7:43:58 AM 1402 / 03 / 07
 

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها

دفاتر توسعه آموزش ( EDO) دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تابعه در راستای سیاستهای وزارت متبوع و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی ، ارزشیابی ، پژوهش در آموزش و دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) ایجاد گردیده است.

اهداف کلی از تشکیل مراکز:

1- ارتقای کیفیت آموزش پزشکی از طریق :

 • ·       تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه وظایف معلمی آنان
 • ·       بهینه سازی برنامه های آموزش در سطوح مختلف
 • ·       بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • ·       هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش
 • ·       جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری

2-برنامه ریزی آموزشی:

 • ·      انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان
 • ·      تدوین plancourse
 • ·      نظارت بر تدوین Lesson Plan

3- ارزشیابی:

 • ·      ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
 • ·      بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو
 • ·      ارزشیابی اعضای هیات علمی
 • ·      ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد
 • ·      آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش
 • ·      برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات
 • ·      اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی

4-پژوهش در آموزش:

 • ·      مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش
 • ·      مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش

5- تشویق اساتید به استفاده از روش های نوین و موثر آموزشی:

 • ·      بررسی روش های فعلی مورد استفاده
 • ·      مشارکت در آموزش روش های نوین.

 

 

 

آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) ونحوه تعامل آنها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

به روزرسانی 99/03/07
 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر