دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:15:16 AM 1398 / 07 / 22
 

فرآیندهای برتر دانشگاهی معرفی شده به جشنواره آموزشی شهید مطهری

ردیف

نام فرآیند

دانشکده

نام مجری

نام همکاران

1

ادغام آموزش مهارتهای بالینی در آموزش دانشجویان پزشکی و ارائه آن در قالب 2 واحد درسی

پزشکی

خانم دکتر منصوره

مومن هروی

آقای دکتر اسماعیل فخاریان

2

فرآیند استقبال از دانشجویان جدیدالورود

پیراپزشکی

آقای دکتر اکبر علی اصغرزاده

آقای حبیب ا.. مرادی-خانم فخرالسادات میرحسینی- آقای مهرداد مهدیان
خانم راضیه فقیهی

3

فرآیند نظام استاد راهنما- استاد راهنمای توانمند

پیراپزشکی

خانم فخرالسادات میرحسینی

آقای مهرداد مهدیان

4

فرآیند Dictance English collage

پزشکی

آقای جعفر عسگری

 

5

فرآیند رباط فیزیوتراپی مندیبل

دانشکده بهداشت

آقای حسینعلی زاهدنور-دانشجوی مبارزه بابیماریها

-

 

اساتید نمونه معرفی شده از دانشکده ها

ردیف

دانشکده

نام

1

پزشکی

مرحوم دکتر سید علی متولی(علوم پایه)
آقای دکتر سید علیرضا عبادی(علوم پالینی)
خانم دکتر زهره طبسی(علوم بالینی)

2

بهداشت

خانم مهندس میترا حنانی

3

پرستاری و مامایی

خانم فاطمه سادات ایزدی

4

پیراپزشکی

آقای مهرداد مهدیان

 اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1387 

ردیف

نام

ارتقاء مرتبه

1

آقای دکتر ابراهیم رضی

دانشیاری به استادی

2

آقای دکتر احمد طالبیان

دانشیاری به استادی

3

آقای دکتر حسین هوشیار

استادیاری به دانشیاری

4

آقای دکتر غلامرضا شجری

استادیاری به دانشیاری

5

خانم دکتر فریبا بهنام فر

استادیاری به دانشیاری

6

آقای دکتر صمد نوری زاد

استادیاری به دانشیاری

7

خانم دکتر زریچهر وکیلی

استادیاری به دانشیاری

8

آقای دکتر محمدرضا نیکبخت

استادیاری به دانشیاری

9

آقای دکتر اسماعیل فخاریان

استادیاری به دانشیاری

10

آقای دکتر محسن ادیب حاج باقری

استادیاری به دانشیاری

11

آقای دکتر روح اله دهقانی

استادیاری به دانشیاری

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر