EN |
    ورود
   11:58:03 AM

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

1398 / 07 / 22
 
دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 10 لغایت 12 اردیبهشت سال 1390- مشهد مقدس
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمائید
 
 
 
در کمیته علمی چهارمین جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی دو فرآیند زیر بعنوان فرآیند برتر انتخاب گردید

 بررسی تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حیطه تدوین برنامه ریزی آموزشی

 
مجری اول:
جناب آقای دکتر مهرداد فرزندی پور
 
سایر مجریان:
خانم زهرا میدانی
خانم دکتر فاطمه رنگرزجدی
آقای محمد گیلاسی
خانم لیلا شکری زاده
خانم زهره مبارک
ارتقاء سلامت روان وعملکرد تحصیل دانشجویان جدیدالورود  با ارائه بسته روان شناختی - آموزشی در دانشگاه
 
 مجری اول:
سرکارخانم فخرالسادات میرحسینی
 
سایر مجریان:
خانم زهرا زنجانی
آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده
خانم مریم شهشهانی
آقای رضا رضایی
خانم راضیه فقیهی
خانم زهرا عباس زاده
آقای دکتر عبداله امیدی
آقای مهرداد مهدیان
خانم فاطمه عطوف
 
بدینوسیله لازم می دانم از کلیه همکاران نامبرده که با ارائه فرآیند آموزشی پیگیری وتلاش خود را جهت پیشبرد اهداف آموزشی به اثبات رسانیده اند سپاسگزاری نمایم.
از درگاه خداوند منان برای شما آرزوی توفیق وسعادت دارم.
 
معاونت آموزشی دانشگاه
 
 
 اطلاعیه مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت
 
 
در پی استعلام برخی از دانشگاهها به اطلاع معاونین محترم آموزشی
 
دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات تابعه و اعضای کمیته علمی
 
جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی میرساند درخصوص تعداد
 
فرایندهای مطلوب ارسالی دانشگاهها در هر حیطه، جدول و نحوه
 
امتیازدهی و فرم خلاصه فرایند و تمام موارد مرتبط براساس سومین
 
جشنواره آموزشی شهید مطهری و آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام گردد.
 
 
 فرآیندهای مطلوب دانشگاهی به ترتیب اولویت وامتیاز اخذ شده در جلسه کمیته علمی دانشگاه:
 

خانم فخرالسادات  میرحسینی

ارتقاء سلامت روان وعملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود با ارائه بسته روان شناختی - آموزشی در دانشگاه

دکتر سیما راستی

طراحی واجرای فرآیند استقبال از دانشجویان تازه وارد دانشکده پیراپزشکی وبررسی تاثیر آن بر میزان آشنایی با دانشگاه وانگیزش تحصیلی

دکتر مهرداد فرزندی پور

تاثیر آموزش بر میزان رعایت اصول تشخیص نویسی دستیاران

خانم صدیقه بهروزی فر

ارتقاء دانش - نگرش ومهارت پرستاران وماماهای شاغل در مراکز آموزشی - بهداشتی ودرمانی از طریق دوره های آموزش مداوم در سال 1389 براساس مدل نیاز سنجی آموزشی وظیفه مدار

 
مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی جهت شرکت درچهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تا پایان آذرماه سال 1389 می باشد
 
حیطه های محوری پنج گانه جشنواره شهید مطهری:

 تدوین برنامه آموزشی           Curriculum Development
روشهای نوین آموزشی           novel Teaching methods
 رویکردهای نوین ارزشیابی novel approach to Assessment and Evaluation
مدیریت و رهبری آموزشی Education management and Leadership
 مشاوره و راهنمایی         Counseling andmentorship

 
خاطرنشان می گردد،چهارمین جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری
 
شهید مطهری با محوریت حیطه های پنج گانه فوق الذکر و نیز بر اساس
 
اولویتهای نه گانه زیر  توسط کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری
 
دانشگاهی از تاریخ 15/9/89 لغایت 1/11/89  مورد داوری وبررسی
 
قرار گرفته  وفرآیندهای مطلوب دانشگاهی انتخاب می گردند .
 
اولویتهای پنج گانه جشنواره شهید مطهری:

 مرجعیت علمی
 نظریه پردازی در علوم پزشکی
 معرفت دینی (الزامات اسلامی فرهنگی در فرایندهای آموزشی)
 اخلاق حرفه ای
 پیشرفت و عدالت
 بومی سازی فرایندهای آموزشی
 اصلاحات و استانداردسازی در آموزش علوم پزشکی
رویکردهای نوین در فرایندهای آموزشی
 آموزش علوم پزشکی پاسخگو

توجه:
  • - فرایندهای اعلامی توسط اعضاء هیات علمی و کارکنان باید به تایید کلیه همکاران فرایند مربوطه برسد.
  • - فرایند همکاری گروهی را ترویج کند.
  • - فرایندهای آموزشی در صورتی مورد بررسی قرار می گیرند که حداقل یک نیم سال اجرا شده باشند.
  •  - مستندات مربوطه ضمیمه گردد.
 
 جلسات برگزار شده کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری
 

تاریخ جلسه

تعداد مصوبه

16/5/89

6

19/5/89

3

23/5/89

5

 
جلسات برگزار شده در کمیته اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری
 

تاریخ جلسه

تعداد مصوبه

9/9/89

8

14/9/89

5

21/9/89

2

 
 
  

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر محمود سلامی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر منصوره مومن هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر رضوان منیری

مدیر آموزش مداوم

دکتر زریچهر وکیلی

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

خانم فخرالسادات میرحسینی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر نگین مسعودی علوی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

مهندس محمد صباحی

سرپرست کمیته استعدادهای درخشان

دکتر اژدر حیدری

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

مهندس غلامرضا مصطفایی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

مرضیه عالی نژاد

دانشجوی پزشکی

   
  

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر محمود سلامی

معاون آموزشی دانشگاه

دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر نگین مسعودی علوی

معاون آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی

مهندس محمد صباحی

سرپرست مرکز استعدادهای درخشان

مریم صبوری

کارشناس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

رقیه محمدی

کارشناس دفتر معاونت آموزشی

هاشمیه قالب تراش

مسئول انجام امور وب سایت مربوط به جشنواره

 
تماس با دبیرخانه جشنواره:25-55540025- 0361 داخلی 262 
 
آدرس :کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - معاونت آموزشی- کد پستی: 81151- 87159
تلفن: 55578010- 0361
دور نگار: 55578011- 0361

 E-maileducation_at_kaums.ac.ir