دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

7:13:30 AM 1398 / 07 / 28
 
شورای توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
شرح وظایف:
 
 
شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ایجاد وحداقل هر سه ماه یکبار به ریاست رئیس دانشگاه ویا نایب رئیس ایشان ( معاونت آموزشی ) وبا شرکت رئیس ومعاونین دانشکده ها ، مسئولین واحدهای مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده ها ، معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی ومدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه ودبیران آموزش مداوم برای هماهنگی های لازم بین واحدهای موظف در توسعه آموزش پزشکی تشکیل جلسه میدهد
مصوبات شورا بعد از تصویب ( تائید نصف بعلاوه یک کل اعضای واجد شرایط رای) توسط رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط ابلاغ خواهد شد
مسئولیت پیگیری مصوبات شورا با مدیر مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه بوده ولازم است هر سه ماه گزارش مصوبات ونحوه پیشرفت آنها را کتبا" به اطلاع معاون آموزشی دانشگاه ومعاونت آموزشی وامور دانشگاهی وزارت متبوع برساند ورئیس مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع موظف است پس خوراند لازم را مرتب به آنها ارسال نماید.
 
 
سرپرست کمیته:
 • دکتر محمود سلامی: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اعضاء کمیته:
 • دکتر اسماعیل فخاریان: سرپرست دانشکده پزشکی
 • دکتررضا رزاقی : معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی
 • دکتر محمدعلی اطلسی :معا ون آموزش پایه دانشکده پزشکی
 • دکتر زهرا سپهرمنش: معاون آموزشی بیمارستان اخوان
 • دکترسید محسن رضوی زاده:معاون آموزشی بیمارستان شهید بهشتی
 • دکتر مسعود مطلبی: سرپرست دانشکده بهداشت
 • دکتر اکبر علی اصغر زاده: سرپرست دانشکده پیراپزشکی
 • دکتررضوان منیری: دبیر شورای آموزش مداوم دانشگاه
 • مهرداد مهدیان: معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 • محمد رضا افاضل: سرپرست دانشکده پرستاری
 • مهندس محمد صباحی: معاون آموزشی دانشکده بهداشت
 • دکتر زریچهر وکیلی: سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
 • دکتر نگین مسعودی علوی :معاون آموزشی دانشکده پرستاری
 • دکتر زهره طبسی: معاون آموزشی بیمارستان شبیه خوانی
فهرست جلسات شورای توسعه آموزش علوم پزشکی  - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
ردیف سال جلسه
1 1385 1
2 1386 4
3 1387 3
4 1388 4
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر