دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:39:19 PM 1398 / 04 / 25
 

فرآیندهای مربوط به امور مالی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 امور مربوط به حقوق ومزایا:

  امور دفتر داری وصدور چک:

   امور مالی:

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر