دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:00:20 PM 1398 / 07 / 29
 

نشریات

آدرس الکترونیکی

مجله بین المللی آلرژی، آسم و ایمونولوژی

http://www.iaari.hbi.ir/journal/

 آسیب شناسی ایران

 http://www.ijp.iranpath.org/

مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه

http://www.iranesthesia.org/

اپیدمیولوژی ایران

irje.tums.ac.ir

مجله آموزش در علوم پزشکی

ijme.ir

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

 ijme.tums.ac.ir

ارمغان دانش

http://www.yumsj.ir/

مجله آریا

WWW.ARYAJOURNAL.ORG

اصول بهداشت روانی

WWW.MUMS.AC.IR/JOURNAL

افق دانش

 http://www.ofoghedanesh.ir/

 باروری و ناباروری

www.jri.ir/fa

مجله بیماریهای کودکان ایران

ijp.tums.ac.ir

بهبود

 jbehbood.hbi.ir

بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران

 WWW.IICCOM.COM

بینا

 http://www.iraneyebank.org/

بیماریهای پوست

iranjderm@yahoo.com

 دو ماهنامه پرستاری ایران

www.iums.ac.ir/ijs/ijn

پژوهش پرستاری

http://www.ijnr.ir/

پایش

 http://www.payeshjournal.ir/

فصلنامه پژوهشی خون

http://www.bloodjournal.ir/

پژوهش در پزشکی

http://www.pejouhesh.com/

پژوهش در علوم پزشکی

journals.mui.ac.ir/jrms

 مجله علمی پزشکی قانونی

sjfm.hbi.ir

پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://journals.tums.ac.ir/index.aspx?org_id=59&culture_var=en

پژوهنده

PAJOHANDEH@SBMU.AC.IR

تازه های علوم شناختی

journal.iricss.org

مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران)

JVR@ut.ac.ir

مجله تحقیقات پزشکی

jmr@sums.ac.ir

تحقیقات علوم رفتاری

 http://www.journals.mui.ac.ir/

تنفس

http://www.tanaffosjournal.ir/

توانبخشی

portal.uswr.ac.ir/University/

 مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

http://www.iranoa.org/

مجله چشم پزشکی ایران

 http://www.irso.org/

حکیم

hakim.hbi.ir

حیات

hayat.tums.ac.ir

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 www.umsu.ac.ir/portal/index.php

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

 diglib.tums.ac.ir/pub

 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 tumj.tums.ac.ir

 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 majalleh.tbzmed.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار)

jssms.hbi.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

www.arums.ac.ir/Majaleh/Index.htm

مجله پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)

 http://www.jida.ir/

مجله پژوهشی دندانپزشکی

DRJ.MUI.AC.IR

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 dentjods.sums.ac.ir

مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 diglib.tums.ac.ir

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

beheshtidentj@gmail.com

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان

journals.mui.ac.ir/index.php/jids

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

www.mums.ac.ir/dental-journal/fa/index

مجله دیابت و لیپید ایران

emrc.tums.ac.ir

دارویاب (سایت اطلاعات دارویی کشور)

http://www.darooyab.ir/

 دانشور

 http://www.shaheddaneshvar.ir/

مجله دانش و تندرستی

http://www.shmu.ac.ir/

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

 www.iums.ac.ir/ijs/ar

مجله زنان مامایی و نازایی ایران

www.mums.ac.ir/obstetrics/fa/index

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

jmci.hbi.ir

سالمند

 

 سلامت کار ایران

www.iums.ac.ir/ijs/ioh

شنوایی شناسی

 diglib.tums.ac.ir/pub/aud

 طب جنوب

ismj.hbi.ir

طب و تزکیه

vezarat@Hbi.dmr.or.ir

مجله طب نظامی

http://www.militarymedj.ir/

 طبیب شرق

 http://www.tabibeshargh.ir/

علوم دارویی

 pharm-sci.tbzmed.ac.ir

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

 nsft.hbi.ir

مجله علوم تشریح ایران

isas-so.ir/Journal.htm

مجله علوم پایه پزشکی ایران

www.mums.ac.ir/basic_medical/fa/index

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.iau-tmuj.ir/

فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران

Middle.east@dpi.net.ir

مجله علوم پزشکی مدرس

www.journals.hbi.ir/mjms

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

http://www.ijem.org.ir/

 فیزیولوژی و فارماکولوژی

www.phypha.ir/ppj/

مجله فیزیک پزشکی ایران

 www.mums.ac.ir/physic_journal/fa/index

فیض

kaums.ac.ir/magazine

 کومش

http://www.koomeshjournal.ir/

مجله گوش، گلو، بینی و حنجره ایران

http://www.mums.ac.ir/

گام های توسعه در آموزش پزشکی

sdme.kmu.ac.ir

 گوارش

http://www.iagh.org/

گیاهان دارویی

WWW.IMP.AC.IR

 لیزر پزشکی

http://www.icml.ir/

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

http://www.ism.ir/

مدیریت اطلاعات سلامت

 www.journals.mui.ac.ir/him

 مدیریت سلامت

 www.iums.ac.ir/ijs/hm

 نشریه جراحی ایران

 ias@ams.ac.ir

 نشریه دانشکده پرستاری و مامایی

Faslnameh@gmail.com

یاخته

http://www.yakhteh.org/

یافته

http://www.lums.ac.ir

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر