دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

4:15:15 PM 1398 / 04 / 05
 

سرپرست مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه                                                                                                                                                                                                                                                                              

نام ونام خانوادگی: دکتر سید امیرحسن متینی                                                                                                                                    
مدرک تحصیلی : متخصص آسیب شناسی
نوع استخدام : تعهدات هیئت علمی
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیکی : matini-ah@kaums.ac.ir

رزومه

تلفن: 55540021-031 داخلی 734 3و 3735

به روز رسانی 96/09/26

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر