دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:19:05 PM 1398 / 07 / 29
 

مقالات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان درهفتمین  همایش آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذر 1384

عنوان

نویسندگان

بررسی نظرات شرکت کنندگان درسمینارها کنفرانسهای علمی وبرنامه های مدون دانشگاه علوم  پزشکی کاشان

آقای محسن اربابی- آقای سید محسن میری

بررسی طرح درسهای علوم پایه تدوین شده توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ازرعایت اصول نگارش طرح درس درسالهای 83-81

دکتررضوان منیری- آقای مهرداد مهدیان- خانم معصومه حسینیان- خانم فرزانه صابری- خانم صدیقه میران زاده

سمیولوژی به شیوه آموزش دوره ای یک تغییر درشیوه آموزش

دکتر منصوره مومن هروی - دکتراسماعیل فخاریان- دکترالهه ملکان راد 

بررسی میزان رضایتمندی کارورزان از کارگاههای آموزش مهارتهای بالینی برگزارشده درمرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر منصوره مومن هروی- دکتراسماعیل فخاریان          

بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد فرم ارزشیابی اساتید علوم پایه توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

خانم فرزانه صابری

بررسی مییزان اجرای طرح درس از نظر دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای مهرداد مهدیان

سنجش عملکرد هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی معادل سازی

دکتر اسماعیل فخاریان

دیدگاه اعضای تیم سلامت درباره نیاز های آموزشی پرستاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان

آقای منصور دیانتی

بررسی نیاز های آموزش مداوم داروسازان شاغل در شهرستان کاشان

دکتر اعظم مصداقی نیا

بررسی نیاز های آموزش مداوم متخصصین زنان و زایمان کاشان

آقای محسن اربابی

بررسی نیاز های آموزش مداوم پزشکان عمومی کاشان

آقای محسن اربابی

بررسی نیاز های آموزش مداوم داروسازان شاغل در شهرستان کاشان

دکتر اعظم مصداقی نیا

بررسی نظرات شرکت کنندگان در سمنیار ها ، کنفرانس های علمی و برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای محسن اربابی

ساخت فنتومهای رادیوگرافی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر اکبر علی اصغر زاده

بررسی میزان ثبت اطلاعات پزشکی توسط گروه های آموزشی بالینی در پرونده بیماران بستری در بیمارستان های شهر کاشان سال 82

خانم فخرالسادات میر حسنیی

برررسی میزان فراوانی و مقایسه اضطراب امتحان در دانشجویان رشته پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 79

آقا ی عبداله امیدی

بررسی میزان دستیابی دانشجویان مدارک پزشکی به اهداف رفتاری کارآموزی در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 84

خانم فاطمه رنگرز جدی

بررسی طرح درسهای علوم پایه تدوین شده توسط اعضاء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رعایت اصول نگارش طرح درس در سلاهای 83-1381

دکتر زریچهر وکیلی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر