دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:02:24 PM 1398 / 07 / 29
 

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 93/3/21

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 93/4/18

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 93/4/31

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 93/6/20

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 93/9/13

 

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/3/5

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/3/21

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/3/28

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/7/10

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/7/30

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/9/16

صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش مورخ 92/11/24

اولین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 91

دومین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 91

سومین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 91

اولین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

دومین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

سومین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

چهارمین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

پنجمین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

ششمین صورت جلسه کمیته اجرایی آموزش در سال 90

 

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 10/11/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 23/09/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 25/07/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 07/06/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 11/03/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 22/04/89

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه مورخ 31/01/89


 

   صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه 31/03/88

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه 07/04/88

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه 07/02/88

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه 12/05/88

صورتجلسه کمیته اجرایی آموزش دانشگاه 01/07/88

 

به روزرسانی 94/08/27

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر