دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:28:01 PM 1398 / 07 / 22
 

اطلاعیه دومین جشنواره

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاهها

 دومین جشنواره کشوری آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت معرفی فرآیندهای برتر تعلیم و تربیت در علوم پزشکی برگزار می‌گردد.

 شرایط پذیرش:

 1- فرآیند، منتخب یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی باشد.

2- فرآیند، دارای گرایش آموزشی و فرهنگی باشد.

3- فرآیند، موجبات ارتقاء آموزش و جایگاه فرهنگ در سیستم آموزشی گردد.

4- فرآیند، همکاری گروهی را ترویج و تقویت نماید.

5- فرآیند، حداقل یک نیم‌سال اجرا شده باشد.

6- فرآیند، قابل ارزیابی و موفقیت‌آمیز بوده باشد.

7- فرآیند ارسالی به جشنواره می‌بایست جزء فرآیند‌های منتخب دانشگاه مربوطه باشد.

 

نکاتی در خصوص تهیه و ارسال فرآیند‌ها:

 1- با استفاده از نرم‌افزار Word2003تنظیم گردد، دقت شود فونت عنوان‌های اصلی و فرعی B Titrو به ترتیب با اندازه‌های‌ 16 و 14 و فونت متن‌ها B Nazaninبا اندازه 12باشند.

2- خلاصه فرآیند در قالب مشخص شده و موجود سایت جشنواره تهیه و ارسال گردد.

3- نسخه‌های چاپی به همراه CDبه دبیرخانه جشنواره ارسال گردد.

4- فرآیند‌ها به آدرس پست الکترونیکی جشنواره Emailگردد.

 

آدرس پست الکترونیکی:

motahari@amoozesh.hbi.ir

 جدول امتیازات فرآیندهای مطلوب دانشگاهی

معرفی شده به دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

ردیف

گروه شاخص

عنوان شاخص

امتیاز پیشنهادی

امتیازات مصوب

 

1

 

 

 

 

اهداف تعریف شده فرآیند Difined Goal,s

الف : اختصاصی بودن

2-0

 

ب: قابلیت اندازه گیری

2-0

 

ج: متناسب

2-0

 

د: واقع بینانه

2-0

 

هـ : تقویم زمانی شده

2-0

 

2

آماده سازی فرآیند

الف: نیاز سنجی

5-0

 

ب:استفاده از تجربیات و مستندات موجود

5-0

 

3

ساختار روش مند فرآیند

الف : متدولوژی

10-0

 

ب: پیلوت

5-0

 

ج: ارزیابی

10-0

 

د: استقرار

5-0

 

 

 

 

4

 

 

 

نتایج مهم فرآیند

الف: نتیجه نظر سنجی

5-0

 

ب: ارائه شواهد افزایش دانش گروه مورد مطالعه

5-0

 

ج: ارائه شواهد بهبود نگرش گروه مورد مطالعه

5-0

 

د: ارائه شواهد افزایش مهارت گروه مورد مطالعه

10-0

 

هـ‌ : ارائه شواهد بهبود ساله شاخص ها

5-0

 

 

5

 

 

معرفی نتایج موثر فرآیند

الف: درون دانشگاهی

3-0

 

ب : کشوری

2-0

 

ج: بین المللی

2-0

 

د: انتشار مقاله مرتبط

3-0

 

 

6

 

 

برخورد نقادانه با فرآیند

الف: شناسائی نقاط قوت فرآیند

5/2 – 0

 

ب: شناسائی نقاط ضعف فرآیند

5/2 – 0

 

ج : شناسائی فرصت ها

5/2 – 0

 

د : شناسائی تهدیدات

5/2 - 0

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر