4:40:39 PM 1396 / 01 / 04
 

فرآیندهای مربوط به امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 امور مربوط به حقوق ومزایا:

  امور دفتر داری وصدور چک:

   امور مالی:

  امور مالی مربوط به دوره های شبانه ودانشگاه آزاد وبورسیه:

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر