دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:49:13 AM 1398 / 07 / 28
 
بدینوسیله لازم می دانم از کلیه همکاران که با ارائه فرآیند آموزشی پیگیری وتلاش خود را جهت پیشبرد اهداف آموزشی به اثبات رسانیده اند سپاسگزاری نمایم.
از درگاه خداوند منان برای شما آرزوی توفیق وسعادت دارم.
 
                                                                           دکتر محمود سلامی
                                                                            معاون آموزشی دانشگاه

 

فرایندهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کاشان ومعرفی شده به پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

حیطه ی1-2) تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی
الف- تدوین واجرای برنامه کارورزی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مجریان: آقای دکتر سید علیرضا مروجی- خانم فخرالسادات میرحسینی- خانم مطهره اسماعیل زاده- خانم زهره آذرباد- آقای دکتر حسن الماسی- آقای دکتر حمیدرضا صابری- آقای دکتر مجید حسن زاده- آقای دکتر اسماعیل فخاریان- خانم راضیه فقیهی - آقای دکتر مجتبی صحت- خانم فاطمه عطوف
 
حیطه ی 2- 2) روش ها وتکنیک های آموزشی
الف) افزایش یادگیری حرکات اندام بالایی وپائینی با استفاده از پویا نمایی های آناتومی
مجریان: آقای دکتر همایون نادریان- آقای دکتر منصور سیاح- آقای مانلی درودیان
 
حیطه ی 5-2) مشاوره وراهنمایی
الف) ارتباط حرفه ای پزشک با بیمار به شیوه ی مشاوره وراهنمایی در کارورزان پزشکی
مجریان : آقای دکتر سید علیرضا مروجی- خانم فخرالسادات میرحسینی- خانم مطهره اسماعیل زاده- خانم دکتر زهرا سلیمانی- خانم راضیه فقیهی- خانم فاطمه عطوف
 
 
حیطه ی6-2) فعالیت های فرهنگی وامور تربیتی اجتماعی
الف ) طراحی واجرای برنامه آموزشی در زمینه احکام شرعی در مامایی
مجریان: خانم فاطمه عباس زاده- حجت الاسلام حبیب اله یوسفی-  خانم دکتر کبری شیاسی آرانی
 
 
حیطه ی 8-2) محصولات آموزشی ( بعنوان فرآیند برتر کشوری انتخاب شد )
الف) یادگیری خودمحور با طراحی بسته آموزشی موثر در یادگیری لوله گذاری مشکل داخل تراشه
مجریان: آقای امیرمعتمد نژاد- خانم فخرالسادات میرحسینی- آقای حسین اکبری
 

 

فرایندهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کاشان ومعرفی شده به چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 بررسی تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه تدوین برنامه ریزی آموزشی

 
مجری اول:
 آقای دکتر مهرداد فرزندی پور
 
سایر مجریان:
خانم زهرا میدانی
خانم دکتر فاطمه رنگرزجدی
آقای محمد گیلاسی
خانم لیلا شکری زاده
خانم زهره مبارک
 
 
ارتقاء سلامت روان وعملکرد تحصیل دانشجویان جدیدالورود  با ارائه بسته روان شناختی - آموزشی در دانشگاه
 
 مجری اول:
خانم فخرالسادات میرحسینی
 
سایر مجریان:
خانم زهرا زنجانی
آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده
خانم مریم شهشهانی
آقای رضا رضایی
خانم راضیه فقیهی
خانم زهرا عباس زاده
آقای دکتر عبداله امیدی
آقای مهرداد مهدیان
خانم فاطمه عطوف
 

 ارتقاء دانش - نگرش ومهارت پرستاران وماماهای شاغل در مراکز آموزشی - بهداشتی ودرمانی از طریق دوره های آموزش مداوم در سال 1389 بر اساس مدل نیاز سنجی آموزشی وظیفه مدار

مجری :خانم صدیقه بهروزی فر

طراحی واحرای فرآیند استقبال از دانشجویان تازه وارد دانشکده پیراپزشکی وبررسی تاثیر آن بر میزان آشنایی با دانشگاه وانگیزش تحصیلی

مجری : خانم دکتر سیما راستی

 

 فرایندهای منتخب  دانشگاه علوم پزشکی کاشان ومعرفی شده به سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 

 ادغام آموزش مهارت های بالینی در آموزش دانشجویان پزشکی و ارائه آن در قالب 2 واحد درسی

 مجریان : خانم دکتر منصوره مومن هروی- آقای دکتراسماعیل فخاریان- خانم  دکتر زریچهر وکیلی- آقای دکتراحمد طالبیان

 ارتقاء برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدارک پزشکی ورودی 1388دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجریان :  آقای دکتر مهرداد فرزندی پور ، خانم دکترفاطمه رنگرز جدی،  خانم دکترزهرا میدانی،  خانم لیلا شکری زاده،  خانم زهره مبارک

افزایش کیفیت ارائه درس آناتومی به دنبال ارائه پیش زمینه های مشاهده قبلی ساختمان های بدن

 مجریان : آقای دکتر محمد علی اطلسی- آقای دکتر همایون نادریان

 آموزش مهارتهای ارتباط با بیمار به کارورزان پزشکی

 مجریان : آقای دکترسید علیرضا مروجی- خانم فخر السادات میر حسینی -  خانم  راضیه  فقیهی – آقای دکتر حمید رضا صابری

دوره آموزشی مهارتهای ورود به دانشگاه ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کاشان  سال 88- 87

مجریان : خانم فخرالسادات­میرحسینی،اآقای دکترکبرعلی­اصغرزاده، خانم زهرازنجانی، خانم مریم­سادات­شهشهانی، خانم فاطمه­عطوف،آقای رضا­رضایی، خانم راضیه­فقیهی، خانم زهرا­عباسزاده، آقای عبداله­امیدی، آقای محسن­اربابی، آقای مهرداد­مهدیان

طراحی و اجرای برنامه ریزی درسی جدید جهت واحد کارآموزی بهداشت مادر و کودک (جامعه نگر) دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کاشان

 مجریان : خانم  اعظم باقری،  خانم زهرا سوکی،  خانم فاطمه عباس زاده

فرایند تلفیق یادگیری فعال در آموزش دروس دانشجویان پرستاری

 مجری : آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر