دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:24:14 AM 1398 / 07 / 28
 

 

مقالات پذیرفته شده دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سیزدهمین همایش علوم پزشکی کشور - مازندران

اعتبار پیش آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی در تبیین عملکرد تحصیل دانشجویان پزشکی زهرا تقربی– دکتر اسماعیل فخاریان-فخر السادات میرحسینی – سید اصغر رسولی نژاد- حسین اکبری – حسین عاملی
 بررسی ارتباط شاخص های سخنرانان با نمرات ارزشیابی شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان  فرحناز جهانگیر- دکتر رایکا جمالی –ندا مسلمی- سید محسن میری- دکتر رضوان منیری- سید مهدی متولیان
 بررسی دیدگاه های شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان  سید محسن میری- فرحناز جهانگیر
 بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از شیوه جدید تدریس دوره فیزیوپاتولوژی و ادغام دروس پاتولوژی و فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر زریچهر وکیلی- دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر حمیدرضا صابری –دکتر مهدی نورالدینی –دکتر طاهره خامه چیان- دکتر اعظم مصداقی نیا- مریم صبوری
 بررسی فراوانی سطح تاکسونومی سختی نمونه سئوالات و گزینه های آزمون های چندگزینه های آزمون دستیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر منصور سیاح- دکتر منصوره مومن هروی- دکتر زریچهر وکیلی- منظر دخت بیگدلی –مریم صبوری –سید مهدی متولیان
 یادگیری خودمحور با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه  امیر معتمدنژاد- فخرالسادات میرحسینی –حسین اکبری
 ارزیابی اولین Loog Book  کار آموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی هوشبری  فاطمه حسن شیری- فخر السادات میرحسینی-  زهرا رحیمی مقدم
 تحلیل عاملی مولفه های شنجش کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان  محمد صباحی بیدگلی- فاطمه عطوف- فخر السادات میرحسینی- فرشته سادات نوابی- بشارت حیدری قزآانی- مریم زارعی یزدلی- فاطمه حیدری- عاطفه مرشدی
 بررسی وضعیت مربیان آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی هوشبری  فاطمه حسن شیری–فخرالسادات میرحسینی- حمیدرضا سیدی- مهرداد مهدیان
 طراحی و ارزیابی اولین Loog Book  کارورزی دانشجویان کارشناسی بیهوشی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  فخرالسادات میرحسینی- فاطمه حسن شیری- زهرا رحیمی مقدم
همبستگی خودارزیابی و آزمون دانش  CPRکارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فخر السادات میرحسینی- دکتر فریبا رایگان- پرستور پورنقش بند- زینب احمدی کیا- حمیدرضا گیلاسی –امیر معتمدنژاد- زهرا رحیمی مقدم
ارزیابی برنامه آموزش کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتر سید علیرضا مروجی- فخرالسادات میرحسینی- مطهره اسماعیل زاده –زهره آذرباد- حمیدرضا صابری- مجید حسن زاده- دکتر اسماعیل فخاریان- راضیه فقیهی- فاطمه عطوف
نیازسنجی توانمندی CPRبر اساس آخرین راهنمای AHA؛ در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1390 دکتر فریبا رایگان- فخر السادات میرحسینی- دکتر حمیدرضا صابری –زینب احمدی کیا- امیر معتمدنژاد
 بازنگری و تدوین اهداف آموزشی کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر سید علیرضا مروجی- فخرالسادات میرحسینی- مطهره اسماعیل زاده- زهره اذرباد –دکتر اسماعیل فخاریان- راضیه فقیهی- فاطمه عطوف
بررسی وضعیت موجود توازن فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان فخرالسادات میرحسینی- لیلا حاجی فروش- مریم نمکی- رضا رضایی
 نظرسنجی در مورد کارگاه آمادگی ارتقاء توانمندی CPRکارورزان پزشکی  دکتر فریبا رایگان- فخرالسادات میرحسینی- حمیدرضا سیدی- فاطمه حسن شیری- منصوره مومن هروی- زینب احمدی کیا- پرستو پورنقش بند
 خود ارزیابی توانمندی CPRدر کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  زینب احمدی کیا- دکتر فریبا رایگان –فخرالسادات میر حسینی –پرستو پورنقش بند- امیر معتمد نژاد
 تأثیر برنامه آموزش کارورزان پزشکی بر دانش CPRبر اساس آخرین راهنمای AHA  دکتر فریبا رایگان- فخرالسادات میرحسینی- پرستو پورنقش بند- زینی احمدی کیا- حمیدرضا گیلاسی –امیر معتمد نژاد- حمیدرضا سیدی- فاطمه حسن شیری
 میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مشاوره تحصیلی اساتید راهنما در نیمسال اول تحصیلی 91-90  حمیدرضا سیدی آرانی- دکتر اکبر علی اصغرزاده- محمد صباحی بیدگلی
بررسی دیدگاه شاغلین بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی کاشان در خصوص نیازهای آموزشی در سال 1389 نجمه عباسی- منیره صادقی جبلی- کبری کریمی- عاطفه فهیمی فر- مریم نزادی- سکینه نصیری
 طراحی و اجرای آزمون عینی ساختار یافته بالینی (OSCE) در ارزیابی کارورزان پزشکی اجتماعی  دکتر سید علیرضا مروجی- مطهره اسماعیل زاده –زهزه آذرباد - دکتر حمیدرضا صابری
 توانایی سیستمهای اطلاعاتی بیمارستانی کشور جهت استقرار پزشکی مبتنی بر شواهد  دکتر فاطمه رنگرزجدی- دکترسید علیرضا مروجی- فاطمه اباذری
 آگاهی و به کارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد در میان پزشکان عمومی رزیدنت ها و متخصصین کشور  دکتر فاطمه رنگرز جدی- دکتر سید علیرضا مروجی- فاطمه اباذری
دیدگاه دانشجویان بهاشت محیط نسبت به امتحانات پایان ترم محمدرضایی مفرد- دکتر فاطمه رنگرز جدی- مریم رنگرز جدی
 تعیین نیاز سنجی پرستاران درزمین های برنامه های اموزشی حقوق  مسئولیت های پرستار  محمد آقا جانی
 بررسی نیازسنجی پرستاران در زمینه برنام های آموزش مداوم در رابطه با مراقبت های پرستاری  محمد آقاجانی
 بررسی نیاز سنجی پرستاران در زمینه برنام های آموزش مداوم در رابطه با حقوق و فنون و مسئولینت های پرستاری و ارتباط بیماران در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  محمد آقاجانی- معصومه حسینیان –سیمین فشنگ چی- سجاد لطفی
 فرآیندهای آموزشی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر زریچهر وکیلی–مریم صبوری –سید مهدی متولیان
 نقدی برپرونده های دانش پژوهی اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر زریچهر وکیلی - دکتر منصوره مومن هروی- دکتر محمود سلامی –دکتر احمد خورشیدی ، دکترنگین مسعودی علوی -فخرالسادات میرحسینی-مریم صبوری –سید مهدی متولیان
 بررسی تأثیر دوره آموزشی بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه بر آگاهی فراگیران  دکتر افشین احمدوند-  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر گودرز عکاشه- دکتر زهرا سپهرمنش- رضوان ساعی
 طراحی کوریکولوم واحد درسی آموزش بازتوانی روانی مبتنی بر جامعه  دکتر افشین احمدوند- دکتر منصوره مومن هروی
 نظر سنجی در مورد کارگاه آمادگی برای آزمون پیش کارورزی  دکتر رضا رزاقی- دکتر اسماعیل فخاریان –دکتر منصوره مومن هروی- حسین قادریان- آزاده ظهیری
 بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در پایان دوره کارآموزی  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر رضا رزاقی- دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر مجید حسن زاده- آزاده ظهیری
 نتایج نظرسنجی از فارغ التحصیلان در مورد اولین آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر حمیدرضا صابری دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر زهرا سلیمانی- معصومه باغبانی
 تجربه برگزاری آزمون صلاحیت بالینی کارورزان برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر حمیدرضا صابری –دکتر اسماعیل فخاریان- دکتر زهرا سلیمانی

 

  

     

 

 

 

 

  •  
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر