EN |
    ورود
   9:13:57 AM
 
1398 / 12 / 09
 

آیین نامه امتحانات ارتقاء دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی

نحوه محاسبات نمرات ارتقاء سالیانه  دستیاران دوره­های تخصصی بالینی پزشکی:

مجموع نمرات ارتقاء هر سال  300 است که بشرح زیر خواهد بود:

1-4-50% کل نمره (150 نمره) به ارزیابی درون­بخشی  اختصاص داشته و دارای اجزای زیر می­باشد:

1-1-4 – رفتار حرفه­ای:  30 نمره

تبصره:

کسب حداقل 70% نمره از بخش رفتار حرفه­ای (براساس ابزار استاندارد شده توسط واحد کیفیت ارتقاء دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی) برای قبولی دستیار در ارزیابی درون بخشی ضروری است.

 رفتار حرفه­ای در حیطه­های:

 1 – وظیفه ­شناسی و مسئولیت پذیری

2 – شرافت و درستکاری

3 – نوع دوستی

4 – احترام به دیگران

 5 – عدالت

 6 – تعالی شغلی و سایر موازین و شئون معتبر اخلاقی و حرفه ای مستمر، توسط کمیته­ای متشکل از مدیر گروه، استاد مستقیم و معاون آموزشی مرکز ارزیابی می­گردد.

 
2-1-4- روش OSCE و حداقل یک روش نوین ارزشیابی (Mini CEX-Dops,…):  120 نمره

 
تبصره 1:

 بخشی از نمرات بند 2-1-4 به تشخیص گروه آموزشی می­تواند به Log book اختصاص یابد.
 

تبصره 2:

 روشهای نوین ارزیابی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می­گردد.

 2 – 4 – 50% کل نمره (150 نمره) به آزمون کتبی اختصاص داشته و شامل اجزای زیر می­باشد:

1-2-4 – آزمون کتبی دوره ای در طول سال:  60 نمره

2-2-4- آزمون کتبی سالیانه (در تاریخی که همه ساله از طرف دبیرخانه اعلام خواهد شد):  90 نمره

3-4- نحوه محاسبه حداقل نمره کتبی، کف نمره کتبی مجاز، حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کل و حداقل نمره کل مجاز به شرح جداول شماره 1 الی 3 زیر می­باشد:


 
1 - جدول نمرات ارتقاء برای دوره­های سه ساله:

مقطع ارتقاء

حداقل نمره کتبی

***(نسبت به ملاک مقایسه)

A

کف نمره کتبی مجاز

حداقل ارزیابی درون­بخشی (از 150)

B

حداقل نمره کل

حداقل نمره کل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+B+A

185

**39

2 به 3

60%

80

*32

105

15+B+A

200


 * : کف نمره آزمون کتبی دوره­ای                                                 **: کف نمره آزمون کتبی سالیانه (تیرماه)

*** به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را در هر گروه کسب کرده­اند ، ملاک مقایسه تعیین می­گردد.

 
2 - جدول نمرات ارتقاء برای دوره های چهار ساله

 

مقطع ارتقاء

حداقل نمره کتبی

***(نسبت به ملاک مقایسه)

A

کف نمره کتبی مجاز

حداقل ارزیابی درون­بخشی (از 150)

B

حداقل نمره کل

حداقل نمره کل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+B+A

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

15+B+A

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

15+B+A

205

**51

 * : کف نمره آزمون کتبی دوره­ای                              **: کف نمره آزمون کتبی سالیانه (تیرماه)

*** به منظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را در هر گروه کسب کرده­اند ، ملاک مقایسه تعیین می­گردد.
 
4- 4- شرط شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره 105 در ارزیابی درون بخشی  سال آخر دستیاری می­باشد.

5 – 4 – موارد فوق الذکر از سال تحصیلی 1390 – 1389 قابل اجرا می­باشد.

 کلیه دستیاران موظفند پروپوزال پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 1 به 2 و در دوره های بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سال 2 به 3 آماده و پس از تائید گروه در شورای پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه به تصویب رسانده باشند.

تصویب پروپوزال پایان نامة دستیاران رشته­های تخصصی بالینی پزشکی بشرح فوق الذکر به عنوان شرط لازم جهت معرفی به آزمون کتبی ارتقاء می باشد.

 - نمرات محاسبه شده طبق فرمول ارائه شده جهت آزمون کتبی ارتقاء ، نمی بایست کمتر از نمرات کف مندرج در جداول فوق الذکر باشد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته تخصصی بیشتر از کف نمره کتبی مجاز مندرج در جداول فوق باشد، ملاک عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.
- به منظور وحدت رویه در دانشگاهها، میانگین نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را در هر گروه کسب کرده اند، ملاک مقایسه تعیین می گردد.
تبصره 1: چنانچه 20% تعداد شرکت کنندگان کمتر از یک نفر شود، ملاک همان یک نفر محاسبه شود.
تبصره 2: در مواردی که 20% تعداد شرکت کنندگان به صورت اعشاری در بیاید اگر کمتر از نیم باشد به سمت پایین و بالاتر و مساوی نیم به سمت نمره بالاتر گرد شود.
- در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی (به دلایل غیر موجه ) و یا عدم کسب هریک از حد نصابهای منظور شده، دستیار مردود آن سال شناخته شده و لازم است در همان مقطع بر اساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.
-دستیاران زیر می توانند در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شرکت نمایند:
الف- دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون بخشی را کسب نموده باشند و به دلایل موجه در امتحان کتبی سراسری همان سال شرکت ننموده باشند.
ب- دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون بخشی و حد نصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند ولی موفق به کسب حد نصاب سوم (مجموع) نشده اند. این دسته از دستیاران به صورت مشروط و طبق برنامه آموزشی سال بالاتر ادامه دوره داده و در سال بعد اجازه شرکت در آزمون ارتقاء را به صورت دو ارتقای همزمان خواهند داشت.
ج- دستیارانی که به دلیل گزینش یا استفاده از مرخصی زایمان یا معرفی دیرتر از موعد مقرر برای شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفاً به همین دلیل به یکی از امتحانات ارتقای کتبی سراسری معرفی نشده اند، در صورتی که دوره آنان تا قبل از پایان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد، با رعایت سایر مقررات مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء و گواهینامه در همان سال می باشند.
-مواردی که می تواند به عنوان غیبت موجه تلقی شود از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاهها ابلاغ گردیده و ارزیابی موجه بودن و یا غیر موجه بودن غیبت در امتحان ارتقاء و شرکت به صورت دو ارتقاء همزمان به عهده دانشگاه مربوطه می باشد.
-شرط شرکت این دسته از دستیاران در امتحان کتبی سال بعد (دو ارتقاء همزمان) کسب حد نصاب لازم امتحان درون دانشگاهی سال بالاتر خواهد بود.
- هر دستیار فقط برای یک بار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شرکت نماید.
-درمدت میهمانی، ارزیابی درون دانشگاهی به عهده دانشگاه مقصد می باشد.
-دستیارانی که در طول دوره دستیاری سه بار مردود شوند از سیستم آموزشی تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.
-دستیارانی که در مقطع تحصیلی سال اول دوبار مردود شوند مجاز به ادامه تحصیل در دوره مربوطه نمی باشند و از سیستم آموزشی تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.
-دستیارانی که در دو ارتقای همزمان موفق به کسب حد نصاب سال پایین تر و یا بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردودی، یک بار مردود محسوب می شوند.
- دستیاران سال اول که تا پایان تیرماه سال مربوطه حداقل 9 ماه از دوره تحصیلی خود را طی کرده باشند ملزم خواهند بود در امتحان کتبی سراسری ارتقاء 1 به 2 شرکت نمایند.
 
* دستیارانی که به دلایلی ( جایگزینی ـ گزینش و… ) دیرتر از موعد مقـرر به دانشگاه معرفی می شوند ، با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصیلی، ملزم به شرکت در امتحان ارتقاء کتبی سراسری یک به دو می باشند.
- دستیاران سالهای بالاتر در صورتی که در مجموع سنوات تحصیلی حداکثر سه ماه کسر دوره داشته باشند، می توانند در امتحان ارتقاء کتبی سراسری سال مربوطه شرکت نمایند.

به عنوان مثال در دوره های سه ساله:

  • برای ارتقاء 1 به 2       9 ماه
  • برای ارتقاء 2 به 3       21 ماه
  • برای گواهینامه تخصصی 3 به 3       33 ماه
  • و در شرایط موضوع بند *
  • برای ارتقاء 1 به 2       8 ماه
  • برای ارتقاء 2 به 3       20 ماه
  • برای گواهینامه تخصصی 3 به 3       32 ماه

 

-داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

-شرکت در امتحان کتبی سراسری منوط به قبولی در امتحان درون دانشگاهی است.

-کلیه دستیارانی که در امتحان گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی امتحان کتبی سراسری انجام دهند.

 آیین نامه امتحانات گواهینامه و دانشنامه تخصصی (بورد)

ماده 1- آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی در یک زمان و در یک دفترچه با 150 سئوال برگزار می گردد. در ضمن شرط معرفی دستیاران برای شرکت در آزمون گواهینامه کسب حداقل 60% نمره ارزیابی درون دانشگاهی است و حداقل نمره قبولی در آزمون گواهینامه در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول کمتر از 50 نفر باشد. 60% میانگین نمرات 20% برتر که بیشترین نمرات را کسب کرده باشند و در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول مساوی یا بیشتر از 50 نفر باشد 60% میانگین نمرات 10% برتر آن رشته به عنوان حداقل نمره قبولی در نظر گرفته می شود و حد نصاب قبولی در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی 70% نمره (معادل 105 از 150 نمره) می باشد.

تبصره 1: هر سئوال در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی دارای یک نمره می باشد.

ماده 2- در هر رشته هیئت ممتحنه تخصصی تشکیل می گردد (طبق نظر کمیسیون 7 نفره ناظر بر انتخابات اعضای هیئت ممتحنه)

ماده 3- شرایط معرفی به آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی:

1/3- کسب حداقل 90 نمره از ارزیابی درون دانشگاهی، بدیهی است دستیاران سال آخر برای معرفی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی جهت شرکت در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیازی به شرکت در امتحان کتبی ارتقاء پایان سال دانشگاهها را ندارند.

2/3- جهت معرفی دستیاران به آزمون گواهینامه تخصصی می بایست حداقل مدت 12 ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته باشد و دستیار در این مدت مشغول به طی دوره آموزشی بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد. شایان ذکر است مشمولین دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر مشمول این بند نبوده. بدیهی است میزان مدت آموزش جهت فراقت از تحصیل از دیگر مصوبات مربوطه پیروی دارد.

3/3- کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه انجام دهند.

ماده 4- در صورت عدم معرفی جهت شرکت در آزمون و یا عدم شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی (به هر دلیل) دستیار مردود گواهینامه شناخته شده و لازم است بر اساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شود.

ماده 5- دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی سه بار مردود شوند بدون اینکه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی خارج خواهند شد.

تبصره: دستیارانی که در دوران دستیاری به جز مرحله گواهینامه تخصصی دو بار مردود شوند حداکثر می توانند در 2 دوره متوالی و بدون وقفه تحصیلی در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت نمایند.

ماده 6- افرادی که طبق مصوبات حائز شرایط شرکت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی در یک سال می باشند با توجه به مصوبات موجود مبنی بر اینکه هر دستیار فقط یک بار در طول دستیاری می تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نماید می توانند مشمول دو آزمون مذکور در یک سال گردند.

ماده 7- داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

ماده 8- دانشگاه موظف است لیست واجدین شرایط جهت آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور ارائه نماید این لیست در یک نوبت ارسال شده و غیر قابل تغییر است.

ماده 9- به منظور سنجش آگاهیها و مهارتهای فارغ التحصیلان رشته های تخصصی (شرکت کننده های این دوره آزمون گواهیناه تخصصی و دارندگان گواهینامه تخصصی سالهای قبل) دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر ساله در سطح کشوری و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون دانشنامه تخصصی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

تبصره 1- از نظر تعداد دفعات شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

تبصره 2- داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سالهای قبل می باشند جهت شرکت در آزمون مربوطه در دوره های بعد ملزم به ارائه گواهی اشتغال از دانشگاه محل خدمت (طرح و ضریب K) یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تایید معاونت سلامت می باشند.

ماده 10- ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاری آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پایان می یابد بلامانع می باشد.

تبصره 1- داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره (تا آخر آبان ماه) نخواهد شد.

تبصره 2- لازم است دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی شرکت می نمایند باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند.

ماده 11- کلیه سئوالات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی بر اساس منابع تعیین شده توسط هیئت ممتحنه رشته های مربوطه تهیه می گردد.

ماده 12- حد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70% کل نمره آزمون کتبی و 70% کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

تبصره 1- شرط شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی کسب حداقل 70% کل نمره آزمون کتبی خواهد بود.

تبصره 2- در صورت مردودی در آزمون شفاهی، اعتبار قبولی آزمون کتبی حداکثر تا پنج سال به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی می باشند.

ماده 13 – قبول شدگان کتبی دانشنامه تخصصی جهت آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی معرفی خواهند گردید. این امتحان صرفاً به صورت OSCE برگزار خواهد شد.

ماده 14- رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی در موعد مقرر اعلام شده از سوی دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی کشور توسط هیئت های ممتحنه انجام می گیرد.

ماده 15 – در اعلام نتایج آزمون دانشنامه تخصصی شفاهی به مقالات پژوهشی که در ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیاران و در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشند بر طبق دستورالعمل دبیرخانه و با نظر هیئت ممتحنه حداکثر تا 15 نمره به شرط قبولی در آزمون شفاهی تعلق می گیرد.

ماده 16- تعیین نفرات برتر بر اساس آزمون کتبی با ضریب 2 و آزمون شفاهی با ضریب 1 محاسبه خواهد شد.

ماده 17 – زمان آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی نیمه اول شهریور ماه می باشد.

ماده 18 – میزان حق ثبت نام شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی برای نوبت اول 000/110 ریال، نوبت دوم 000/220 ریال و برای نوبت سوم 000/495 ریال می باشد.
  مقررات‌ کلی‌ آزمونها

ماده 1: آزمون‌های‌ پیش‌ کارورزی‌، پذیرش‌ دستیار تخصصی‌ و فوق‌تخصصی‌، امتحانات‌ متمرکز ارتقا ـ گواهینامه‌، دانشنامه‌ تخصصی‌ و نهایی‌ فوق‌تخصصی‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ و با همکاری‌ هیأت‌های‌ ممتحنه‌ مربوطه‌ برگزار می‌شود.

ماده 2: سؤال‌های‌ آزمون‌ توسط‌ هیأت‌های‌ ممتحنه‌ مربوطه‌ طراحی‌ می‌گردد.

ماده 3: پاسخ‌دهی‌ به‌ سؤال‌های‌ آزمون‌ توسط‌ شرکت‌کنندگان‌ طبق‌ ضوابط‌ تعیین‌ شده‌ در دستورالعمل‌، راهنمای‌ آزمون‌ و دفترچه‌ سؤالات‌ می‌باشد.

ماده 4: پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌، دفترچه‌ سؤالات‌ و کلید پاسخنامه‌ در اختیار شرکت‌کنندگان‌ قرار می‌گیرد.

ماده 5: پس‌ از اعلام‌ کلید و قبل‌ از اعلام‌ نتایج‌ آزمون‌، شرکت‌کنندگان‌ می‌توانند در مهلت‌ مقرر که‌ از سوی‌ دبیرخانه‌ اعلام‌ می‌گردد، اعتراضات‌ خود را درباره‌ سؤالها، صرفاً مطابق‌ راهنمای‌ ارایه‌ شده‌ و در قالب‌ فرم‌ مخصوص‌ اعتراضات‌ به‌ دبیرخانه‌ ارسال‌ نمایند. به‌ اعتراضاتی‌ که‌ پس‌ از مهلت‌ مقرر ارسال‌ شوند رسیدگی‌ نمی‌شود.

ماده 6: در مورد آزمونهای‌ با بیش‌ از 30 نفر شرکت‌کننده‌، برای‌ کنترل‌ کیفی‌ سؤالها، تحلیل‌ آماری‌ از نظر تعیین‌ میزان‌ دشواری‌ سؤال‌ و قدرت‌ افتراق‌ هر سؤال‌ بین‌ شرکت‌کنندگان‌ همان‌ دوره‌ انجام‌ گرفته‌ و نتایج‌ آن‌ جهت‌ بررسی‌ و تصمیم‌گیری‌ نهایی‌ در زمینه‌ اصلاح‌ کلید در اختیار هیأت‌ ممتحنه‌ قرار می‌گیرد.

ماده 7: رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ واصله‌ توسط‌ هیأت‌ ممتحنه‌ یا نمایندگان‌ آن‌ و دبیرخانه‌ انجام‌ می‌گیرد و هیچ‌ مرجع‌ دیگری‌ از نظر علمی‌ صلاحیت‌ داوری‌ در مورد سؤالات‌ را ندارد. لازم‌ است‌ هیأت‌ ممتحنه‌ یا نمایندگان‌ آن‌ پس‌ از بررسی‌ کلیه‌ اعتراضات‌ واصله‌ در مورد هر یک‌ از سؤالات‌، نظر خود را در زمینه‌ نتیجه‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ به‌ صورت‌ مکتوب‌ ارایه‌ نمایند.

ماده 8: در صورتیکه‌ بنا بر تشخیص‌ هیأت‌ ممتحنه‌ اعتراض‌ وارد باشد کلید پاسخنامه‌ بصورت‌ زیر اصلاح‌ می‌گردد:

الف‌ـ در صورت‌ وجود دو جواب‌ صحیح‌، به‌ کسانی‌ که‌ هر یک‌ از دو جواب‌ صحیح‌ را انتخاب‌ نموده‌اند نمره‌ سؤال‌ تعلق‌ می‌گیرد.

ب‌ـ در صورتی‌ که‌ سؤالی‌ غلط‌ بوده‌ یا بیش‌ از دو گزینه‌ صحیح‌ داشته‌ باشد یا از منابع‌ اعلام‌ شده‌ طراحی‌ نشده‌ باشد به‌ همه‌ افراد شرکت‌کننده‌ نمره‌ سؤال‌ تعلق‌ می‌گیرد.

ج‌ـ در صورتی‌ که‌ گزینه‌ اعلام‌ شده‌ غلط‌ بوده‌ و گزینه‌ دیگری‌ صحیح‌ باشد، تنها به‌ کسانی‌ که‌ گزینه‌ صحیح‌ را انتخاب‌ نموده‌اند نمره‌ سؤال‌ تعلق‌ می‌گیرد.

ماده 9: نمره‌ شرکت‌کنندگان‌ براساس‌ کلید اصلاح‌ شده‌ محاسبه‌ و اعلام‌ می‌گردد.

ماده 10: پس‌ از بررسی‌ اعتراضات‌ و اعلام‌ نتیجه‌، اعتراض‌ دیگری‌ قابل‌ رسیدگی‌ نیست‌ و نتیجه‌ رسیدگی‌ نهایی‌ است‌

تبصره‌: رسیدگی‌ نهایی‌ به‌ اعتراضات‌ به‌ سؤالات‌ آزمون‌ ارتقاء - گواهینامه‌ که‌ در آنها بین‌ هیأت‌ ممتحنه‌ ارتقاء - گواهینامه‌ و ناظر دبیرخانه‌ طبق‌ صورتجلسه‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ عدم‌ توافق‌ وجود دارد به‌ عهده‌ هیأتی‌ متشکل‌ از دبیر هیأت‌ ممتحنه‌ دانشنامه‌ تخصصی‌ نماینده‌ هیأت‌ ممتحنه‌ ارتقاء گواهینامه‌ و ناظر دبیرخانه‌ است‌.

 مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی وتخصصی