دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:22:31 AM 1398 / 07 / 28
 

مقالات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ششمین همایش آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران آذر 1382

 

عنوان

نویسندگان

تغییر ساختار آموزش درس زبان انگلیسی اختصاصی به دانشجویان رشته پزشکی

آقای جعفر عسگری آرانی

بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درتدوین طرح درس

دکتر زریچهر وکیلی- آقای مهرداد مهدیان- خانم فرزانه صابری- خانم صدیقه میران زاده- خانم معصومه حسینیان -دکتررضوان منیری

بررسی آگاهی ونگرش اعضاء اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درمورد تدوین طرح درس

دکتررضوان منیری- آقای محسن تقدسی- آقای حسین اکبری

بررسی میزان وعادات مطالعه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 81

مهندس اکبری- آقای مسعود مطلبی- آقای عبداله امیدی-دکتر لیلا پرورش

 

بررسی نظرات پرستاران در مورد نیاز های آموزشی ضمن خدمت پرستاری

آقای منصور دیانتی- آقای محسن تقدسی

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر