یا شدید القوى، و یا شدید المحال، یا عزیز، یا عزیز،یا عزیز ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنى شّر خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل، یا لا اله الاّ انت، سبحانک انى کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، و کذالک ننجى المؤمنین، و صلى الله على محمد و آله الطّیبین الطّاهرین. 

 

6:34:24 AM 1396 / 08 / 28
 

مقالات ارائه شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان درپنجمین همایش آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز1381

 

عنوان

نویسندگان

تحلیلی برارزیابی های درونی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سیروس دارابیان- خانم فخرالسادات میرحسینی- آقای عبداله امیدی- آقای حسین اکبری

ارزیابی اهداف یادگیری گروههای آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آقای مهرداد مهدیان-دکتررضوان منیری-دکتر زریچهر وکیلی- آقای یداله رمضانی

مقایسه فلسفه اهداف وبرنامه ای درسی سطوح تکمیلی آموزش پرستاری در ایران وجهان-

دکتر محسن ادیب حاج باقری

ارزشیابی یک ارزشیابی

دکتر محسن ادیب حاج باقری

بررسی آگاهی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از رشته تحصیلی خود قبل از انتخاب آن در کنکور سراسری1381

خانم فخرالسادات میر حسینی- آقای مهرداد مهدیان- آقای حسین اکبری

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر