من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

6:01:42 AM 1397 / 05 / 27
 

►  هاشمی، سید عباس

 میری سید محسن

 تعظیمی فر، ملیحه

شرح وظایف:

آقای سید عباس هاشمی:

 • متصدی امور دفتر حوزه معاونت آموزشی
 •  هماهنگی کلیه جلسات معاون آموزشی و کلیه مدیران با قسمتهای مختلف دانشگاه
 • جوابگویی به تلفنها

سید محسن میری : مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه

 • انجام وپیگیری کلیه مکاتبات ارسالی به وزارتخانه - دانشکده ها - بیمارستانها- ستاد
 • انجام کلیه امور مربوط به وب سایت معاونت آموزشی
 •  پیگیری ورسیدگی به درخواستها ونیازهای واحد های حوزه معاونت آموزشی
 • گردآوری مصوبات کلیه جلسات معاونت آموزشی و پیگیری مصوبات آن
 •  ارائه آمار وگزارش عملکردها
 • انجام کلیه امور مربوط به روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی
 • شرکت در جلسات وکمیته های مربوطه
 • دبیر شورای امر به معروف حوزه معاونت آموزشی
 • عضو شورای رابطین نماز
 • عضو شورای کمیته اصلاح سیستم وتوسعه فن آوری اداری
 • عضو شورای کمیته اصلاح ساختار وتشکیلات
 • عضو شورای رابطین روابط عمومی
 • عضو شورای رابطین فرهنگی
 • عضو شورای وب سایت معاونت آموزشی
 • انجام کلیه امور مصوبات هیئت رئیسه وهیئت امناء مربوط به معاونت آموزشی
 • برنامه ریزی وهماهنگی در خصوص برگزاری نشست با اعضای هیئت علمی - کارکنان ودانشجویان

خانم ملیحه تعظیمی فر: مسئول دبیرخانه حوزه معاونت آموزشی

 

► اخوان ،سید احمد

► تقی زاده علوی ،عباسعلی

► دهقانی منیره

► متولیان سید مهدی

► فرهادپور ،محسن

► قامتی ،منیژه

► قنددوست ،معصومه

► نعمتی ،زهرا

►صبوری مریم

شرح وظایف:

آقای سید احمد اخوان: مسئول بایگانی اداره کل آموزش دانشگاه

آقای عباسعلی تقی زاده : کارشناس نقل وانتقالات اداره کل آموزش دانشگاه

 • رسیدگی وبررسی انجام نامه های وارده برابر مقررات وآئین نامه های آموزشی
 • انجام امور دانشجویان مهمان وانتقالی
 • ارسال درخواستهای دانشجویان مهمان وانتقال به دانشگاه های ذیربط
 • ارسال  نمرات ومدارک  دانشجویان انتقالیوجابجایی وتغییر رشته به دانشگاههای مبداء
 • انجام مکاتبات لازم یا آموزش دانشکده های تابعه

 خانم منیژه قامتی: مسئول واحد فارغ التحصیلان رشته های پزشکی - پرستاری - مامایی- اتاق عمل- فوریتهای پزشکی

 سید مهدی متولیان: مسئول واحد فارغ التحصیلی رشته های دانشکده بهداشت ورشته های دانشکده پیراپزشکی

 • صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت فارغ التحصیلانواجد شرایط
 • ارسال فرم فراغت از تحصیل دانش آموختگان به اداره کل امور فارغ التحصیلانوزارتخانه
 • معرفی فارغ التحصیلان مشمول پسر به حوزه نظام وظیفه
 • پاسخ به استعلام اداره کل امور فارغ التحصیلانوزارتخانه
 • صدور تائیدیه تحصیلی به محل کار فارغ التحصیلان
 • مکاتبه جهت رفع نقص پرونده دانش آموختگان
 • صدور وتحویل دانشنامه وریز نمرات به دانش آموختگان
 • صدور گواهی جهت مقاطع بالاتر بمنظور شرکت در آزمون های مربوطه
 • ارسال ریز نمرات وگواهی فارغ التحصیلی جهت پذیرفته شدن در مقاطع بالاتر
 • صدور مجوز مدارک تحصیلی
 • صدور تائیدیه موقت تحصیلی جهت طرح نیروی انسانی
 • بررسی پرونده جهت صدور مجوز

خانم مهندس زهرا نعمتی : کارشناس انفورماتیک اداره کل آموزش دانشگاه

آقای مهندس محسن فرهادپور: کارشناس انفورماتیک اداره کل آموزش دانشگاه

 • تنظیم سطح دسترسی ومدیریت کاربران
 • تهیه Backupبرنامه
 • فراهم نمودن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی از قبیل : تعریف دروس - تهیه فرمهای انتخاب واحد - حذف واضافه- حذف اضطراری و... قبل از عملیات مربوطه - تهیه لیستهای مختلف- ورود نمرات بطور صحیح  وتهیه گزارشات  وضعیت تحصیلی وفارغ التحصیلی دانشجویان به حوزه های نظام وظیفه
 • استمرار وبهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق با نیازهای مدیریت حوزه
 • توسعه سیستم آموزشی موجود وایجاد قابلیتهای جدید
 • حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان
 • طراحی وپیاده سازی فرمهای مختلف تحصیلی واستاندارد سازی آنها
 • آمار تفکیکی دانشجویان
 • صدور کارت دانشجوئی
 • شرکت در جلسات وب وقرار دادن اطلاعات حوزه معاونت آموزشیدر وب سایت دانشگاه
 • شرکت در جلسات IT
 • برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری وسخت افزار حوزه معاونت آموزشیواشکالات شبکه
 • فراهم آوردن بستر نرم افزار وسخت افزاربرای حوزه معاونت آموزشی
 • همکاری با کارشناسان شبکه وسیستم های پایه وبرنامه ریزان سیستم درزمینه نصب راه اندازی وپشتیبانی تجهیزات مورد نیاز
 • برآورد، تهیه وتنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود وانطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر
 • بهینه سازی وجمع نمودن رایانه ها بر حسب نیاز مرکز
 • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی وارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
 • انجام ا مور مربوط به آماده سازی وراه اندازی دستگاههای اصلی و جانبی
 • راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها وجریان عملیات رایانه های در حال کار
 • نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباط محلی وراه دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی
 • تشخیص ورفع اشکالات موجود واعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله
 • بکاربردن برنامه های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستم ها
 • گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها ، رایانه ها وتجهیزات ارتباطی محلی وراه دور به مسئولین مربوطه
 • انجام ا مور مربوط به نگهداری وطبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات بر اساس ضوابط تعیین شده
 • ورود داده ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه وتحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات
 • بازبینی داده ها ورفع اشتباهات احتمالی
 • کنترل کمی وکیفی کارها در انجام بهینه امور وارتقاء بهره وری کار
 • تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز

خانم معصومه قندوست: مسئول دبیرخانه اداره کل آموزش

خانم منیر دهقانی: کارشناس بورسیه- کارشناس شورای آموزشی دانشگاه

خانم مریم صبوری
 • ثبت نام اولیه دستیاران و کارشناسان ارشد
 • انجام امور فراغت از تحصیل دستیاران و کارشناسان ارشد
 • تشکیل پروند های  دستیاران و کار شناسان ارشد
 • صدور مجوز تحویل مدارک و دانشنامه تخصصی و گواهینامه تخصصی برای دستیاران
 • مجوز تحویل مدارک و دانشنامه تخصصی برا ی کارشناسان ارشد
 • صدور معافیت تخصیلی برا ی ا فراد ذکور شاغل به تحصیل در دوره دستیاری و کارشناسی ارشد و لغو معافیت تحصیلی به معاونت وظیفه عمومی مرکز رایانه
 •  برگزاری وهماهنگی های لازم  با مدیران گروههای آموزشی دستیاری و کارشناسی ارشد به منظور تشکیل شورا یتحصیلات تکمیلی
 • هماهنگی ها ی لازم به منظور کلیه آزمونهای دستیاری ، کارشناسی ارشد ، ارتقاء ، آزمون OSCE  آزمون علوم پایه و پیش کارورزی برای دانشجویان پزشکی
 • صدور تاییدیه تحصیلی برا ی دستیاران و کارشناسان ارشد
 • هماهنگی های لازم با اساتید گروههای آموزشی دستیاری به منظور کمیته امتحانات دستیاری
 • صدور قرار داد حق التدریسی اعضای غیر هیئت علمی
 • اعلام پرداخت حقوق و اضافه کاری دستیاران
 • مکاتبات با دبیر خانه شورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت متبوع و مرکز سنجش آموزش پزشکی

► یزدان نیا ،لیلا

► فلاح ،اصغر

► لاجوردی ،سیدحسین

شرح وظایف:

آقای اصغر فلاح کارشناس هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه

آقای سید حسین لاجوردی کمک کارشناس کارگزینی امور هیئت علمی دانشگاه

  اداره امور جذب و کارگزینی  و ارتقاء اعضاء هیئت علمی:

 • انجام امور اداری و گارگزینی اعضای قدیم و جدید هیئت علمی
 • دسترسی به اطلاعات فردی و ایجاد پرونده جامع از سوابق آموزشی و پژوهشی
 • تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی واز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • رسیدگی و بررسی پرونده‌های اعضاء هیات علمی به منظور ارتقاءمرتبه
 • احتساب سوابق آموزشی پژوهشی اعضاء هیات علمی برای هردوره
 • اجرای آئین‌نامه‌های مربوط به هیات ممیزه دردانشگاه‌
 • تهیه مقدمات لازم برای تشکیل جلسات کمیته های مرتبط با  فراخوان ، جذب ، و ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 • افزایش دقت و سرعت نظام ارتقاء رتبه‌ای
 • ارزیابی دانشگاه از جهت نیاز به هیات علمی ورتبه ‌بندی

 کارگزینی اعضای هیئت علمی:

1- مطالعه قوانین ومقررات بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به اعضاء هیئت علمی صادره از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
2- اظهار نظر و انجام امور کارشناسی در رابطه با امور اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاه
3- انجام امور مربوط به پذیرش ، شروع بکار و پایان کار اعضاء هیئت علمی مشمول تعهدات قانونی و مشمولین ماده یک قانون نحوه تامین هیئت علمی
4- انجام امور مربوطه به استخدام شامل فراخوان جذب اعضاء هیئت علمی تشکیل پرونده – گزینش استاد و صدور ابلاغ مربوط
5- انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیئت ممیزه دانشگاه و تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء مرتبه اعضاء هیئت علمی
6- ارائه گزارشات و آمار مورد نیاز در رابطه با اعضاء هیئت علمی به واحدهای داخلی دانشگاه و سایر موسسات وابسته به وزارت متبوع
7- انجام مکاتبات اداری مختلف در مورد اعضاء هیئت علمی به واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی
8- انجام امور رفاهی اعضاء هیئت علمی شامل معرفی به بانکها و موسسات گردشگری و رفاهی- شرکتهای بیمه و غیره
9- صدور احکام مختلف کارگزینی اعضاء هیئت علمی شامل استخدام- تمدید قرارداد افزایش ضریب حقوقی – ترفیع پایه- ارتقاء مرتبه – ماموریت آموزشی – محرومیت از مطب- فوق العاده مدیریت- بازنشستگی و غیره
10 - انجام سایر وظایف محوله از طرف مقامات مافوق دانشگاه در رابطه با اعضاء هیئت علمی دانشگاه

 خان لیلا یزدان نیا

 • تشکیل وتکمیل پرونده کلیه اعضای هیئت علمی
 • ثبت وارسال کلیه مکاتبات  دفتر بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد واسکن مدارک وتهیه گزارشات
 • به روز کردن اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی وراهنمایی اعضای هیئت علمی وآموزش رابطین بانک اطلاعات
 • ورود اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی به نرم افزار بانک اطلاعات
 • نصب برنامه بانک اطلاعات در واحدهای مختلف
 • آموزش نصب برنامه به مسئولین واعضای بانک اطلاعات هیئت علمی
 • آموزش رابطین بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی به اعضای هیئت علمی ومدیران وارائه راهنمایی های لازم
 • به روز کردن فرم های فولتایمی وارتقاء پایه اعضای هیئت علمی
 • تشکیل پرونده وتکمیل پرونده های اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد وثبت اطلاعات

► جهانگیر ،فرحناز

► میری ،سید محسن

► رسالت منش مولود

شرح وظایف:

 آقای سید محسن میری: کارشناس دفتر آموزش مداوم دانشگاه

 •  راه اندازی نرم افزار مدیریت آموزش مداوم
 •  ارتقاء دهی فرآیندهای صدور گواهی
 • ارتقاء فرآیند تخصیص امتیاز

 خانم فرحناز جهانگیر: کارشناس آموزش مداوم دانشگاه

 •  نیازسنجی پزشکان مشمول قانون آموزش مداوم
 • تهیه پروپزال نیازسنجی پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • تجزیه و تحلیل آماری ارزشیابی مشمولین قانون آموزش مداوم
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم
 • حضور و غیاب و کنترل مشمولین پزشکان و دکترا دفتر آموزش مداوم
 •  صدور گواهی اساتید و فراگیران دفتر آموزش مداوم

خانم مولود رسالت منش: کارشناس آموزش مداوم دانشگاه

زهره ابوالحسنی

► سیدی رضوانی رویا

شرح وظایف:

خانم رویا سیدی رضوانی : کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

خانم زهره ابوالحسنی : کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 •  تصحیح اوراق امتحان کل دانشگاه
 • پیگیری طرح های پژوهشی - آموزشی
 •  ارزشیابی اساتید - ارزیابی درونی
 • برگزاری جلسات - سمینار ها وجشنواره

► بابایی ،مریم

► بیگلری ،میترا

► حلاج باشی ،نرگس

► سلمان طاهری ،حسین

►  مهران فر ،محسن

شرح وظایف:

خانم مریم بابایی : مسئول امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

 • اجرای امور مالی حوزه معاونت آموزشی با توجهبه مقررات وقوانین مربوط به وصول اعتبارات 
 • نگهداری وتنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات ودیونحوزه معاونت آموزشی
 • نگهداری وتنظیم دفاتر حسابهای دریافتیوپرداختی حوزه معاونت آموزشی 
 • نحوه مصرف اعتبارات براساس مقررات وضوابط مالی مربوطه
 • تهیه وتنظیم گزارشهای مالی حوزه معاونتآموزشی در هر دوره ومقامات ذیصلاح
 • حفظ وحراست از اموال منقول وغیر منقول حوزه معاونت آموزشی
 • تنظیم اسناد مالی ونگهداری حسابها وتنظیم گزارشهای مالی 
 • تامین اعتبار قراردادها ودرخواستهای خرید براساس تخصیص های حوزه
 • اعمال نظارت بر هزینه ها براساس قانون آئیننامه مالی ومعاملاتی دانشگاه مصوب هیئت امناء
 • پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه ودرخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی ونامه های مرتبط
 • تقسیم وظایف ونظارت وهماهنگی در بین کارکنانامور مالی حوزه 
 • بررسی اسناد وصدور چک در وجه ذینفعان باامضاء مشترک مدیر امور عمومی ومعاون آموزشی دانشگاه
 • تهیه وتنظیم لیست های حقوقی ، اضافه کار، فوق العاده وسایر دریافت های کارکنان  
 • تنظیم سند حقوقی ماهیانه وارسال کسورات به حسابهای مربوطه 

خانم نرگس حلاج باشی : مسئول امور حقوق ومزایا

 • بررسی انجام کار پرسنل (رسمی- پیمانی- قرار دادی- طرحی- شرکتی ) واعضای هیئت علمی (رسمی- پیمانی و...)
 • تهیه وتنظیم لیست های بازنشستگی وبازخرید مرخصی ها وسنوات کارکنان قراردادی و......
 • تنظیم نامه های کسورات بانک ها - تامین اجتماعی - بیمه ها-
 • پرداخت اضافه کار پرسنل معاونت آموزشی- دفتر فنی وسایت مسکونی دانشگاه
 • پرداخت تفاوت احکام کارکنان - حق مدیریت وفولتایمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • پرداخت حق لباس - هزینه مهد کودک - کمک هزینه ازدواج و...
 • انجام کلیه امور محوله طبق نظر مافوق

 خانم میترا بیگلری : مسئول امور دفتر داری - اعتبارات- رسیدگی

 • صدور چک جهت اسناد هزینه
 • صدور برگه
 • صدور چک
 • تهیه وتنظیم ورسیدگی به قبض های مربوط به آژانس ووسیله نقلیه
 •  تهیه وتنظیم لیست های ماموریت
 • تهیه وتنظیم لیست های آزمون
 •  تهیه تراز مالی
 • ثبت اسناد

 آقای محسن مهران فر: مسئول امین اموال

 •  ثبت مشخصات کامل اموال و دارایی ها در دفتر و سیستم کامپیوتری ( در صورت وجود ) بصورت شماره های سریالی ( پلاک اموال ) و نصب شماره مذکور بر روی دارایی
 •  بازدید دوره ای ازاموالواحد بمنظور اطمینان از نگهداری درست و مناسب از دارایی
 •  تحویل دارایی به اشخاص و نظارت بر امر تغییر و تحولات دارایی
 •  تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی و نصب آن در اتاق ها
 •  گزارش دوره ای اموال موجود و پیشنهاد در مورد اموال مورد نیاز آتی
 • رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
 • تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 •   کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
 •  صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
 •  کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموالتحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم16 هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 •  تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 •  به روز آوری فرم های 16،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
 •  تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
 •  ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه
 • پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال واحدهای تابعه تاحصول نتیجه
 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 • تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه
 • تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت مدیریت امور مالی دانشگاه
 • تنظیم فرمهای فروش اموال جهت مدیریت امور مالی دانشگاه
 • در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی
 • اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 • اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال
 • دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها

خانم میترا بیگلری : مسئول تدارکات

 •   دریافت دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه
 •  به درخواست‌های رسیده رسیدگی و برگه‌ها و امضاء دستور خرید آنها
 • کمک  در تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه‌ای مربوطه
 •  حداقل بهای اجناس را پیش از خرید استعلام کرده و گزارش به سرپرست مربوطه
 •  تلاش برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
 •  نمونه کالا را تهیه و برای تطبیق با مشخصات آن را به سرپرست مربوطه
 •  از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با  مناسبترین قیمت تهیه می‌شود آگاهی دقیق بدست می‌آورد
 •  ترتیب حمل اجناس خریداری شده را به دانشگاه می‌دهد
 •  اجناس خریداری شده را به انبار دانشگاه تحویل داده و رسید دریافت می دارد
 •  یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور  خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها را به امور مالی دانشگاه ارائه می‌کند
 •  فهرست مواد و کالای خریداری شده را با قیمتهای پرداختی تهیه و آن را و چگونگی انطباق اسناد با فاکتور را بررسی می‌کند
 •  از متصدیان فنی و آزمایشگاهی تأییدیه مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست را دریافت می‌کند
 •  استعلام بها را پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌ گردان لازم دریافت می کند
 •  سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور را تنظیم می کند
 •  اسناد را ارائه و مجدداً تنخواه ‌گردان را دریافت می دارد
 •  تنخواه دریافتی در هر سال را تصفیه حساب می کند
 •  گزارشهای لازم را تهیه می کند
 •   تهیه استعلام بهاء
 •  خرید کلیه درخواستهای مصرفی -اموالی -اجرتی
 •  برگزاری واجرای مراسم ،همایشهاوسمینارها
 •  تنظیم اسنادکارپردازی ، صورتجلسه ونماینده اسنادهزینه
 •  تحویل اسنادبه حسابداری  

► صبوری کاشانی ،طیبه :

خانم طیبه صبوری : مسئول کارگزینی امور کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

 • صدور احکام کارگزینی وتنظیم صورتجلسه
 • مطالعه وبررسی قوانین وبخشنامه های مربوطه
 • کنترل آمار ماهانه کارکنانوحضور وغیاب آنان
 • برنامه ریزی وتمشیت امور مختلف کارگزینی
 • حضور در جلسات کارگزینی واجرای دستورالعملها
 • انجام قرار داد حق التدریس وارسال گزارش به امور مالی
 • انجام ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • گواهی انجام کار کلیه واحدهای آموزشی به امور مالی
 • انجام کلیه مکاتبات اداری

► تخت فیروزه ،سید علیرضا

► حسنارودی ،داود

 

به روز رسانی 96/06/01

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر