6:23:40 AM 1402 / 03 / 07
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان - آیین نامه انتقال و جابجایی
 

شرایط نقل و انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در گروه آموزش پزشکی دکتری (پزشکی – دندانپزشکی –داروسازی )
 
انتقال دانشجویان داخل کشور


 ماده 39 ) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
 
ماده 40 ) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:
1 – 40 ) ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
2 – 40 ) متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
3 – 40 ) واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد, حداقل نصف کل واحد های دوره باشد.
4 – 40 ) میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی حداقل 12 باشد.
 
ماده 41 ) انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاههای تهران ممنوع است جز در موارد زیر:
1- شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو،به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی ،به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
2- بیماری صعب العلاج یا معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد
3- ازداوج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تایید مراجع ذیربط
4- معلولیت موثر دانشجو بنحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه مبداء بطوری که مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد وضرورت انتقال وی محرز باشد.
 
تبصره1:هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد
 
تبصره2:برای کارمندان رسمی و پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال و سکونت او در تهران باید به تایید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.
 
تبصره3: در موارد استثنایی که دانشگاه تشخیص میدهد چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان(محل تحصیل شوهر) موجود نباشد،شوهر او میتواند به تهران منتقل شود

تبصره 4: صحت موارد فوق باید به تایید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 42) انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن،با موافقت مبدا و مقصد بلامانع است.

ماده 43) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست خود را با ذکر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدا تسلیم نماید.

ماده 44) دانشگاه مبدا در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداکثر، ظرف مدت یک هفته ، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مکلف است، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی، نظر خود را به دانشگاه مبدا اعلام نماید.

تبصره: در صورت موافقت با انتقال ، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدا قطع میشود.

ماده 45) درصورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته میشود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از 12 است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی درحدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی ، عینا در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده ، فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب میشود.

ماده 46) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادرمیشود. و در آن مدرک ، تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههای مبدا و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید میشود.

ماده 47 ) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

 جابجایی

ماده 48) جابجایی دو دانشجو با موافقت دانشگاههای مبداء و مقصد،‌ پس از گذراندن حداقل یک نیمسال و در صورت احراز شرایط زیر در طول مدت تحصیل برای یک بار بلامانع است.

1-48- ادامه تحصیل هر دو دانشجو در دانشگاههای مبداء‌ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.

2-48- سال ورود به تحصیل هر دو دانشجو باید یکسان باشد و در هر صورت هر دو دانشجوی متقاضی جابجایی نباید بیش از 50% از واحدهای دوره را گذرانده باشند.

تبصره 1: برای جابجایی دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد سپرده اند، کسب موافقت دستگاه اجرایی ذیربط علاوه بر شرایط مذکور الزامی است.

تبصره 2: جابجایی پذیرفته شدگان آزمون سراسری در هر سال تحصیلی با ارائه درخواست،‌پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء‌ با رعایت مفاد این فصل بلامانع است.

تبصره 3: مدرک فراغت از تحصیل دانشجویانی که جابجا شده اند، توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود.

ماده 49) دانشجوی متقاضی جابجایی بایستی دو نسخه فرم مربوط به جابجایی را از دانشگاه محل تحصیل خود دریافت و تکمیل نموده و در فاصله پانزدهم الی پایان تیرماه هر سال به آموزش دانشگاه مبداء‌ تسلیم کند.

تبصره 1: دانشجوی متقاضی جابجایی منحصراً می‌تواند یک دانشگاه را به عنوان مقصد انتخاب کند.

تبصره 2: تقاضای جابجایی دانشجویانی که قبلاً یکبار منتقل یا جابجا شده اند پذیرفته نخواهد شد.

ماده 50) دانشگاهها پس از انقضای مهلت تعیین شده نسبت به بررسی تقاضاهای رسیده اقدام و حسب مورد یک نسخه از تقاضاهای تایید شده را به همراه شرح واحدهایی که متقاضیان گذرانده اند به دانشگاه مقصد ارسال می دارند.

تبصره: جابجایی منحصراً یک بار در سال صورت خواهد گرفت و تقاضای جابجایی بایستی حداکثر تا پایان مرداد ماه به دانشگاه مقصد رسیده باشد.

ماده 51) از ابتدای شهریور ماه هر سال تحصیلی تقاضاهای رسیده در شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا در دانشگاه مقصد مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج تصمیمات متخذه قبل از شروع نام نویسی بر اساس تقویم دانشگاهی، توسط معاون آموزشی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء‌و از آن طریق به دانشجویان ذینفع اعلام می گردد.

تبصره:‌جابجایی دانشجویان متقاضی پس از تصویب شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا امری است قطعی و برای طرفین لازم الاجرا است.

 
دانشجوی میهمان


ماده 52) در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می‌تواند با توافق دانشگاههای مبداء‌ و مقصد به عنوان دانشجوی میهمان، محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد.

تبصره:‌ میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاه های حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است.

ماده 53) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء‌ گذرانده باشد.

ماده 54) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبداء‌و دانشگاه مقصد، به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبداء‌و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود،‌بلامانع است.

ماده 55) هر دانشجو در هر رشته می‌تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته،‌ در یک دانشگاه به طور تمام وقت،‌ به صورت میهمان تحصیل کند. در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان،‌چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است،‌نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.

تبصره: ‌انتخاب واحد دانشجو،‌ چه به صورت تک درس و چه به وصورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی مربوط در دانشگاه مبداء‌ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 56) واحدهایی که دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند،‌ عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبداء‌ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبة‌ میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمرة کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

ماده 57) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط دانشگاه مبداء‌ صادر می‌شود.

تغییر رشته

ماده 58) دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می‌تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر دهد:

1-58- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-58- حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.

3-58- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.

4-58- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل،‌ امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1: تغییر رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.

تبصره 2: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند،‌با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.

تبصره 3: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاصی پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.

تبصره 4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می‌تواند تغییر رشته دهد.

ماده 59) تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد،‌در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.

ماده60) در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته،‌دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید ثبت نام و انتخاب واحد نماید. پس از ثبت نام،‌ دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

تبصره 1: اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می‌شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می‌شود.

تبصره 2: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جدید تابع مقررات رشته قبلی می باشد.
 

 تغییر رشته توام با انتقال

ماده 61) در صورتی که دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد،‌ تغییر رشته توام با انتقال بلامانع است.

تبصره: تغییر رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال،‌بلامانع است.

ماده 62) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی،‌ با دروس رشته جدید،‌حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن دروس نیز از 12 کمتر نباشد.

تبصره 1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می‌شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم گیری شورای آموزشی دانشگاه، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی، برای دانشجو در رشته جدید منظور می‌شود.

تبصره 2: در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو، در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند، با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی‌شود.

ماده 63) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید.

ماده 64) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود.

 تغییر رشته اضطراری

ماده 65) چنانچه دانشجو در دوران تحصیل، دچار بیماری یا سانحه ای گردد که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه و تایید شورای آموزشی دانشگاه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد و می‌تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 58 باستثنای بند1 معاف خواهد بود.
تبصره: در مواردی که دانشجو در طول دوره تحصیل دچار اختلالات روانی و رفتاری یا بیماری جسمی و نقص عضو موثر گردد به نحوی که توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، می‌تواند با نظر شورای پزشکی و تایید شورای آموزشی دانشگاه به رشته ای در گروه آزمایشی دیگر که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد، پس ازکسب موافقت دانشگاه مقصد تغییر رشته دهد.
 

 آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد در دانشگاههای کشور

مقدمه

در راستای فرمایشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آئین نامه که پس از تایید ستادهای مرکزی شاهد وزارتین علوم و بهداشت و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه مورخ 4/11/75 به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیم سال اول سال تحصیلی 77-76 در کلیة دانشگاههای کشور قابل اجراست.

لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال علوم و بهداشت برخوردارند، لیکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هائی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی میشوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 1:تسهیلات موضوع این آیین نامه تک فرزندان ذکور و کلیه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصیلی در کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شامل میشود.

تبصره 1:سایر فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست میتوانند از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارتین استفاده نمایند.

تبصره 2: دوره های دکتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2:کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان شاهد مذکور در ماده 1 این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت نمایند.

ماده 3:حداکثر 2% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی ( کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جدیدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاصی مییابد.

تبصره 1:در صورت عدم تکمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا سقف 5/0% از سهمیه فوق به دانشجویان شاهد ورودی سالهای قبل تخصیص مییابد.

تبصره 2:ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشجو میباشد.

تبصره 3:با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از 2% تجاوز نخواهد کرد، بعبارت دیگر در صورت عدم تکمیل و استفاده از سهمیه 2% رشته های پزشکی و داروسازی، مازاد سهمیه این رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشکی نخواهد بود.

ماده 4:افراد واجد شرایط با تایید و معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از طریق معاونتهای ذیربط در وزارتین علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهندشد.
ماده 5:این آیین نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 4/11/75 به تصویب رسید./


 
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر


مقدمه

در راستای فرمایشات مورخ 5/8/75 مقام معظم رهبری مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با اولویت خاص و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آیین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجوی شاهد این آئین نامه که پس از تایید ستادهای مرکزی شاهد وزارتین علوم و بهداشت و تصویب ستاد برنامه ریزی در جلسه مورخ 4/11/75 به تصویب نهایی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی فرزندان معزز شاهد رسید از نیم سال اول سال تحصیلی 77-76 در کلیة دانشگاههای کشور قابل اجراست.

لازم به ذکر است که فرزندان و همسران معزز شاهد همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال علوم و بهداشت برخوردارند، لیکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و تجمع خانواده هائی که در آنها یگانه فرزند ذکور و یا فرزندان اناث و همسر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی میشوند این آیین نامه به صورت خاص برای این قبیل خانواده ها از سوی شورای طرح و برنامه امور فرهنگی شاهد تصویب و جهت اجرا ابلاغ میگردد.

ماده 1:تسهیلات موضوع این آیین نامه تک فرزندان ذکور و کلیه فرزندان اناث و همسران شاهد را در مقاطع مختلف تحصیلی در کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شامل میشود.

تبصره 1:سایر فرزندان معزز شاهد در صورت درخواست میتوانند از مزایای آیین نامه های جاری نقل و انتقال وزارتین استفاده نمایند.

تبصره 2: دوره های دکتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 2:کلیة دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم موظفند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان شاهد مذکور در ماده 1 این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای ترم در شروع سال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت نمایند.

ماده 3:حداکثر 2% سهمیه پذیرش در هر مقطع تحصیلی ( کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای غیر تخصصی) در هر دانشگاه یا دانشکده تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت انتقال فرزندان و همسران شاهد جدیدالورود موضوع ماده (1) در شروع هر سال تحصیلی اختصاصی مییابد.

تبصره 1:در صورت عدم تکمیل سقف 2% توسط دانشجویان جدیدالورود، حداکثر تا سقف 5/0% از سهمیه فوق به دانشجویان شاهد ورودی سالهای قبل تخصیص مییابد.

تبصره 2:ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر مقطع تحصیلی دفترچه راهنمای آزمون سراسری، دفترچه های راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد سال ورود دانشجو میباشد.

تبصره 3:با توجه به محدودیت ظرفیت دوره دکتری دندانپزشکی سهمیه انتقالی دانشجویان شاهد در این دوره تحت هر شرایطی از 2% تجاوز نخواهد کرد، بعبارت دیگر در صورت عدم تکمیل و استفاده از سهمیه 2% رشته های پزشکی و داروسازی، مازاد سهمیه این رشته ها قابل استفاده در رشته دندانپزشکی نخواهد بود.

ماده 4:افراد واجد شرایط با تایید و معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و از طریق معاونتهای ذیربط در وزارتین علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه مقصد معرفی خواهندشد.

ماده 5:این آیین نامه در 5 ماده و 5 تبصره در تاریخ 4/11/75 به تصویب رسید./

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر