دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1:47:09 PM 1398 / 07 / 29
 

مقالات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در هشتمین همایش آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان اسفند 1385

 

عنوان

نویسندگان

بررسی نگرش پزشکان عمومی فارغ التحصیل نسبت به اهمیت دوره علوم پایه دردانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر احمد خورشیدی- دکتر داوود آقا دوست- سید غلامعباس موسوی- آقای محسن تقدسی

بررسی راهبردهای مطالعه ویادگیری دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای محسن اربابی- آقای حسین اکبری- دکتر سید اصغر رسولی نژاد

گزارش ارزیابی درونی گروه زنان وزایمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385

دکتر زریچهر وکیلی- خانم لیلا ایرانشاهی- خانم دکتر زهره طبسی- خانم دکتر منصوره صمیمی- خانم دکتر فریبا بهنام فر- خانم دکترمیترا بهرشی- خانم دکترالهه مصداقی نیا- خانم مریم صبوری

بررسی خصوصیات روان سنجی  آزمونهای چهار گزینه ای گروههای دستیاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر زریچهروکیلی-دکتر منصور سیاح- دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر سید اصغر رسولی نژاد-دکتر زیبا مسیبی- دکتررضوان منیری

بررسی مقایسه ای تاکسونومی آزمونهای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385

دکتر سید اصغر رسولی نژاد- دکترزریچهر وکیلی- دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر مسیبی- دکتر منیری- دکتر سیاح-دکتر منصوره مومن هروی- دکت سلیمانی

ICT-based medical texts in English for medical purposes

جعفر عسگری آرانی

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از کارگاههای آموزش مهارتهای بالینی برگزارشده درمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر منصوره مومن هروی- خانم معصومه باغبانی

مقایسه خصوصیات دموگرافیک دانشجویان موفق وناموفق دانشکده پیراپزشکی کاشان

دکتر رضوان منیری- خانم هاشمیه قالب تراش- آقای سید غلامعباس موسوی

گزارش ارزیابی درونی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 1385

خانم لیلا ایرانشاهی - دکتر وکیلی- دکتر عکاشه- دکتر احمد وند- دکتر قریشی- دکتر فاطمه عصاریان- دکتر زهرا سپهر منش- خانم مریم صبوری

شکاف کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای محمد صباحی بیدگلی- آقای علی کبریائی-خانم فرشته سادات نوابی- خانم مریم روئین تن

طراحی و اجرای فرایند جدید آموزشی واحد کاراموزی بارداری 3 دانشجویان مامائی دانشکده پرستاری کاشان

خانم اعظم باقری- خانم فرزانه صابری

بررسی نظرات دانشجویان درموردتاثیر ارائه طرح درس به میزان آمادگی مدرس ودانشجو درکلاس

آقای منصور دیانتی- اقای دکترادیب حاج باقری-  خانم میترا زندی- خانم مینا انتظار

کیفیت اجرای کاراموزی درعرصه از دیدگاه دانشجویان پرستاری

خانم میترا زندی- خانم معصومه حسینیان- آقای هادی مکاریان – آقای علی شریفی- آقای منصور دیانتی

بررسی مشکلات کا راموزی درعرصه دانشجویان ترم اخر مامائی

خانم فرزانه صابری- خانم زهره سادات- خانم معصومه عابدزاده- خانم محبوبه تائبی

ارزیابی عملکرد مربیان کاراموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی دردانشگاه علوم پزشکی کاشان درسال 85-84

خانم فاطمه روزبهانی- آقای عباس شیخ طاهری- آقای مهرداد فرزندی پور- خانم فاطمه رنگرز جدی- خانم مبارک قمصری

بررسی دیدگاه دانشجویان دوره کاراموزی نسبت به آموزش بالینی

آقای محسن تقدسی –  دکترامیر حسین موجدیان

بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر ر سولی نژاد- آقای محسن اربابی-دکتر صدر- دکتر فخاریان- دکتر خورشیدی- دکتر سیاح-  آقای اطهر ی زاده-آقای عبداله امیدی-  آقای شجاع قره باغ- آقای  محسن تقدسی

بررسی موارد افت تحصیلی وعوامل مرتبط با آن دردانش آموختگان دانشکده پرستاری کاشان

دکتر سیداصغرر سولی نژاد-آقای حسین عاملی-آقای حسین اکبری-  خانم زهراتقربی-دکتر فخاریان- خانم فخرالسادات میرحسینی

ارزیابی میزان استفاده اعضاء هیئت علمی ودانشجویان از سایت UP TO DATEدرسال 2006

دکتر محسن ادیب حاج باقری-  آقای علی حاج باقری

تاثیر یک برنامه آموزشی بردانش ونگرش وعملکرد اعضاء هیئت علمی برا ی تهیه جدول مشخصات ازمون

دکتر محمد رضا رفیعی- دکتر محسن ادیب حاج باقری

آسیب شناسی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درعلوم پزشکی کاشان

دکتر محسن ادیب حاج باقری- آقای امین الرعایائی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر