دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:54:19 AM 1398 / 07 / 22
 

 

معرفی طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع با هدف اصلی وبا اهمیت آن که همان کارآمد نمودن نظام اداری کشور است در فروردین ماه سال 1381 با تلاش وتدوین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تصویب وبه مرحله اجرادرآمد.این طرح به عنوان یکی ازبرنامه های تحول اداری کشور محسوب وجزئیات آن در شورای عالی اداری با هدف بسیارمهم افزایش اعتماد عمومی به عنوان بزرگترین سرمایه وتکیه گاه برای نظام اداری کشور تصویب گردید.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر