8:37:13 PM 1398 / 11 / 30
 
 واحد ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سرپرست: آقای دکتر منصور سیاح (رزومه)

مدرک تحصیلی:  دکتری تخصصی رفتار حرکتی، روانشناسی آموزشی MA

شماره تماس 55540021-031 داخلی 3734

آدرس پست الکترونیکی: mansorsayyah@yahoo.com

کارشناس : دکتر سمیه نادی

شرح وظایف

1.      همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  (EDC) دانشگاه طبق برنامه تنظیمی

2.      برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد ارزیابی در راستای اهداف EDCو معاونت آموزشی دانشگاه

3.      نظارت بر عملکرد کمیته های ذیل و ارائه بازخورد مناسب به گروه های ذینفع:

  • ·        ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)
  • ·        ارزشیابی فراگیران (استفاده از شیوه های جدید ارزشیابی یادگیری پیشرفت تحصیلی فر اگیران)
  • ·        ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)
  • ·        اعتبار بخشی و ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

4.      برگزاری جلسه و تعامل با مسئولین سایر واحدهای وابسته به EDCدانشگاه و مرکز امور هیات علمی 

5.      گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به سرپرست EDCدانشگاه

 

معرفی کمیته های واحد ارزشیابی

کمیته ارزشیابی فراگیران

کمیته ارزشیابی اساتید

کمیته اعتباربخشی و ارزشیابی درونی

به روزرسانی 97/5/8

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر