دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:19:32 AM 1398 / 01 / 05
 
 
 
مسئول امور دفترداری- اعتبارات- رسیدگی: میترا بیگلری
 
 
شرح وظایف:
  • صدور چک جهت اسناد هزینه
  • صدور برگه
  • صدور چک
  • تهیه وتنظیم ورسیدگی به قبض های مربوط به آژانس ووسیله نقلیه
  •  تهیه وتنظیم لیست های ماموریت
  • تهیه وتنظیم لیست های آزمون
  •  تهیه تراز مالی
  • ثبت اسناد

به روزرسانی 97/05/18

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر