دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

8:11:37 AM 1398 / 08 / 01
 
تحصیلات تکمیلی  دانشگاه
 
مقطع تخصص:
 • رشته تخصصی کودکان تاریخ تاسیس 1371
 • رشته تخصصی داخلی 1371
 • رشته تخصصی زنان وزایمان 1374 
 • رشته تخصصی جراحی عمومی 1375
 • رشته تخصصی بیهوشی  1388
 • رشته تخصصی روان پزشکی 1387
 • رشته تخصص پاتولوژی  1389
 • رشته تخصص رادیولوژی  1389
 • رشته تخصص عفونی 1388 
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته علوم اعصاب  1389
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته بیولوژی سلولی ومولکولی  1389
 • دکتری تخصصی پژوهشی رشته تروما  1390
 • رشته تخصصی مغز واعصاب 1390
 • رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب 1394
 • رشته تخصصی ارتوپدی 1395
 • رشته علوم سلولی کاربردی مقطع دکتری تخصصی   1391
 • رشته میکروب شناسی مقطع دکتری تخصص سال 1393
 • دکتری تخصصی پژوهشی بیولوژی تولید مثل سال 1393
 • دکتری تخصصی پژوهشی سلول های بنیادی سال 1393
 •  دکتری تخصصی رشته پرستاری سال 1393
 • دکتری تخصصی رشته بهداشت محیط 1396

 

 

مقطع کارشناسی ارشد:

 • رشته کارشناسی ارشد علوم تشریح ومعرفی آن  1387 
 • رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی ومعرفی آن  1381 
 • رشته کارشناسی ارشد میکرب شناسی ومعرفی آن  1385 
 • رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ومعرفی آن 1387 
 • رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط ومعرفی آن  1387 
 • رشته کارشناسی ارشد مدارک پزشکی ومعرفی آن  1387
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه  1387
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری  1389
 • رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 1390
 • رشته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی 1392
 • رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی 1392
 • رشته کارشناسی ارشد  مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست1394
 • رشته کارشناسی ارشد روان پرستاری 1396

 

 • برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • مشخصات کلی دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • برنامه دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه
 • ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبتهای ویژه

 

به روزرسانی 96/06/11
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر