دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

5:38:50 PM 1398 / 03 / 26
 
  • کارشناس نقل وانتقالات  دانشگاه علوم پزشکی کاشان: آقای عباسعلی تقی زاده  - کارشناس  مدیریت دولتی

شرح وظایف :

  • رسیدگی وبررسی انجام نامه های وارده برابر مقررات وآئین نامه های آموزشی
  • انجام امور دانشجویان مهمان وانتقالی
  • ارسال درخواستهای دانشجویان مهمان وانتقال به دانشگاه های ذیربط
  • ارسال  نمرات ومدارک  دانشجویان انتقالی وجابجایی وتغییر رشته به دانشگاههای مبداء
  • انجام مکاتبات لازم یا آموزش دانشکده های تابعه

سامانه نقل و انتقالات و مهمانی دانشجویان

شماره تماس با واحد نقل وانتقال دانشگاه علوم پزشکی کاشان: 268 داخلی 55540021 الی 55540025

 به روزرسانی 95/10/07

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر