دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:44:29 PM 1398 / 07 / 22
 

اساتید نمونه در سال 1389:

 

آقای دکتر امیر حسین موحدیان

آقای دکتر همایون نادریان

آقای دکتر حسین هوشیار

خانم دکتر زریچهر وکیلی

دانشکده پزشکی

خانم فرزانه صابری

خانم معصومه حسینیان

دانشکده پرستاری ومامایی

آقای مهندس مسعود مطلبی

دانشکده بهداشت

آقای دکتر مهرداد فرزندی پور

دانشکده پیراپزشکی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر