دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:16:48 PM 1398 / 07 / 29
 

دوازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و چهارمین جشنواره سراسری آموزشی شهید مطهری از تاریخ  10 الی 12 اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس برگزار گردید

 


محورهای همایش آموزش پزشکی شامل:


•    مرجعیت علمی
•    نقش دانشگاههای علوم پزشکی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور
•    آموزش علوم پزشکی و بصیرت نظام مند دینی
•    عدالت آموزشی
•    آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نیازهای نظام سلامت
•    آموزش علوم پزشکی و اخلاق حرفه ای
•    آموزش علوم پزشکی


حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری شامل:


•    تدوین برنامه آموزشی
•    مشاوره و راهنمایی
•    ارزشیابی
•    روشهای نوین آموزشی
•    مدیریت و رهبری آموزشی


 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر