دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

11:35:48 AM 1398 / 07 / 22
 

تعداد دانش آموختگان دستیاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان  از سال 1387 الی 1389

ردیف

سال

رشته داخلی

رشته کودکان

رشته زنان وزایمان

رشته جراحی عمومی

جمع

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

1387

1

3

-

2

4

-

-

2

5

7

12

2

1388

2

2

1

3

4

-

2

3

9

7

16

3

1389

1

2

1

2

4

-

2

5

8

9

17

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر