دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:34:11 PM 1397 / 08 / 29
 
 
آئین نامه های مرتبط با استعدادهای درخشان:
 
 
 
 
 

20-آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

19-برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی

18-آئین نامه برگزاری MD-PhD مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 89/03/09

17-جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب-2-2 ماده 2 آیین نامه« تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر»

16-آئین نامه طول مدت دوره تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان (519/934/د مورخ 94/12/25)

15 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

14-آئین نامه جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه

13-بند "ک"ماده دو آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان (دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی امتیازدهی به فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر)

12-آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

11-آیین‌نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره‌های تخصصی (آیین‌نامه 40 امتیاز، اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی)95/10/04

10-توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان

9- نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در خصوص آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

8-آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

6-نامه معاون تحقیقات فناوری در خصوص طرح نیروی انسانی

5-راهنمای ثبت اختراعات در ایران

4-دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به ابداعات، اختراعات، اکتشافات براساس فرم امتیازات

3-آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

2-اطلاعیه جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر استان اصفهان

1-دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشجویی


 
فرم های دفتر استعدادهای درخشان:

به روز رسانی 97/04/17

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر