2:16:31 AM 1397 / 05 / 01
 
 واحد ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سرپرست: آقای دکتر منصور سیاح

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی رفتار حرکتی، روانشناسی آموزشی MA

روزهای حضور: چهارشنبه ساعت 12-8

شماره تماس 55540021-031 داخلی 734

آدرس پست الکترونیکی: mansorsayyah@yahoo.com

کارشناس : عطیه فقیهی

رزومه

شرح وظایف

1.      همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  (EDC) دانشگاه طبق برنامه تنظیمی

2.      برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد ارزیابی در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

3.      نظارت بر عملکرد کمیته های ذیل و ارائه بازخورد مناسب به گروه های ذینفع:

·        ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)

·        ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فر اگیران)

·        ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)

·        اعتبار بخشی و ارزشیابی درونیگروه های آموزشی

4.      برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه و مرکز امور هیات علمی 

5.      گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به سرپرست EDCدانشگاه

فهرست جلسات واحد ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

معرفی کمیته های واحد ارزشیابی

کمیته ارزشیابی فراگیران

کمیته ارزشیابی اساتید

کمیته اعتباربخشی و ارزشیابی درونی

به روزرسانی 94/5/4

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر