2:00:07 AM 1396 / 03 / 07
 

فرآیندهای مربوط به امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 امور مربوط به حقوق ومزایا:

  امور دفتر داری وصدور چک:

   امور مالی:

  امور مالی مربوط به دوره های شبانه ودانشگاه آزاد وبورسیه:

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر