7:17:09 AM 1402 / 03 / 07
 

شرح وظایف اداره ثبت و ضبط و ارائه  اطلاعات اعضای هیئت علمی:

 

 • راهنمایی وپاسخگویی به اعضای هیئت علمی در ارتباط با جمع آوری وثبت اطلاعات
 • برنامه ریزی وهدایت ونظارت بر عملکرد رابطین دانشکده ها با بانک اطلاعات با هماهنگی سرپرست دانشکده
 • کارشناسی وارائه پیشنهاد در مورد ارتقای نرم افزاری وسخت افزاری بانک اطلاعات وپیگیری امور مربوط
 • نظارت بر ارائه گزارش درخواستی از بانک اطلاعات وتائید آنها
 • ارائه گزارش عملکرد بانک اطلاعات بصورت دوره ای به معاون محترم آموزشی دانشگاه
 • شرکت در شوراها وکمیته ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط
 • سرپرستی امور اداری - پشتیبانی ونرم افزاری مربوط به بانک اطلاعات
 • مشارکت در تدوین فرآیندهای موجود ویا مورد نیاز بانک اطلاعات وپیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه بمنظور بررسی وتصویب
 • پیگیری اجرای فرآیندهای مربوطه در چهارچوب مصوبات
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات ارسالی وچگونگی ثبت آنها در بانک اطلاعات بمنظور هماهنگی کلیه واحدها
 • پیشنهاد دستورالعمل معادل سازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی به شورای آموزشی دانشگاه
 • تشکیل کمیته های مرتبط با فعالیتهای بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی بنا بر نیاز وثبت وضبط فعالیتها ومستندات آنها واعلام گزارش کار به معاونت آموزشی دانشگاه
 • جمع آوری نظرات وپیشنهادات اعضای هیئت علمی وهماهنگی با واحدهای مرتبط وبررسی وطبقه بندی نظرات ودر صورت لزوم پیشنهاد به شورای آموزشی دانشگاه

کارشناس مرکز :  خانم لیلا یزدان نیا

شرح وظایف:

 • تشکیل وتکمیل پرونده کلیه اعضای هیئت علمی
 • ثبت وارسال کلیه مکاتبات  دفتر بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد واسکن مدارک وتهیه گزارشات
 • به روز کردن اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی وراهنمایی اعضای هیئت علمی وآموزش رابطین بانک اطلاعات
 • ورود اطلاعات آموزشی - پژوهشی اعضای هیئت علمی به نرم افزار بانک اطلاعات
 • نصب برنامه بانک اطلاعات در واحدهای مختلف
 • آموزش نصب برنامه به مسئولین واعضای بانک اطلاعات هیئت علمی
 • آموزش رابطین بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی
 • پاسخگویی به اعضای هیئت علمی ومدیران وارائه راهنمایی های لازم
 • به روز کردن فرم های فولتایمی وارتقاء پایه اعضای هیئت علمی
 • تشکیل پرونده وتکمیل پرونده های اعضای هیئت علمی
 • بایگانی اسناد وثبت اطلاعات

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر