6:13:44 PM 1400 / 01 / 28
 

بازنگری آئین نامه کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی

بازنگری آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته درخصوص انتخاب بیش از یک استاد راهنما جهت پایان‌ نامه

  مجموعه مقررات آموزشی دانشجویان مقاطع عمومی وکارشناسی ارشد
 

  

توجه

برنامه آموزشی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی

مصوب چهل وسومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 18/5/91

تعداد واحدهای اختصاصی اختیاری  از هفت به شش وتعداد کل واحدهای دوره از 32 به 31 واحد تقلیل یافت

 

اصلاحیات: ماده 20 و 21 وتبصره 2 ماده 25

 ماده 19 :

تهیه پایان نامه بخشی از دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است ، دریک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود ، زیر نظر استاد راهنما ، به تحقیق وتتبع بپردازد .

 ماده 20 : (اصلاح)

دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را در قالب طرح پیشنهادی با نظر استاد راهنما ، مشخص و به تصویب شورای گروه آموزشی مربوطه وشورای  تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند .

ماده 21 : (اصلاح)

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو وموافقت استاد و تأیید مدیرگروه و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از اعضای هیأت علمی دانشگاه با حداقل مرتبه استادیاری تعیین می گردد.

 تبصره 1 :

در موارد خاص در صورت ضرورت ،‌به پیشنهاد گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،‌انتخاب استاد راهنما با حداقل مرتبه استاد یاری ،‌خارج از دانشگاه بلا مانع است .

تبصره 2 :

در رشته هایی که استادیار وجود ندارد و یا تعداد استاد یار در آن رشته کافی نیست می توان به استثناء‌استاد راهنمارا با تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از بین مربیان دانشگاه  که دارای  حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی وپژوهشی باشند، انتخاب کرد.

 ماده 22 :

تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما با حداقل مرتبه استاد یاری می تواند به طور همزمان هدایت آنها را بر عهده داشته باشد یک از موارد زیر است.

الف- دو پایان نامه دکتری تخصصی (Ph.D)

ب – یک پایان نامه دکتری تخصصی (Ph.D) و سه پایان نامه کارشناسی ارشد

ج- در شرایط استثنایی تصمیم گیری در خصوص هدایت همزمان پایان نامه ها بیش از هر یک از موارد بند الف و ب برعهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و با توجه به توانایی علمی  و رعایت عدالت در تقسیم پایان نامه ها می باشد .

تبصره 1:

هدایت پایان نامه های دکتری عمومی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی همانند پایان نامه کارشناسی ارشد محسوب می شود .

تبصره 2 :

مربیان با تجربه و با سابقه دانشگاه که حائز شرایط مندرج در تبصره 2 ماده 21 باشند می توانند حداکثر هدایت 2 پایان نامه کارشناسی ارشد را بطور همزمان بر عهده بگیرد .

 

ماده 23 :

به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضاء هیأت  علمی و یا صاحب نظران و محققان برجسته ،‌مرتبط با موضوع پایان نامه می توانند بعنوان استاد  مشاور تعیین شوند .

 

 

 ماده 24 :

ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران ، متشکل از استاد راهنما ، استاد یا اساتید مشاور و یک نفر نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و دو نفر ازبین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رای به پیشنهاد گروه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  صورت می گیرد.

تبصره :

 

دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحد های آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام شده باشد .

 

ماده 25 :

 هیأت داوران درپایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه ،‌ نمره آنرا با تاکید بر درجه به شرح زیر سطح بندی می نمایند.

          نمره                                 درجه            

  • نمره از 5/18 تا 20                         عالی
  • نمره از 17 تا 49/18                       بسیار خوب
  • نمره از 5/15 تا 99/16                    خوب
  • نمره از 14 تا 49/15                       قابل قبول
  • نمره کمتر از 14                                   غیرقابل قبول

تبصره 1 :

نمره پایان نامه در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود .

تبصره 2 : (اصلاح)

کسب درجه عالی به شرطی می باشد که دانشجو نویسنده مقاله ای از موضوع پایان نامه در مجلات معتبر علمی پژوهشی خارجی و یا گروه یک ایندکس شده داخلی بر اساس تقسیم بندی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع باشد و درصورت ارسال مقاله (Submission) حداکثر نمره 19و ارائه پذیرش مقاله حداکثر نمره 20 می باشد .

 ماده 26 :

دانشجو پس از انتخاب پایان نامه ، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است براساس تقویم دانشگاهی در نیمسال های بعد نیز برای آن ثبت نام نماید. دراین حال نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ، وارد کارنامه دانشجو می شود و درمیانگین نیمسال و میانگین کل نمرات او منظور خواهد شد.

 ماده 27 :

در صورتی که پایان نامه ،ازنظر هیأت داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو میتواند درمدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می کننداز آن دفاع نماید. دانشجویی که درحداکثر مدت مجاز تحصیل نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع کند  از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی کند.

 
  جهت دریافت آئین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته اینجا کلیک نمائید
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر