1:12:15 AM 1395 / 11 / 01
 

مصوبات کمیته اجرایی آموزش وتوانمندسازی دانشگاه مورخ 91/10/5 در خصوص حوزه معاونت آموزشی:

در خصوص دوره های آموزشی پیشنهادی معاونت آموزشی دانشگاه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

روشها وفنون تدریس : برای کارشناسانی که در امر تدریس عملی یا نظری دانشجویان مشارکت دارند مورد موافقت قرار گرفت.

سنجش واندازه گیری در علوم آموزشی - تربیتی : فقط جهت گروه شغلی که در طراحی واجرای آزمون های دانشجویان نقش دارند مجاز به شرکت در دوره می باشند

تبصره : فهرست اسامی مشمول باید توسط نماینده معاونت آموزشی قبل از برگزاری دوره به کمیته اجرایی آموزش وتوانمندسازی ارائه گردد.

  • آموزش برنامه سماء : موافقت گردید
  • برنامه ریزی آموزشی ودرسی : موافقت گردید
  • مسائل جوانان وچگونگی نحوه ارتباط با دانشجویان : موافقت گردید
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر