دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:50:21 PM 1398 / 07 / 29
 

اطلاعیه سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

سومین جشنواره کشوری آموزشی شهید مطهری با شعار ((دانش پژوهی مبنای تعالی آموزشی)) از تاریخ دهم لغایت دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - تهران برگزار می گردد.

 شرایط پذیرش

 1) فرآیندهای مطلوب دانشگاهی برتر کشوری براساس موضوعی و رتبه دانشگاهی بررسی و به قرار ذیل انتخاب خواهند شد.

الف – تدوین برنامه آموزشی Curriculum Develoment          

ب – روشهای آموزشی                     Teaching methods

ج – ارزشیابی                                Assessment and Evaluation

د – مدیریت و رهبری آموزشی          Education management and Leader ship

هـ - مشاوره و راهنمایی                  Counseling and Advising

 

2) فرآیند ، ارسالی به جشنواره می بایست جزء فرآیندهای منتخب و مطلوب دانشگاه مربوطه باشد.

3) فرآیند ، موجب ارتقاء آموزش در سیستم آموزشی گردد.

4) فرآیند ، حداقل یک نیم سال اجرا شده باشد.

5) فرآیند ،‌ قابل ارزیابی و موفقیت آمیز بوده باشد.


 نکات مهم و ضروری:

 1) با استفاده از نرم افزار Word 2003تنظیم گردد دقت شود فونت عنوان های اصلی و فرعی B titrو به ترتیب با اندازه های 16 و 14 و فونت متن ها B nazaninبا اندازه 12 باشند.

2) خلاصه فرآیند براساس فرمت مشخص شده و موجود در سایت جشنواره حداکثر در چهار صفحه بین 1000 تا 2500 کلمه تهیه و ارسال گردد.

3) فقط فرآیندهای مطلوب به صورت تایپی به همراه فایل آنها بر روی CD‌ به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد و از ارسال هر گونه کتاب و CD‌ خودداری شود.

 

آدرس سایت مرکز امور هیات علمی :

http//acc.Behdasht.gov.ir

 جدول امتیازات فرآیندهای مطلوب دانشگاهی

معرفی شده به سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

ردیف

گروه شاخص

عنوان شاخص

امتیاز پیشنهادی

امتیازات مصوب

 

1

 

 

 

 

اهداف تعریف شده فرآیند Difined Goal,s

الف : اختصاصی بودن

2-0

 

ب: قابلیت اندازه گیری

2-0

 

ج: متناسب

2-0

 

د: واقع بینانه

2-0

 

هـ : تقویم زمانی شده

2-0

 

2

آماده سازی فرآیند

الف: نیاز سنجی

5-0

 

ب:استفاده از تجربیات و مستندات موجود

5-0

 

3

ساختار روش مند فرآیند

الف : متدولوژی

10-0

 

ب: پیلوت

5-0

 

ج: ارزیابی

10-0

 

د: استقرار

5-0

 

 

 

 

4

 

 

 

نتایج مهم فرآیند

الف: نتیجه نظر سنجی

5-0

 

ب: ارائه شواهد افزایش دانش گروه مورد مطالعه

5-0

 

ج: ارائه شواهد بهبود نگرش گروه مورد مطالعه

5-0

 

د: ارائه شواهد افزایش مهارت گروه مورد مطالعه

10-0

 

هـ‌ : ارائه شواهد بهبود ساله شاخص ها

5-0

 

 

5

 

 

معرفی نتایج موثر فرآیند

الف: درون دانشگاهی

3-0

 

ب : کشوری

2-0

 

ج: بین المللی

2-0

 

د: انتشار مقاله مرتبط

3-0

 

 

6

 

 

برخورد نقادانه با فرآیند

الف: شناسائی نقاط قوت فرآیند

5/2 – 0

 

ب: شناسائی نقاط ضعف فرآیند

5/2 – 0

 

ج : شناسائی فرصت ها

5/2 – 0

 

د : شناسائی تهدیدات

5/2 - 0

 

 

   1 – فرآیندهای دانشگاهی براساس موضوعات پنجگانه تا تاریخ 15/12/1388 توسط کمیته علمی دانشگاهی می بایست بررسی و فرآیندهای مطلوب انتخاب گردد.

2 – زمان ارسال فرآیندهای مطلوب دانشگاهی به کمیته علمی کشوری حداکثر تا تاریخ 18/1/1389 خواهد بود . مهلت آن به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

3 – تعداد فرآیندهای ارسالی در هر یک از موضوعهای پنجگانه اعلام شده دانشگاههای تیپ یک ، دو و سه به ترتیب حداکثر سه و دو و یک فرآیند می باشد.

4 – ارزیابی فرآیندهای ارسالی در دو مرحله توسط کمیته علمی صورت می گیرد . در مرحله اول تنها گزارش فرآیند بررسی خواهد شد و دو برابر تعداد اعلام شده فرآیند برتر انتخاب خواهد شد.

5 – در مرحله دوم پس از بررسی کلیه مستندات ارائه شده فرآیندهای برتر کشوری انتخاب خواهد شد.

6 – فرآیندهای برتر کشوری پس از انتخاب در کمیته علمی کشوری در هفته دوم اردیبهشت ماه سال 1389 به دانشگاهها صاحب فرآیند برتر جهت حضور صاحبان فرآیند در جشنواره و ارائه آن اعلام، تا تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

7 – شایسته است جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی در هفته اول اردیبهشت ماه سال 1389 جهت تقدیر از صاحبان فرآیندهای مطلوب دانشگاهی برگزار گردد.

 لیست فرآیندهای برتر در سومین دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر