6:58:18 AM 1402 / 03 / 07
 
 واحد ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سرپرست: دکتر زریچهر وکیلی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پاتولوژی و کارشناس ارشد آموزش پزشکی

شماره تماس 55540021-031 داخلی 3734

آدرس پست الکترونیکی:z_vakili@yahoo.com

کارشناس: خانم فرزانه وطنخواه

شرح وظایف

1.      برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد ارزیابی در راستای اهداف EDC و معاونت آموزشی دانشگاه

3.      نظارت بر عملکرد کمیته های زیر و ارائه بازخورد مناسب به گروه های ذینفع:

  • ارزشیابی اعضای هیئت علمی
  • ارزشیابی آزمون
  • اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی

 

اخبار

 

 

 

 

معرفی کمیته های واحد ارزشیابی

کمیته آزمونها

ارزشیابی اعضای هیئت علمی

کمیته اعتباربخشی و ارزشیابی درونی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر