7:10:19 PM 1397 / 04 / 31
 

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها

دفاتر توسعه آموزش ( EDO) دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه در راستای سیاستهای وزارت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) شروع به فعالیت خواهند کرد و تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده:

با هدف کلی ارتقای کیفیت آموزش پزشکی از طریق :

·       تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه وظایف معلمی آنان

·       بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف

·       بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی و دانشجویان

·       هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش

·       جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

تشکیل شده است.

محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه آموزش پزشکی

  • هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های:

برنامه ریزی آموزشی:

·      انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان

·      تدوین plancourse

·      نظارت بر تدوین Lesson Plan

   ارزشیابی:

·      ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود

·      بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو

·      ارزشیابی اعضای هیات علمی

·      ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد

·      آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش

·      برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات

·      اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

 پژوهش در آموزش:

·      مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

·      مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

 تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی:

·      بررسی روش های فعلی مورد استفاده

·      مشارکت در آموزش روش های نوین.

مسئولین EDO دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

دکتر منصوره مومن هروی دانشکده پزشکی
خانم لیلا ایرانشاهی دانشکده بهداشت
 دکتر فاطمه رنگرز جدی داننشکده پیراپزشکی
دکتر زهرا سوکی دانشکده پرستاری ومامایی
دکتر سوست رحیمیان دانشکده دندانپزشکی

 

 

آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) ونحوه تعامل آنها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

به روزرسانی 97/03/07
 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر