دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

3:42:53 PM 1398 / 04 / 30
 
واحد توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
 

 

سرپرست:  دکتر محبوبه رضایی

مدرک تحصیلی: استادیار پرستاری

شماره تماس 55540021-031 داخلی 734

آدرس پست الکترونیکی:

کارشناس مسئول: خانم  زهره ابوالحسنی

اعضای واحد توانمندسازی اساتید

 
دکتر مجید حسن زاده مسئول امور اداری دانشکده پزشکی- عضو
آقای محمد صباحی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر زریچهر وکیلی مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نوآوری- عضو
دکتر منصوره مومن هروی عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو
خانم فخر السادات میرحسینی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
دکتر زهرا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه - عضو
دکتر نگین سادات مسعودی علوی عضو هیئت علمی دانشگاه- عضو
سید محسن میری مسئول دفتر معاونت اموزشی- عضو
رویا سیدی رضوانی کارشناس واحد- عضو

       شرح وظایف:

1.       برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمند سازی در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

2.       تعیین حیطه های توانمند سازی اساتید با توجه به وظایف ضروری اعضای هیات علمی در هزاره سوم شامل:

 • ·         یاد گیری مادام العمر
 • ·         گرایش به روش های آموزش دانشجو محور
 • ·         یادگیری مبتنی بر مسئله
 • ·         حرفه گرایی در آموزش پزشکی
 • ·         پزشکی مبتنی بر شواهد
 • ·         پزشکی پاسخگو
 • ·         تغییر نقش اساتید به تسهیل کننده آموزش و در سطحی متعالی تر به عنوان یک الگو
 • ·         ارزیابی از دیدگاه همکاران و توجه به شیوه های حرفه ای
 • ·         توسعه فعالیت های پژوهش در آموزش
 • ·         ترویج فعالیت های گروهی در بین دانشجویان

 3. تعیین روش های نیاز سنجی از اساتید شامل:

 • نظر سنجی
 • مصاحبه
 • جلسات گروه متمرکز
 • گروه های کاری

4. اجرای برنامه های نیازسنجی از اساتید با مشارکت گروه های آموزشی

5. دریافت درون داد از سایر واحد های مرتبط با EDCشامل واحد ارزیابی، شورای مشورتی دانشجویان، واحد پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی و واحد برنامه ریزی درسی و سایر واحد ها برای برنامه ریزی دوره های آموزشی مناسب

6. برنامه ریزی و هدفنمند کردن برنامه های آموزشی با توجه به نیازهای تخصصی، سنوات خدمت، دانش و توانمندی اعضای هیات علمی

7. ارائه بازخورد نتایج نیاز سنجی به اساتید و برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیازهای آموزشی

8. طراحی برنامه های فلوشیپ آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی بالینی

9. شناسایی و جلب مشارکت اساتید علاقه مند به تدریس در برگزاری کارگاه ها

10. استفاده از رویکردها و مکانیسم های انگیزشی جهت مشارکت اعضای هیات علمی در برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در آنها

11. توانمند سازی سایر واحدهای EDCو EDOدانشکده ها

12. استفاده از روش های مناسب جهت اطلاع رسانی در خصوص کارگاه های برگزار شده

13. اطلاع رسانی در خصوص کارگاه ها مورد نیاز اعضای هیات علمی متناسب با نیازهای پیش رو (در بدو ورود و ارتقاء اساتید)

14. هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی مناسب از دوره های برگزار شده

15. ارائه بازخورد ارزیابی های انجام شده از دوره های آموزشی به کلیه گروه های ذی نفع طراحان، مدرسین و شرکت کنندگان

16. گزارش فصلی عملکرد واحد توانمند سازی به سرپرست EDCدانشگاه

 

انتظارات مرکز از واحد توانمند سازی

ردیف

عناوین انتظارات

1

بازنگری فرم نیازسنجی کارگاه ها در دو قالب گروه های بالینی و غیر بالینی

2

تسهیل اجرای برنامه های توانمندسازی اساتید با استفاده از آموزش مجازی در جهت بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی طرح تحول نظام سلامت

3

تعیین، تصویب و ابلاغ روش کار برگزاری کارگاه های مرتبط با آموزش در دانشکده ها

4

برگزاری حداقل 2 جلسه با سایر واحدهای مرتبط با EDC (واحد پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی، مرکز رشد و استعداد درخشان، واحد ارزیابی) به منظور دریافت درون داد و تعیین نیازهای آموزشی اساتید

 
به روزرسانی 97/05/05
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر