دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:09:42 AM 1398 / 07 / 28
 

تعداد دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  از سال 1387 الی 1389 

ردیف

سال

رشته انگل شناسی

رشته میکروب

رشته آناتومی

جمع

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

1

1387

2

1

2

2

-

-

4

3

7

2

1388

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1389

1

-

2

1

1

-

4

1

5

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر