7:40:46 AM 1396 / 12 / 06
 
مسئول امور دفترداری- اعتبارات- رسیدگی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:   میترا بیگلری
 
 
شرح وظایف:
  • صدور چک جهت اسناد هزینه
  • صدور برگه
  • صدور چک
  • تهیه وتنظیم ورسیدگی به قبض های مربوط به آژانس ووسیله نقلیه
  •  تهیه وتنظیم لیست های ماموریت
  • تهیه وتنظیم لیست های آزمون
  •  تهیه تراز مالی
  • ثبت اسناد
شماره تماس:
 
031-55540021-25 داخلی 274

به روزرسانی 96/05/31

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر