دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

12:35:48 PM 1398 / 07 / 22
 
اعضای کمیته آزمون ارتقاء دستیاری
معاون آموزشی دانشگاه
دکتر محمود سلامی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر علیرضا سلیمانی
عضو هیئت علمی گروه داخلی
دکتر محمد علی صبا
عضو هیئت علمی گروه کودکان
دکتر مرضیه حیدرزاده
عضو هیئت علمی گروه جراحی
دکترعبدالحسین  داود آبادی
مدیر گروه زنان وزایمان
دکتر منصوره صمیمی
کارشناس برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی
حسین عاملی
کارشناس انفورماتیک
محمدرضا مازوچی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر