیماریهای زنان و زایمان شبیه خوانی

7- برقراری روتیشن های دستیاری در سایر رشته های تخصصی در بیمارستان شبیه خوانی شامل بیهوشی، اطفال، جراحی عمومی و رادیولوژی

8-مقرر شد بخش زنان و زایمان بیمارستان شهید بهشتی زیر مجموعه گروه آموزشی زنان و زایمان دانشگاه قرار گیرد

9- مصوب شد گذراندن طرح یک ماهه خارج مرکز دستیاران سال آخر زنان و زایمان در بیمارستان شهید بهشتی جهت برقراری روتیشن IVFو لاپاراسکوپی و جراحی های ژنیکولوژی به منظور آموزشی شدن بخش زنان در بیمارستان شهید بهشتی صورت گیرد و  با توجه به جلسه مورخ 17/11/89 گروه زنان و زایمان و معاونت محترم آموزشی دانشگاه مقرر شد گروه فوق پیشنهادات خود را حداکثر تا مورخ 20/11/89  به معاونت محترم آموزشی دانشگاه اعلام نماید.

10- مصوب  شد دستگاه سونوگرافی به دو منظور زیر جهت گروه جراحی عمومی و داخلی در بیمارستان شهید بهشتی تهیه گردد.

FAST= Focused Assessment Sonograply for Trauma
         
FASP= Focused Assessment Sonograply for Procedure

پیگیری مورد فوق توسط مدیران گروه های داخلی –جراحی –اطفال خواهد بود.

11- مقرر شد تعامل بین روسای دانشکده ها و گروه های کارشناسی ارشد در خصوص  مکاتبات فی مابین با تحصیلات تکمیلی بعمل آید.

12- مقرر شد جلسه ای با معاونت محترم درمان و معاونت محترم آموزشی گذاشته شود تا ورود و خروج متخصصین رشته های مختلف اعم از درمانی و آموزشی تا اطلاع گروه های آموزشی باشد و اقتدار گروه های آموزشی حفظ گردد.

13- با توجه به کمبود فضای فیزیکی گروه انگل شناسی مقرر شد نسبت به واگذاری حیوانخانه قدیم واقع در طبقه سوم دانشکده پزشکی به گروه مربوطه  جهت احداث آزمایشگاه سلولی ملکولی و محلی برای  استقرار دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی و تشکیل کلاس درس اقدام شود.

اسفندماه:

مقرر شد کمیسیون پزشکی دستیاری تشکیل و از هر گروه دستیاری یک  نفر نماینده معرفی گردد. همچنین از گروههای چشم پزشکی و گوش و حلق و بینی استعلام و یک نفر نماینده معرفی گردد.

2- مقرر شد سئوالات آزمون های OSCEبیشتر جنبه عملی داشته و با کیفیت بهتری طراحی گردد.

3- تاریخ های سومین آزمون OSCEبه شرح زیر برگزار گردد

رشته

تاریخ

روانپزشکی

چهارشنبه  28/2/90

داخلی و عفونی

پنج شنبه  29/2/90

رادیولوژی

دوشنبه  2/3/90

کودکان

چهارشنبه 4/3/90

بیهوشی

 پنج شنبه  5/3/90

زنان و زایمان

 پنج شنبه  5/3/90

جراحی عمومی

دوشنبه  9/3/90

 

4- مقرر شد دومین مرحله آزمون کتبی ارتقاء دوره ای در تاریخ 22/2/90 برگزار گردد .

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر