دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

2:18:52 PM 1398 / 07 / 25
 

 

مقالات ارائه شده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در چهارمین همایش آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1379

 

عنوان

نویسندگان

ارزیابی درونی گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر غلامعلی حمیدی

بررسی ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر سیروس دارابیان

بررسی وضعیت موجود درگروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر ماه آفرین صالحیان

ارزیابی درونی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر عبدالرحیم کاشی

تهیه وهنجاریابی مقدماتی وبررسی اعتبار وپایایی آزمون نظر سنجی فراگیران

آقای عبداله امیدی

هنجاریابی فرم بررسی نگرش دانشجویان نبت به رفتار آموزشی

آقای عبداله امیدی

استفاده از روش ارزشیابی از خود بمنظور ارزیابی نیازهای فراگیران

آقای مهرداد مهدیان

تدوین وطراحی ابزار جمع آوری وثبت اطلاعات اعضاء هیئت علمی

خانم فخرالسادات میرحسینی

بررسی نگرش وعملکرد اعضاء هیئت علمی از رسانه های آموزشی

دکتر سید اصغررسولی نزاد

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر