دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

6:23:57 AM 1398 / 07 / 28
 

 

تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر حسب دانشکده

دانشکده

1394

1393

1392

 1391

 1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

پزشکی

87

68

73

88

62

63

27

61

48

52

55

55

57

46

53

بهداشت

77

111

89

107

115

275

300

294

273

235

261

353

152

157

140

پرستاری ومامایی

133

152

179

123

113

116

124

115

148

162

116

149

72

86

75

پیراپزشکی

106

78

123

88

65

82

313

278

274

247

225

172

127

140

99

جمع

403

409

464

 406

355

536

764

748

743

696

657

729

408

429

367

مجموع

 

 

 

8114 نفر

 

تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر حسب دانشکده

دانشکده

1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367
پزشکی 50 86 52 57 66 94 78 102 - - - - -
بهداشت 132 107 118 43 44 40 - - - - - - -
پرستاری ومامایی 81 68 102 81 78 70 77 75 82 74 32 - 61
پیراپزشکی 105 112 11 36 50 62 44 - - - - - -

جمع

368 373 283 217 238 266 199 75 82 74 32 - 61
مجموع 2268نفر
 
 

آمار ماهیانه صدور دانشنامه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 95

فروردین 95: 18

اردیبهشت 95: 40

خرداد 95: 30

به روزرسانی 95/06/06

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر