دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:09:57 AM 1398 / 07 / 28
 

اعضای کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر محمد حسین اعرابی

رئیس  جشنواره

آقای دکتر محمود سلامی

دبیر جشنواره

خانم دکتر منصوره مومن هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای دکتر مهرداد فرزندی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر زریچهر وکیلی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

خانم مریم صبوری

کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی- مسئول دبیرخانه کمیته علمی

آقای علیرضا کاشانی نژاد

مسئول روابط عمومی دانشگاه

آقای محمد میلاد ملا قنبری

دانشجوی پزشکی

   
  اعضای کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

نام ونام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمود سلامی

معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر نگین مسعودی علوی

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای دکتر هاشم محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم دکتر منصوره مومن هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه

آقای دکتر مهدی نورالدینی

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان

خانم مریم صبوری

کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

خانم مریم دانیال

کارمند مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

خانم هاشمیه قالب تراش

مسئول انجام امور وب سایت مربوط به جشنواره

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر