دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:27:56 AM 1398 / 07 / 28
 

مقالات ارائه شده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان درنهمین  همایش آموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  اسفند 1386

 

عنوان

نویسندگان

خطر بروز تکرار درس دردانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خانم زهرا تقربی- دکتر اسماعیل فخاریان- خانم فخرالسادات میرحسینی- دکتر سید اصغر رسولی نزاد- آقای حسین اکبری-  آقای حسین عاملی

طرح ادغام آموزش مهارتهای بالینی درکوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر منصوره مومن هروی- دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر زریچهر وکیلی- دکتر احمد طالبیان

نظر سنجی از دانشجویان پزشکی درمورد ضرورت ادغام اموزش مهارتهای بالینی درکوریکولوم آموزشی

دکتر منصوره مومن هروی- دکتر زریچهر وکیلی- خانم معصومه باغبانی

تحقیقی کیفی بر عوامل موثر بر آموزش مبتنی بر شواهد در پرستاری

دکتر محسن ادیب – آقای علی پیرانزاده

مقایسه اثر سه روش تدریس بر پیشرفت تحصیلی رضایت و اضطراب دانشجو

دکتر ادیب

ارزیابی پیشرفت تحصیلی درس زبان خارجه (1) و ارتباط آن با ارائه درس زبان پیش دانشگاهی  در دانشجویان کاردانی  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سید رسول اصغر زاده – آقای مهرداد مهدیان-  آقای علی حاج باقری

ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 86

مهندس عباس بهرامی – دکتر حسن الماسی – مهندس مسعود مطلبی – مهندس میترا حنانی

بررسی مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری راهکاری جهت ارتقاء آموزش بالینی

خانم معصومه حسینیان – خانم صوفیا اصالت منش

اجرا و ارزشیابی آموزش PBLبرای دانشجویان پرستاری

آقای منصوره دیانتی – دکتر محسن ادیب حاج باقری

راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزش مامایی از دیدگاه دانشجویان

خانم محبوبه تائبی – خانم فرزانه صابری – خانم زهره سادات – خانم معصومه عابد زاده

ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی بر اساس نظر سنجی از دانشجویان مامایی

خانم محبوبه تائبی – خانم فرزانه صابری – خانم زهره سادات – خانم معصومه عابد زاده

ارتباط بین رضایت از رشته تحصیلی و میزان نشاط در دانشجویان

خانم زهرا سوکی - خانم  خدیجه شریفی – خانم فریده شریفی

بررسی نظرات دانشجویان سال آخر کارشناسی مامایی در مورد ویژگی های یک استاد بالینی خوب در سال تحصیلی 87-86

خانم محبوبه تائبی – خانم فرزانه صابری

ارتباط بین علاقه به تحصیل با برخی عوامل تعیین کننده کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آقای علی کبریایی – آقای محمد صباحی بیدگلی

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر