من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم.

6:01:40 AM 1397 / 05 / 27
 

 

مسئول امور مالی: مریم بابایی کارشناس حسابداری

 شرح وظایف امور مالی حوزه معاونت آموزشی:

 • اجرای امور مالی حوزه معاونت آموزشی با توجهبه مقررات وقوانین مربوط به وصول اعتبارات 
 • نگهداری وتنظیم دفاتر اعتباری وتعهدات ودیونحوزه معاونت آموزشی
 • نگهداری وتنظیم دفاتر حسابهای دریافتیوپرداختی حوزه معاونت آموزشی 
 • نحوه مصرف اعتبارات براساس مقررات وضوابط مالی مربوطه
 • تهیه وتنظیم گزارشهای مالی حوزه معاونتآموزشی در هر دوره ومقامات ذیصلاح
 • حفظ وحراست از اموال منقول وغیر منقول حوزه معاونت آموزشی
 • تنظیم اسناد مالی ونگهداری حسابها وتنظیم گزارشهای مالی 
 • تامین اعتبار قراردادها ودرخواستهای خرید براساس تخصیص های حوزه
 • اعمال نظارت بر هزینه ها براساس قانون آئیننامه مالی ومعاملاتی دانشگاه مصوب هیئت امناء
 • پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه ودرخواستتنخواه گردان از مدیریت امور مالی ونامه های مرتبط
 • تقسیم وظایف ونظارت وهماهنگی در بین کارکنانامور مالی حوزه 
 • بررسی اسناد وصدور چک در وجه ذینفعان باامضاء مشترک مدیر امور عمومی ومعاون آموزشی دانشگاه
 • تهیه وتنظیم لیست های حقوقی ، اضافه کار، فوقالعاده وسایر دریافت های کارکنان  
 • تنظیم سند حقوقی ماهیانه وارسال کسورات بهحسابهای مربوطه

حقوق و مزایا:

مسئول حقوق ومزایا : نرگس حلاج باشی - کارشناس حسابداری

شرح وظایف:

 • بررسی انجام کار پرسنل (رسمی- پیمانی- قرار دادی- طرحی- شرکتی ) واعضای هیئت علمی (رسمی- پیمانی و...)
 • تهیه وتنظیم لیست های بازنشستگی وبازخرید مرخصی ها وسنوات کارکنان قراردادی و......
 • تنظیم نامه های کسورات بانک ها - تامین اجتماعی - بیمه ها-
 • پرداخت اضافه کار پرسنل معاونت آموزشی - دفتر فنی وسایت مسکونی دانشگاه
 • پرداخت تفاوت احکام کارکنان - حق مدیریت وفولتایمی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • پرداخت حق لباس - هزینه مهد کودک - کمک هزینه ازدواج و...
 • انجام کلیه امور محوله طبق نظر مافوق
      

امور دفتر داری

مسئول امور دفترداری- اعتبارات- رسیدگی:  میترا بیگلری

شرح وظایف:
 • صدور چک جهت اسناد هزینه
 • صدور برگه
 • صدور چک
 • تهیه وتنظیم ورسیدگی به قبض های مربوط به آژانس ووسیله نقلیه
 •  تهیه وتنظیم لیست های ماموریت
 • تهیه وتنظیم لیست های آزمون
 •  تهیه تراز مالی
 • ثبت اسناد
تدارکات

مسئول تدارکات: میترا بیگلری

 شرح وظایف:

 •  دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند
 •  به درخواست‌های رسیده رسیدگی و برگه‌ها و دستور خرید آنها را امضا می‌کند
 •  در تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه‌ای مربوطه کمک می‌کند
 •  حداقل بهای اجناس را پیش از خرید استعلام کرده و به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند
 •  برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری کوشش می‌کند
 •  نمونه کالا را تهیه و برای تطبیق با مشخصات آن را به سرپرست مربوطه ارائه می‌کند
 •  از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با  مناسبترین قیمت تهیه می‌شود آگاهی دقیق بدست می‌آورد
 •  ترتیب حمل اجناس خریداری شده را به دانشگاه می‌دهد
 •  اجناس خریداری شده را به انبار دانشگاه تحویل داده و رسید دریافت می دارد
 •  یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور  خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها را به امور مالی دانشگاه ارائه می‌کند
 •  فهرست مواد و کالای خریداری شده را با قیمتهای پرداختی تهیه و آن را و چگونگی انطباق اسناد با فاکتور را بررسی می‌کند
 •  از متصدیان فنی و آزمایشگاهی تأییدیه مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست را دریافت می‌کند
 •  استعلام بها را پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌ گردان لازم دریافت می کند
 •  سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور را تنظیم می کند
 •  اسناد را ارائه و مجدداً تنخواه ‌گردان را دریافت می دارد
 •  تنخواه دریافتی در هر سال را تصفیه حساب می کند
 •  گزارشهای لازم را تهیه می کند
 •   تهیه استعلام بهاء
 •  خرید کلیه درخواستهای مصرفی -اموالی -اجرتی
 •  برگزاری واجرای مراسم ،همایشهاوسمینارها
 •  تنظیم اسنادکارپردازی ، صورتجلسه ونماینده اسنادهزینه
 •  تحویل اسنادبه حسابداری  

 

به روزرسانی 97/05/15

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر